Share Top 8 Picks for eBay Dropshipping Suppliers in USA

** