python yfinance

#Python #yfinance #Stock #Finance #data

## Cách sử dụng Python Yfinance để lấy dữ liệu chứng khoán

Python Yfinance là một thư viện cho phép bạn truy cập dữ liệu chứng khoán từ Yahoo Finance.Nó rất dễ sử dụng và cung cấp nhiều tính năng để nhận dữ liệu chứng khoán, bao gồm giá lịch sử, lợi nhuận hàng ngày và các chỉ số kỹ thuật.

Để bắt đầu với Python Yfinance, bạn sẽ cần cài đặt thư viện.Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng PIP:

`` `
Pip cài đặt yfinance
`` `

Khi thư viện được cài đặt, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó để lấy dữ liệu chứng khoán.Mã sau đây cho thấy cách lấy giá lịch sử cho cổ phiếu AAPL:

`` `
Nhập yfinance dưới dạng yf

# Nhận giá lịch sử cho AAPL
data = yf.doad ('AAPL', start = '2022-01-01', end = '2022-12-31'))

# In dữ liệu
in (dữ liệu)
`` `

Đầu ra của mã sẽ là một khung dữ liệu gấu trúc chứa giá lịch sử cho AAPL.DataFrame sẽ có các cột sau:

* `Ngày`: Ngày của giá cổ phiếu.
* `Open`: Giá mở của cổ phiếu.
* `High`: Giá cổ phiếu cao nhất trong ngày.
* `Thấp`: Giá cổ phiếu thấp nhất trong ngày.
* `Đóng`: Giá đóng cửa của cổ phiếu.
* `Volume`: Số lượng cổ phiếu được giao dịch trong ngày.

Bạn có thể sử dụng dữ liệu trong DataFrame để thực hiện nhiều phân tích khác nhau, chẳng hạn như vẽ giá cổ phiếu theo thời gian, tính toán trung bình di chuyển và xác định các chỉ số kỹ thuật.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng python yfinance, vui lòng tham khảo [tài liệu] (https://pypi.org/project/yfinance/).

### hashtags

* #Python
* #yfinance
* #Cổ phần
* #Tài chính
* #dữ liệu
=======================================
#Python #yfinance #Stock #Finance #data

## How to Use Python yfinance to Get Stock Data

Python yfinance is a library that allows you to access stock data from Yahoo Finance. It is easy to use and provides a variety of features for getting stock data, including historical prices, daily returns, and technical indicators.

To get started with Python yfinance, you will need to install the library. You can do this using pip:

```
pip install yfinance
```

Once the library is installed, you can start using it to get stock data. The following code shows how to get the historical prices for the AAPL stock:

```
import yfinance as yf

# Get the historical prices for AAPL
data = yf.download('AAPL', start='2022-01-01', end='2022-12-31')

# Print the data
print(data)
```

The output of the code will be a pandas DataFrame containing the historical prices for AAPL. The DataFrame will have the following columns:

* `Date`: The date of the stock price.
* `Open`: The opening price of the stock.
* `High`: The highest price of the stock during the day.
* `Low`: The lowest price of the stock during the day.
* `Close`: The closing price of the stock.
* `Volume`: The number of shares traded during the day.

You can use the data in the DataFrame to perform a variety of analysis, such as plotting the stock price over time, calculating moving averages, and identifying technical indicators.

For more information on how to use Python yfinance, please refer to the [documentation](https://pypi.org/project/yfinance/).

### Hashtags

* #Python
* #yfinance
* #Stock
* #Finance
* #data
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top