Sử dụng công cụ proxychains để kết nối đa luồng proxy

anhaarthur

New member
### Sử dụng proxychains để kết nối đa luồng proxy

** Proxychains là gì? **

Proxychains là một công cụ có thể được sử dụng để kết nối Internet thông qua máy chủ proxy.Nó có thể được sử dụng để bỏ qua tường lửa và kiểm duyệt, và để ẩn địa chỉ IP của bạn.Proxychains hoạt động bằng cách tạo một chuỗi các proxy, lưu lượng truy cập của bạn được chuyển qua.Điều này làm cho ai đó khó theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn.

** Cách sử dụng Proxychains? **

Để sử dụng Proxychains, trước tiên bạn cần cài đặt công cụ.Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách thực hiện việc này trên trang web Proxychains.Khi bạn đã cài đặt Proxychains, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó bằng cách làm theo các bước sau:

1. Mở một cửa sổ thiết bị đầu cuối.
2. Nhập lệnh sau: `proxychains4 [lệnh]`

trong đó `[lệnh]` là lệnh mà bạn muốn chạy qua proxy.Ví dụ: để mở trình duyệt web, bạn sẽ nhập lệnh sau:

`` `
Proxychains4 Firefox
`` `

** Cách kết nối với một luồng đa thế giới với proxy? **

Để kết nối với đa luồng proxy với proxy, bạn cần sử dụng tùy chọn `-p`.Tùy chọn `-P` chỉ định số lượng chủ đề proxy để sử dụng.Ví dụ: để kết nối với một luồng đa proxy với 4 luồng, bạn sẽ sử dụng lệnh sau:

`` `
proxychains4 -p 4 [lệnh]
`` `

** Hashtags: **

* #Proxychains
* #Ủy quyền
* #đa luồng
* #anonymity
* #bảo vệ
=======================================
### Use proxychains to connect the proxy multi-thread

**What is proxychains?**

Proxychains is a tool that can be used to connect to the Internet through a proxy server. It can be used to bypass firewalls and censorship, and to hide your IP address. Proxychains works by creating a chain of proxies, which your traffic is routed through. This makes it more difficult for someone to track your online activity.

**How to use proxychains?**

To use proxychains, you need to first install the tool. You can find instructions on how to do this on the proxychains website. Once you have installed proxychains, you can start using it by following these steps:

1. Open a terminal window.
2. Type the following command: `proxychains4 [command]`

where `[command]` is the command that you want to run through the proxy. For example, to open a web browser, you would type the following command:

```
proxychains4 firefox
```

**How to connect to a proxy multi-thread with proxychains?**

To connect to a proxy multi-thread with proxychains, you need to use the `-p` option. The `-p` option specifies the number of proxy threads to use. For example, to connect to a proxy multi-thread with 4 threads, you would use the following command:

```
proxychains4 -p 4 [command]
```

**Hashtags:**

* #Proxychains
* #Proxy
* #multi-thread
* #anonymity
* #security
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top