python xrange

## Python xrange ()

** Xrange () là gì? **

xrange () là một hàm tích hợp trong Python trả về trình lặp số lượng, bắt đầu từ 0 và tăng thêm 1 cho đến khi giá trị dừng được chỉ định.Nó tương tự như hàm phạm vi (), nhưng nó không thực sự tạo ra một danh sách các số.Điều này có thể hiệu quả hơn cho các phạm vi lớn, vì nó không cần phân bổ bộ nhớ cho toàn bộ danh sách.

** Cách sử dụng xrange ()? **

Cú pháp cho xrange () như sau:

`` `
Xrange (bắt đầu, dừng, bước)
`` `

Ở đâu:

* `start` là giá trị bắt đầu của phạm vi
* `stop` là giá trị kết thúc của phạm vi
* `Bước` là giá trị gia tăng

Ví dụ: mã sau in các số từ 0 đến 9:

`` `
Đối với tôi trong xrange (10):
in (i)
`` `

** Sự khác biệt giữa xrange () và phạm vi ()? **

Sự khác biệt chính giữa xrange () và phạm vi () là xrange () không tạo ra một danh sách các số.Điều này có thể hiệu quả hơn cho các phạm vi lớn, vì nó không cần phân bổ bộ nhớ cho toàn bộ danh sách.Tuy nhiên, Range () có thể thuận tiện hơn để sử dụng nếu bạn cần truy cập các yếu tố riêng lẻ của phạm vi.

** Khi nào bạn nên sử dụng xrange ()? **

Bạn nên sử dụng xrange () khi bạn lặp đi lặp lại trên một phạm vi lớn các số và bạn không cần phải truy cập các phần tử riêng lẻ của phạm vi.Ví dụ: bạn có thể sử dụng xrange () để lặp lại danh sách các tệp trong một thư mục.

** Khi nào bạn nên sử dụng phạm vi ()? **

Bạn nên sử dụng phạm vi () khi bạn cần truy cập các yếu tố riêng lẻ của một phạm vi.Ví dụ: bạn có thể sử dụng phạm vi () để lặp lại danh sách các số và tính tổng của chúng.

## hashtags

* #Python
* #Programming
* #iterators
* #hiệu quả
* #lists
=======================================
## Python xrange()

**What is xrange()?**

xrange() is a built-in function in Python that returns an iterator of numbers, starting from 0 and incrementing by 1 until the specified stop value. It is similar to the range() function, but it does not actually create a list of numbers. This can be more efficient for large ranges, as it does not need to allocate memory for the entire list.

**How to use xrange()?**

The syntax for xrange() is as follows:

```
xrange(start, stop, step)
```

where:

* `start` is the starting value of the range
* `stop` is the ending value of the range
* `step` is the increment value

For example, the following code prints the numbers from 0 to 9:

```
for i in xrange(10):
print(i)
```

**What is the difference between xrange() and range()?**

The main difference between xrange() and range() is that xrange() does not create a list of numbers. This can be more efficient for large ranges, as it does not need to allocate memory for the entire list. However, range() can be more convenient to use if you need to access the individual elements of the range.

**When should you use xrange()?**

You should use xrange() when you are iterating over a large range of numbers and you do not need to access the individual elements of the range. For example, you could use xrange() to iterate over a list of files in a directory.

**When should you use range()?**

You should use range() when you need to access the individual elements of a range. For example, you could use range() to iterate over a list of numbers and calculate their sum.

## Hashtags

* #Python
* #Programming
* #iterators
* #efficiency
* #lists
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top