Tớ cần mua Videohive, có bạn nào order được không ?

silvertiger610

New member
## Làm thế nào để mua quay video

Vidersive là một nền tảng video dựa trên đám mây cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và chia sẻ video với nhóm của bạn.Nó hoàn hảo cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, và nó dễ sử dụng.

Để mua videohi, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web Vidershive và nhấp vào nút "Bắt đầu".
2. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút "Tạo tài khoản".
3. Bạn sẽ được gửi một email xác minh.Nhấp vào liên kết trong email để xác minh tài khoản của bạn.
4. Sau khi tài khoản của bạn được xác minh, bạn có thể nhấp vào tab "Giá" để xem các gói giá khác nhau.
5. Chọn gói phù hợp với bạn và nhấp vào nút "Đăng ký".
6. Bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin thanh toán của bạn.Khi bạn đã nhập thông tin thanh toán của mình, nhấp vào nút "Đăng ký".

Bây giờ bạn sẽ có thể truy cập videoive và bắt đầu tạo, chỉnh sửa và chia sẻ video với nhóm của bạn.

## Lợi ích của việc sử dụng quay video

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng videohi, bao gồm:

*** Dễ sử dụng: ** Vidi rất dễ sử dụng, ngay cả khi bạn không am hiểu công nghệ.
*** Hợp tác: ** Vidersive cho phép bạn hợp tác với nhóm của mình trên video.
*** An toàn: ** Vidhive an toàn, vì vậy bạn có thể tự tin rằng video của bạn an toàn.
*** Có thể mở rộng: ** Vidhive có thể mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp của bạn.
*** Giá cả phải chăng: ** Vidhive có giá cả phải chăng, vì vậy bạn có thể bắt đầu mà không phá vỡ ngân hàng.

## Cách đặt hàng điện thoại

Bạn có thể đặt hàng video trực tiếp từ trang web quay video.Để đặt hàng, chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

1. Truy cập trang web Vidershive và nhấp vào nút "Bắt đầu".
2. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút "Tạo tài khoản".
3. Bạn sẽ được gửi một email xác minh.Nhấp vào liên kết trong email để xác minh tài khoản của bạn.
4. Sau khi tài khoản của bạn được xác minh, bạn có thể nhấp vào tab "Giá" để xem các gói giá khác nhau.
5. Chọn gói phù hợp với bạn và nhấp vào nút "Đăng ký".
6. Bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin thanh toán của bạn.Khi bạn đã nhập thông tin thanh toán của mình, nhấp vào nút "Đăng ký".

Bây giờ bạn sẽ có thể truy cập videoive và bắt đầu tạo, chỉnh sửa và chia sẻ video với nhóm của bạn.

## hashtags

* #IDOPLATFORM
* #chỉnh sửa video
* #chia sẻ video
* #cloudbased
* #Collaborative
=======================================
## How to Buy Videhive

Videhive is a cloud-based video platform that allows you to create, edit, and share videos with your team. It's perfect for businesses of all sizes, and it's easy to use.

To buy Videhive, you can follow these steps:

1. Go to the Videhive website and click on the "Get Started" button.
2. Enter your email address and click on the "Create Account" button.
3. You will be sent a verification email. Click on the link in the email to verify your account.
4. Once your account is verified, you can click on the "Pricing" tab to see the different pricing plans.
5. Choose the plan that's right for you and click on the "Subscribe" button.
6. You will be asked to enter your payment information. Once you've entered your payment information, click on the "Subscribe" button.

You will now be able to access Videhive and start creating, editing, and sharing videos with your team.

## Benefits of Using Videhive

There are many benefits to using Videhive, including:

* **Easy to use:** Videhive is very easy to use, even if you're not tech-savvy.
* **Collaborative:** Videhive allows you to collaborate with your team on videos.
* **Secure:** Videhive is secure, so you can be confident that your videos are safe.
* **Scalable:** Videhive can scale to meet the needs of your business.
* **Affordable:** Videhive is affordable, so you can get started without breaking the bank.

## How to Order Videhive

You can order Videhive directly from the Videhive website. To order, simply follow the steps below:

1. Go to the Videhive website and click on the "Get Started" button.
2. Enter your email address and click on the "Create Account" button.
3. You will be sent a verification email. Click on the link in the email to verify your account.
4. Once your account is verified, you can click on the "Pricing" tab to see the different pricing plans.
5. Choose the plan that's right for you and click on the "Subscribe" button.
6. You will be asked to enter your payment information. Once you've entered your payment information, click on the "Subscribe" button.

You will now be able to access Videhive and start creating, editing, and sharing videos with your team.

## Hashtags

* #videoplatform
* #videoediting
* #videosharing
* #cloudbased
* #Collaborative
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock