qpython

phamaiphuonglan

New member
** QPython: Một thông dịch viên Python cho Android **

.Đây là một dự án miễn phí và nguồn mở có sẵn trên [cửa hàng Google Play] (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qpython.qpy).

QPython là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm:

*** Scripting: ** Bạn có thể sử dụng Qpython để viết tập lệnh để tự động hóa các tác vụ trên thiết bị Android của mình.Ví dụ: bạn có thể viết một tập lệnh để gửi tin nhắn văn bản, chụp ảnh hoặc mở một ứng dụng.
*** Phát triển: ** Bạn có thể sử dụng Qpython để phát triển các ứng dụng Android.QPython cung cấp một số tính năng giúp dễ dàng phát triển các ứng dụng Android, chẳng hạn như trình gỡ lỗi tích hợp và trình chỉnh sửa mã.
*** Học: ** Bạn có thể sử dụng qpython để học Python.QPython cung cấp một số tài nguyên để giúp bạn tìm hiểu Python, bao gồm một hướng dẫn và trang web tài liệu.

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về Qpython, bạn có thể truy cập [trang web Qpython] (https://qpython.readthedocs.io/en/latest/).

** Hashtags: **

* #Python
* #Android
* #Programming
* #phát triển
* #Học hỏi
=======================================
**QPython: A Python Interpreter for Android**

[QPython](https://qpython.readthedocs.io/en/latest/) is a Python interpreter for Android that allows you to run Python code on your Android device. It is a free and open-source project that is available on the [Google Play Store](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qpython.qpy).

QPython is a powerful tool that can be used for a variety of tasks, including:

* **Scripting:** You can use QPython to write scripts to automate tasks on your Android device. For example, you could write a script to send a text message, take a picture, or open an app.
* **Development:** You can use QPython to develop Android apps. QPython provides a number of features that make it easy to develop Android apps, such as a built-in debugger and a code editor.
* **Learning:** You can use QPython to learn Python. QPython provides a number of resources to help you learn Python, including a tutorial and a documentation website.

If you are interested in learning more about QPython, you can visit the [QPython website](https://qpython.readthedocs.io/en/latest/).

**Hashtags:**

* #Python
* #Android
* #Programming
* #development
* #learning
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock