Sử dụng proxychains để kết nối đa luồng proxy trên Linux

tinydog384

New member
## Sử dụng proxychains để kết nối đa luồng proxy trên Linux

** Hashtags: **

* #Proxychains
* #linux
* #Ủy quyền
* #đa luồng
* #NetWorking

**Giới thiệu**

Proxychains là một công cụ có thể được sử dụng để chuyển tiếp kết nối TCP và UDP thông qua một chuỗi các proxy.Điều này có thể hữu ích để bỏ qua kiểm duyệt hoặc tường lửa hoặc để ẩn địa chỉ IP của bạn.Proxychains cũng có thể được sử dụng để tăng tốc độ tải xuống bằng cách sử dụng nhiều proxy song song.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Proxychains để kết nối với máy chủ proxy ở chế độ đa luồng trên hệ thống Linux.

** Điều kiện tiên quyết **

Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Một hệ thống Linux có trình giả lập thiết bị đầu cuối
* Gói Proxychains được cài đặt

** Cài đặt Proxychains **

Gói Proxychains có sẵn trong các kho lưu trữ mặc định của hầu hết các bản phân phối Linux.Để cài đặt nó, hãy mở một trình giả lập thiết bị đầu cuối và chạy lệnh sau:

`` `
sudo appt cài đặt proxychains
`` `

** Định cấu hình Proxychains **

Khi bạn đã cài đặt proxy, bạn cần định cấu hình nó để sử dụng máy chủ proxy bạn muốn kết nối.Để thực hiện việc này, hãy tạo một tệp mới có tên là `/etc/proxychains.conf` và thêm các dòng sau:

`` `
# Đặt proxy mặc định

Vớ5 127.0.0.1 1080

# Cho phép nhiều proxy được sử dụng song song

MaxConnect 16
`` `

Dòng đầu tiên chỉ định máy chủ proxy mặc định sử dụng.Trong trường hợp này, chúng tôi đang sử dụng máy chủ proxy SOCKS5 chạy trên Cổng localhost 1080. Dòng thứ hai chỉ định số lượng proxy tối đa có thể được sử dụng song song.

** Sử dụng proxychains **

Để sử dụng proxychains, chỉ cần chạy lệnh sau:

`` `
Proxychains <Command>
`` `

trong đó `<lệnh>` là lệnh bạn muốn chạy.Ví dụ: để sử dụng Proxychains để tải xuống tệp từ Internet, bạn sẽ chạy lệnh sau:

`` `
Proxychains wget https://example.com/file.zip
`` `

Proxychains sẽ tự động chuyển tiếp kết nối thông qua máy chủ proxy mà bạn đã chỉ định trong tệp `/etc/proxychains.conf`.

**Phần kết luận**

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách sử dụng Proxychains để kết nối với máy chủ proxy ở chế độ đa luồng trên hệ thống Linux.Proxychains có thể là một công cụ hữu ích để bỏ qua kiểm duyệt hoặc tường lửa hoặc để ẩn địa chỉ IP của bạn.Nó cũng có thể được sử dụng để tăng tốc độ tải xuống bằng cách sử dụng nhiều proxy song song.
=======================================
## Use proxychains to connect the Proxy multi -thread on Linux

**Hashtags:**

* #Proxychains
* #linux
* #Proxy
* #multi-thread
* #NetWorking

**Introduction**

Proxychains is a tool that can be used to forward TCP and UDP connections through a chain of proxies. This can be useful for bypassing censorship or firewalls, or for hiding your IP address. Proxychains can also be used to increase the speed of downloads by using multiple proxies in parallel.

In this tutorial, we will show you how to use proxychains to connect to a proxy server in multi-thread mode on a Linux system.

**Prerequisites**

To follow this tutorial, you will need the following:

* A Linux system with a terminal emulator
* The proxychains package installed

**Installing proxychains**

The proxychains package is available in the default repositories of most Linux distributions. To install it, open a terminal emulator and run the following command:

```
sudo apt install proxychains
```

**Configuring proxychains**

Once you have installed proxychains, you need to configure it to use the proxy server you want to connect to. To do this, create a new file called `/etc/proxychains.conf` and add the following lines:

```
# Set the default proxy

socks5 127.0.0.1 1080

# Allow multiple proxies to be used in parallel

maxconnect 16
```

The first line specifies the default proxy server to use. In this case, we are using a socks5 proxy server running on localhost port 1080. The second line specifies the maximum number of proxies that can be used in parallel.

**Using proxychains**

To use proxychains, simply run the following command:

```
proxychains <command>
```

where `<command>` is the command you want to run. For example, to use proxychains to download a file from the internet, you would run the following command:

```
proxychains wget https://example.com/file.zip
```

Proxychains will automatically forward the connection through the proxy server you specified in the `/etc/proxychains.conf` file.

**Conclusion**

In this tutorial, we showed you how to use proxychains to connect to a proxy server in multi-thread mode on a Linux system. Proxychains can be a useful tool for bypassing censorship or firewalls, or for hiding your IP address. It can also be used to increase the speed of downloads by using multiple proxies in parallel.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock