@Quangmomthoi @Đại Việt 2020 @Lạc Việt 2020 @chimsedimua @chimsedinang @trimsedimua @trimsedinang

#Quangmomthoi #daiviet2020 #lacviet2020 #chimsedimua #ChimsedInang #trimsedimua #trimsedinang ** Chim se dim MUA (Owl in the Rain) **

**Tổng quan**

Chim se dimer MUA là một bài hát dân gian Việt Nam về một câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai trẻ và một phụ nữ trẻ.Bài hát được đặt trong một khung cảnh nông thôn, và lời bài hát mô tả vẻ đẹp của thế giới tự nhiên cũng như nỗi đau của hai người yêu nhau.

**Câu chuyện**

Bài hát bắt đầu với một mô tả về cài đặt.Chàng trai đang ngồi trên một ngọn đồi, nhìn mưa rơi.Anh đang nghĩ về người mình yêu, người ở rất xa.Anh ấy hát:

"Chim se dimer MUA,
Nguoi Yeu Xa Cach.
NHUNG CON Chim se,
Con Chim Se Trong Mua. "

(Cú trong mưa,
Người yêu của tôi ở rất xa.
Nhưng con cú hát,
Con cú hát trong mưa.)

Chàng trai sau đó tiếp tục mô tả vẻ đẹp của thế giới tự nhiên.Anh ấy hát về những bông hoa đang nở rộ, những cái cây đang lắc lư trong gió và những con chim đang hát trên cây.Anh ấy hát:

"HOA Mai Dang Nhieu,
Trong Mua Mai Dang Nhieu.
NHUNG CON Chim se,
Con Chim Se Trong Mua. "

(Những bông hoa mận đang nở rộ,
Trong mưa, những bông hoa mận đang nở rộ.
Nhưng con cú hát,
Con cú hát trong mưa.)

Bài hát của chàng trai là một lời than thở cho tình yêu đã mất của anh ấy.Anh ấy rất đau lòng, nhưng anh ấy biết rằng anh ấy phải tiếp tục sống cuộc sống của mình.Anh ấy hát:

"Dua Dep Trong Mua,
Nguoi Yeu Xa Cach.
NHUNG CON Chim se,
Con Chim Se Trong Mua. "

(Vẻ đẹp của mưa,
Người yêu của tôi ở rất xa.
Nhưng con cú hát,
Con cú hát trong mưa.)

**Phân tích**

Chim se dim MUA là một ví dụ kinh điển về âm nhạc dân gian Việt Nam.Bài hát rất đơn giản và đơn giản, nhưng nó cũng rất mạnh mẽ.Lời bài hát đầy cảm xúc, và âm nhạc đẹp một cách ám ảnh.Bài hát đã được ghi lại bởi nhiều nghệ sĩ khác nhau trong những năm qua, và nó vẫn là một trong những bài hát phổ biến nhất trong âm nhạc Việt Nam.

**Phần kết luận**

Chim se dim MUA là một bài hát hay và cảm động kể một câu chuyện về tình yêu, sự mất mát và hy vọng.Bài hát là một lời nhắc nhở rằng ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất, luôn có vẻ đẹp được tìm thấy.

**Người giới thiệu**

* [Chim se dim MUA trên wikipedia] (https://en.wikipedia.org/wiki/chim_se_dim_mua)
* [Chim se dim MUA trên YouTube] (
)
=======================================
#Quangmomthoi #daiviet2020 #lacviet2020 #chimsedimua #ChimsedInang #trimsedimua #trimsedinang **Chim se dim mua (Owl in the rain)**

**Overview**

Chim se dim mua is a Vietnamese folk song about a love story between a young man and a young woman. The song is set in a rural setting, and the lyrics describe the beauty of the natural world as well as the heartache of the two lovers.

**The Story**

The song begins with a description of the setting. The young man is sitting on a hill, watching the rain fall. He is thinking about his beloved, who is far away. He sings:

"Chim se dim mua,
Nguoi yeu xa cach.
Nhung con chim se,
Con chim se trong mua."

(Owl in the rain,
My beloved is far away.
But the owl sings,
The owl sings in the rain.)

The young man then goes on to describe the beauty of the natural world. He sings about the flowers that are blooming, the trees that are swaying in the wind, and the birds that are singing in the trees. He sings:

"Hoa mai dang nhieu,
Trong mua mai dang nhieu.
Nhung con chim se,
Con chim se trong mua."

(The plum blossoms are blooming,
In the rain the plum blossoms are blooming.
But the owl sings,
The owl sings in the rain.)

The young man's song is a lament for his lost love. He is heartbroken, but he knows that he must continue to live his life. He sings:

"Dua dep trong mua,
Nguoi yeu xa cach.
Nhung con chim se,
Con chim se trong mua."

(The beauty of the rain,
My beloved is far away.
But the owl sings,
The owl sings in the rain.)

**Analysis**

Chim se dim mua is a classic example of Vietnamese folk music. The song is simple and straightforward, but it is also very powerful. The lyrics are full of emotion, and the music is hauntingly beautiful. The song has been recorded by many different artists over the years, and it remains one of the most popular songs in Vietnamese music.

**Conclusion**

Chim se dim mua is a beautiful and moving song that tells a story of love, loss, and hope. The song is a reminder that even in the darkest of times, there is always beauty to be found.

**References**

* [Chim se dim mua on Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Chim_se_dim_mua)
* [Chim se dim mua on YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=-5-5489-09c)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock