python zip

hoangmyplayboy

New member
Credits
159
`` `
# Python zip ()

Hàm `zip ()` trong Python lấy Iterables (chẳng hạn như danh sách, bộ dữ liệu hoặc bộ) và trả về một iterator tạo ra các bộ dữvà như thế.

Ví dụ: mã sau sử dụng hàm `zip ()` để tạo danh sách các bộ dữ liệu chứa tên đầu tiên và tên của một nhóm người:

`` `Python
Tên = ["John", "Mary", "Susan", "Peter"]
Last_names = ["Doe", "Smith", "Jones", "Brown"]

zipped_names_and_last_names = zip (tên, last_names)

In (Danh sách (Zipped_Names_and_Last_Names))
# [('John', 'Doe'), ('Mary', 'Smith'), ('Susan', 'Jones'), ('Peter', 'Brown')]]]
`` `

Hàm `zip ()` có thể được sử dụng để thực hiện một số tác vụ, chẳng hạn như:

* Kết hợp hai danh sách thành một danh sách các bộ dữ
* Nhóm dữ liệu từ hai hoặc nhiều lần lặp thành một từ điển
* Áp dụng một hàm cho từng phần tử trong hai hoặc nhiều lần lặp

Để biết thêm thông tin về hàm `zip ()`, hãy xem [Tài liệu Python] (https://docs.python.org/3/l Library/funces.html#zip).

## hashtags

* #Python
* #zip
* #Itersables
* #tuples
* #chức năng
`` `
=======================================
```
# Python zip()

The `zip()` function in Python takes iterables (such as lists, tuples, or sets) and returns an iterator that produces tuples, where the first element in each tuple comes from the first iterable, the second element from the second iterable, and so on.

For example, the following code uses the `zip()` function to create a list of tuples containing the first and last names of a group of people:

```python
names = ["John", "Mary", "Susan", "Peter"]
last_names = ["Doe", "Smith", "Jones", "Brown"]

zipped_names_and_last_names = zip(names, last_names)

print(list(zipped_names_and_last_names))
# [( 'John', 'Doe'), ('Mary', 'Smith'), ('Susan', 'Jones'), ('Peter', 'Brown')]
```

The `zip()` function can be used to perform a number of tasks, such as:

* Combining two lists into a single list of tuples
* Grouping data from two or more iterables into a dictionary
* Applying a function to each element in two or more iterables

For more information on the `zip()` function, see the [Python documentation](https://docs.python.org/3/library/functions.html#zip).

## Hashtags

* #Python
* #zip
* #iterables
* #tuples
* #functions
```
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top