Top 10 nhà cung cấp dịch vụ proxy uy tín nhất năm 2022

### Top 10 Nhà cung cấp dịch vụ proxy uy tín nhất vào năm 2022

**Giới thiệu**

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ.Khi khách hàng gửi yêu cầu đến máy chủ, máy chủ proxy sẽ chuyển đổi yêu cầu thay mặt cho khách hàng.Máy chủ proxy cũng có thể sửa đổi yêu cầu hoặc phản hồi trước khi gửi lại cho máy khách.

Máy chủ proxy được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

*** Bộ nhớ đệm: ** Máy chủ proxy có thể lưu trữ nội dung từ Internet, có thể tăng tốc độ tải của các trang web.
*** Bảo mật: ** Máy chủ proxy có thể được sử dụng để bảo vệ khách hàng khỏi các trang web độc hại.
*** Tính ẩn danh: ** Máy chủ proxy có thể được sử dụng để ẩn địa chỉ IP của khách hàng, có thể cung cấp tính ẩn danh trực tuyến.

Có nhiều nhà cung cấp dịch vụ proxy khác nhau có sẵn, mỗi nhà có các tính năng và giá riêng độc đáo.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về 10 nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền uy tín nhất vào năm 2022.

** 1.Nordvpn **

NORDVPN là nhà cung cấp dịch vụ VPN cũng cung cấp dịch vụ proxy.NORDVPN có một mạng lưới lớn hơn 5.000 máy chủ tại 60 quốc gia.Các máy chủ proxy của NORDVPN rất nhanh và đáng tin cậy và chúng cung cấp nhiều tính năng khác nhau, bao gồm:

*** Mã hóa: ** Máy chủ proxy của NordVPN sử dụng mã hóa 256 bit để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
*** Không có nhật ký: ** NORDVPN không ghi nhật ký hoạt động của bạn, điều đó có nghĩa là quyền riêng tư của bạn được bảo vệ.
*** Nhiều giao thức: ** NORDVPN hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau, bao gồm OpenVPN, IKEV2 và Wireguard.

** 2.Expressvpn **

ExpressVPN là một nhà cung cấp dịch vụ VPN phổ biến khác cũng cung cấp dịch vụ proxy.ExpressVPN có một mạng lưới lớn hơn 3.000 máy chủ tại 94 quốc gia.Các máy chủ proxy của ExpressVPN nhanh chóng và đáng tin cậy và chúng cung cấp nhiều tính năng khác nhau, bao gồm:

*** Mã hóa: ** Máy chủ proxy của ExpressVPN sử dụng mã hóa 256 bit để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
*** Không có nhật ký: ** ExpressVPN không ghi nhật ký hoạt động của bạn, điều đó có nghĩa là quyền riêng tư của bạn được bảo vệ.
*** Nhiều giao thức: ** ExpressVPN hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau, bao gồm OpenVPN, IKev2 và Wireguard.

** 3.Cyberghost **

Cyberghost là nhà cung cấp dịch vụ VPN cũng cung cấp dịch vụ proxy.Cyberghost có một mạng lưới lớn hơn 7.700 máy chủ tại 90 quốc gia.Các máy chủ proxy của Cyberghost rất nhanh và đáng tin cậy, và chúng cung cấp nhiều tính năng khác nhau, bao gồm:

*** Mã hóa: ** Máy chủ proxy của Cyberghost sử dụng mã hóa 256 bit để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
*** Không có nhật ký: ** Cyberghost không ghi nhật ký hoạt động của bạn, điều đó có nghĩa là quyền riêng tư của bạn được bảo vệ.
*** Nhiều giao thức: ** Cyberghost hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau, bao gồm OpenVPN, IKEV2 và Wireguard.

**4.Protonvpn **

ProTonVPN là nhà cung cấp dịch vụ VPN cũng cung cấp dịch vụ proxy.Protonvpn có một mạng lưới lớn hơn 1.700 máy chủ tại 63 quốc gia.Các máy chủ proxy của ProTonVPN rất nhanh và đáng tin cậy và chúng cung cấp nhiều tính năng khác nhau, bao gồm:

*** Mã hóa: ** Máy chủ proxy của ProTonVPN sử dụng mã hóa 256 bit để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
*** Không có nhật ký: ** ProTonVPN không ghi nhật ký hoạt động của bạn, điều đó có nghĩa là quyền riêng tư của bạn được bảo vệ.
*** Nhiều giao thức: ** ProTonVPN hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau, bao gồm OpenVPN, IKEV2 và Wireguard.

