python yahoo finance

thuytamrocky1

New member
#Python #yahoo Tài chính #Stock Market #data Khoa học #Finance

## Cách sử dụng Python để lấy dữ liệu thị trường chứng khoán từ Yahoo Finance

API Yahoo Finance là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để lấy dữ liệu thị trường chứng khoán trong Python.Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng API để lấy giá cổ phiếu, dữ liệu lịch sử và thông tin tài chính.

### 1. Bắt đầu

Bước đầu tiên là cài đặt API Yahoo Finance.Bạn có thể làm điều này bằng cách chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối của bạn:

`` `
Pip cài đặt yfinance
`` `

Khi API được cài đặt, bạn có thể nhập nó vào tập lệnh Python của mình.

`` `
Nhập yfinance dưới dạng yf
`` `

### 2. nhận được giá cổ phiếu

Hàm `yf.doad ()` có thể được sử dụng để nhận giá cổ phiếu.Hàm lấy biểu tượng đánh dấu làm đối số đầu tiên của nó.Ví dụ: mã sau sẽ nhận được giá hiện tại của cổ phiếu Apple:

`` `
apple_stock = yf.doad ("AAPL")
`` `

Hàm `yf.doad ()` trả về một dữ liệu gấu trúc.DataFrame chứa các cột sau:

* `Open`: Giá mở của cổ phiếu vào ngày đã cho.
* `High`: Giá cổ phiếu cao nhất vào ngày nhất định.
* `Thấp`: Giá thấp nhất của cổ phiếu vào ngày nhất định.
* `Đóng`: Giá đóng cửa của cổ phiếu vào ngày nhất định.
* `Volume`: Số lượng cổ phiếu được giao dịch vào ngày đã cho.

### 3. Nhận dữ liệu lịch sử

Hàm `yf.history ()` có thể được sử dụng để lấy dữ liệu chứng khoán lịch sử.Hàm lấy biểu tượng đánh dấu làm đối số đầu tiên của nó.Đối số thứ hai là ngày bắt đầu và đối số thứ ba là ngày kết thúc.Ví dụ: mã sau đây sẽ nhận được giá cổ phiếu hàng ngày của cổ phiếu Apple từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 1 tháng 1 năm 2021:

`` `
Apple_stock_history = yf.history ("AAPL", start = "2020-01-01", end = "2021-01-01")
`` `

Hàm `yf.history ()` trả về một dữ liệu gấu trúc.DataFrame chứa các cột sau:

* `Ngày`: Ngày của giá cổ phiếu.
* `Open`: Giá mở của cổ phiếu vào ngày đã cho.
* `High`: Giá cổ phiếu cao nhất vào ngày nhất định.
* `Thấp`: Giá thấp nhất của cổ phiếu vào ngày nhất định.
* `Đóng`: Giá đóng cửa của cổ phiếu vào ngày nhất định.
* `Volume`: Số lượng cổ phiếu được giao dịch vào ngày đã cho.

### 4. Nhận thông tin tài chính

Hàm `yf.info ()` có thể được sử dụng để có được thông tin tài chính về một cổ phiếu.Hàm lấy biểu tượng đánh dấu làm đối số duy nhất của nó.Ví dụ: mã sau đây sẽ nhận được thông tin tài chính cho cổ phiếu Apple:

`` `
apple_stock_info = yf.info ("AAPL")
`` `

Hàm `yf.info ()` trả về một từ điển.Từ điển chứa các khóa sau:

* `Biểu tượng`: Biểu tượng đánh dấu của cổ phiếu.
* `Tên`: Tên của công ty.
* `Exchange`: Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu được giao dịch.
* `Khu vực`: Khu vực mà công ty thuộc về.
* `Công nghiệp`: Ngành công nghiệp mà công ty thuộc về.
* `Mô tả`: Một mô tả ngắn gọn về công ty.
* `Trang web`: Địa chỉ trang web của công ty.
* `Logo`: URL của logo của công ty.

### 5. Kết luận

API Yahoo Finance là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để lấy dữ liệu thị trường chứng khoán trong Python.Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách sử dụng API để lấy giá cổ phiếu, dữ liệu lịch sử và thông tin tài chính.

## hashtags

* #Python
* #Tài chính yahoo
* #thị trường chứng khoán
* #khoa học dữ liệu
* #Tài chính
=======================================
#Python #yahoo finance #Stock market #data science #Finance

## How to Use Python to Get Stock Market Data from Yahoo Finance

The Yahoo Finance API is a powerful tool that can be used to get stock market data in Python. In this tutorial, we will show you how to use the API to get stock prices, historical data, and financial information.

### 1. Getting Started

The first step is to install the Yahoo Finance API. You can do this by running the following command in your terminal:

```
pip install yfinance
```

Once the API is installed, you can import it into your Python script.

```
import yfinance as yf
```

### 2. Getting Stock Prices

The `yf.download()` function can be used to get stock prices. The function takes a ticker symbol as its first argument. For example, the following code will get the current price of Apple stock:

```
apple_stock = yf.download("AAPL")
```

The `yf.download()` function returns a pandas DataFrame. The DataFrame contains the following columns:

* `Open`: The opening price of the stock on the given date.
* `High`: The highest price of the stock on the given date.
* `Low`: The lowest price of the stock on the given date.
* `Close`: The closing price of the stock on the given date.
* `Volume`: The number of shares traded on the given date.

### 3. Getting Historical Data

The `yf.history()` function can be used to get historical stock data. The function takes a ticker symbol as its first argument. The second argument is a start date, and the third argument is an end date. For example, the following code will get the daily stock prices of Apple stock from January 1, 2020 to January 1, 2021:

```
apple_stock_history = yf.history("AAPL", start="2020-01-01", end="2021-01-01")
```

The `yf.history()` function returns a pandas DataFrame. The DataFrame contains the following columns:

* `Date`: The date of the stock price.
* `Open`: The opening price of the stock on the given date.
* `High`: The highest price of the stock on the given date.
* `Low`: The lowest price of the stock on the given date.
* `Close`: The closing price of the stock on the given date.
* `Volume`: The number of shares traded on the given date.

### 4. Getting Financial Information

The `yf.info()` function can be used to get financial information about a stock. The function takes a ticker symbol as its only argument. For example, the following code will get the financial information for Apple stock:

```
apple_stock_info = yf.info("AAPL")
```

The `yf.info()` function returns a dictionary. The dictionary contains the following keys:

* `symbol`: The ticker symbol of the stock.
* `name`: The name of the company.
* `exchange`: The stock exchange where the stock is traded.
* `sector`: The sector that the company belongs to.
* `industry`: The industry that the company belongs to.
* `description`: A brief description of the company.
* `website`: The company's website address.
* `logo`: The URL of the company's logo.

### 5. Conclusion

The Yahoo Finance API is a powerful tool that can be used to get stock market data in Python. In this tutorial, we showed you how to use the API to get stock prices, historical data, and financial information.

## Hashtags

* #Python
* #yahoo finance
* #Stock market
* #data science
* #Finance
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top