t python examples

hoangviet.tien

New member
Credits
282
..

## T Python Ví dụ

T Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm học máy, khoa học dữ liệu và phát triển web.Nó được biết đến với sự đơn giản và dễ đọc, làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho người mới bắt đầu.

Dưới đây là một số ví dụ về mã Python:

* Để in "Hello World!", Bạn sẽ sử dụng mã sau:

`` `
In ("Hello World!")
`` `

* Để tạo danh sách các số, bạn sẽ sử dụng mã sau:

`` `
Số = [1, 2, 3, 4, 5]
`` `

* Để lặp lại trong danh sách, bạn sẽ sử dụng mã sau:

`` `
cho số trong số:
in (số)
`` `

* Để tạo chức năng, bạn sẽ sử dụng mã sau:

`` `
def add_two_numbers (x, y):
trả lại x + y
`` `

* Để gọi chức năng, bạn sẽ sử dụng mã sau:

`` `
result = add_two_numbers (1, 2)
in (kết quả)
`` `

Đây chỉ là một vài ví dụ đơn giản về mã python.Để biết thêm thông tin, vui lòng xem [tài liệu T Python] (https://docs.t-lang.org/).

## hashtags

* #tpython
* #Machinelearning
* #khoa học dữ liệu
* #Programming
* #Tutorial
=======================================
#Python #Machinelearning #datascience #Programming #Tutorial

## T Python Examples

T Python is a powerful programming language that is used for a variety of tasks, including machine learning, data science, and web development. It is known for its simplicity and readability, making it a good choice for beginners.

Here are some examples of T Python code:

* To print "Hello world!", you would use the following code:

```
print("Hello world!")
```

* To create a list of numbers, you would use the following code:

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
```

* To iterate over a list, you would use the following code:

```
for number in numbers:
print(number)
```

* To create a function, you would use the following code:

```
def add_two_numbers(x, y):
return x + y
```

* To call a function, you would use the following code:

```
result = add_two_numbers(1, 2)
print(result)
```

These are just a few simple examples of T Python code. For more information, please see the [T Python documentation](https://docs.t-lang.org/).

## Hashtags

* #tpython
* #Machinelearning
* #datascience
* #Programming
* #Tutorial
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top