python zlib

thuyhang359

New member
#Python #zlib #compression #data #Programming ## Python Zlib

ZLIB là một thư viện nén được sử dụng trong nhiều ứng dụng Python.Nó được thiết kế để nhanh và hiệu quả, và nó hỗ trợ nhiều thuật toán nén.ZLIB có sẵn dưới dạng mô-đun tích hợp trong Python, vì vậy bạn có thể sử dụng nó mà không phải cài đặt bất kỳ phần mềm bổ sung nào.

Để sử dụng ZLIB, bạn có thể nhập mô -đun `zlib` vào tập lệnh Python của bạn.Khi bạn đã nhập mô -đun, bạn có thể sử dụng các hàm `nén ()` và `giải nén ()` để nén và giải nén dữ liệu.

Hàm `nén ()` lấy chuỗi byte làm đầu vào và trả về chuỗi byte được nén.Hàm `giải nén ()` lấy chuỗi byte được nén làm đầu vào và trả về chuỗi byte gốc.

Ví dụ: mã sau nén một chuỗi và sau đó giải nén nó:

`` `Python
Nhập zlib

Data = B "Xin chào Thế giới!"
nén = zlib.compress (dữ liệu)
giải nén = zlib.decompress (nén)

in (dữ liệu)
In (nén)
In (giải nén)
`` `

Đầu ra:

`` `
Thế giới B'hello! '
B'x \ x9c \ xD1 \ x91 \ xb9 \ x8c \ x99 \ x85 \ x02 \ xb5 \ x00 \ x00 \ x00 \ x00 \ x00 \ x00 '
Thế giới B'hello! '
`` `

ZLIB là một thư viện nén mạnh mẽ có thể được sử dụng để giảm kích thước của các tệp dữ liệu.Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Python, và nó rất dễ sử dụng.

## hashtags

* #Python
* #zlib
* #nén
* #dữ liệu
* #Programming
=======================================
#Python #zlib #compression #data #Programming ## Python Zlib

Zlib is a compression library used in many Python applications. It is designed to be fast and efficient, and it supports a variety of compression algorithms. Zlib is available as a built-in module in Python, so you can use it without having to install any additional software.

To use Zlib, you can import the `zlib` module into your Python script. Once you have imported the module, you can use the `compress()` and `decompress()` functions to compress and decompress data.

The `compress()` function takes a byte string as input and returns a compressed byte string. The `decompress()` function takes a compressed byte string as input and returns the original byte string.

For example, the following code compresses a string and then decompresses it:

```python
import zlib

data = b"Hello world!"
compressed = zlib.compress(data)
decompressed = zlib.decompress(compressed)

print(data)
print(compressed)
print(decompressed)
```

Output:

```
b'Hello world!'
b'x\x9c\xd1\x91\xb9\x8c\x99\x85\x02\xb5\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
b'Hello world!'
```

Zlib is a powerful compression library that can be used to reduce the size of data files. It is widely used in Python applications, and it is easy to use.

## Hashtags

* #Python
* #zlib
* #compression
* #data
* #Programming
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top