** 5.Ẩn.me **

Hide.me là nhà cung cấp dịch vụ VPN cũng cung cấp dịch vụ proxy.Hide.me có một mạng lưới lớn hơn 1.000 máy chủ tại 59 quốc gia.Các máy chủ proxy của Hide.me rất nhanh và đáng tin cậy và chúng cung cấp nhiều tính năng khác nhau, bao gồm:

*** Mã hóa: ** Hide.me Máy chủ proxy sử dụng mã hóa 256 bit để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
*** Không có nhật ký: ** Hide.me không ghi nhật ký hoạt động của bạn, điều đó có nghĩa là quyền riêng tư của bạn được bảo vệ.
*** Nhiều giao thức: ** Hide.me hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau, bao gồm OpenVPN
=======================================
### Top 10 Most Prestigious Proxy Service Providers in 2022

**Introduction**

A proxy server is a server that acts as an intermediary between a client and a server. When a client sends a request to a server, the proxy server forwards the request on behalf of the client. The proxy server may also modify the request or response before sending it back to the client.

Proxy servers are used for a variety of purposes, including:

* **Caching:** Proxy servers can cache content from the internet, which can speed up the loading of web pages.
* **Security:** Proxy servers can be used to protect a client from malicious websites.
* **Anonymity:** Proxy servers can be used to hide a client's IP address, which can provide anonymity online.

There are many different proxy service providers available, each with its own unique features and pricing. In this article, we will discuss the top 10 most prestigious proxy service providers in 2022.

**1. NordVPN**

NordVPN is a VPN service provider that also offers proxy services. NordVPN has a large network of over 5,000 servers in 60 countries. NordVPN's proxy servers are fast and reliable, and they offer a variety of features, including:

* **Encryption:** NordVPN's proxy servers use 256-bit encryption to protect your privacy.
* **No logs:** NordVPN does not log your activity, which means that your privacy is protected.
* **Multiple protocols:** NordVPN supports a variety of protocols, including OpenVPN, IKEv2, and WireGuard.

**2. ExpressVPN**

ExpressVPN is another popular VPN service provider that also offers proxy services. ExpressVPN has a large network of over 3,000 servers in 94 countries. ExpressVPN's proxy servers are fast and reliable, and they offer a variety of features, including:

* **Encryption:** ExpressVPN's proxy servers use 256-bit encryption to protect your privacy.
* **No logs:** ExpressVPN does not log your activity, which means that your privacy is protected.
* **Multiple protocols:** ExpressVPN supports a variety of protocols, including OpenVPN, IKEv2, and WireGuard.

**3. CyberGhost**

CyberGhost is a VPN service provider that also offers proxy services. CyberGhost has a large network of over 7,700 servers in 90 countries. CyberGhost's proxy servers are fast and reliable, and they offer a variety of features, including:

* **Encryption:** CyberGhost's proxy servers use 256-bit encryption to protect your privacy.
* **No logs:** CyberGhost does not log your activity, which means that your privacy is protected.
* **Multiple protocols:** CyberGhost supports a variety of protocols, including OpenVPN, IKEv2, and WireGuard.

**4. ProtonVPN**

ProtonVPN is a VPN service provider that also offers proxy services. ProtonVPN has a large network of over 1,700 servers in 63 countries. ProtonVPN's proxy servers are fast and reliable, and they offer a variety of features, including:

* **Encryption:** ProtonVPN's proxy servers use 256-bit encryption to protect your privacy.
* **No logs:** ProtonVPN does not log your activity, which means that your privacy is protected.
* **Multiple protocols:** ProtonVPN supports a variety of protocols, including OpenVPN, IKEv2, and WireGuard.

**5. Hide.me**

Hide.me is a VPN service provider that also offers proxy services. Hide.me has a large network of over 1,000 servers in 59 countries. Hide.me's proxy servers are fast and reliable, and they offer a variety of features, including:

* **Encryption:** Hide.me's proxy servers use 256-bit encryption to protect your privacy.
* **No logs:** Hide.me does not log your activity, which means that your privacy is protected.
* **Multiple protocols:** Hide.me supports a variety of protocols, including OpenVPN
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top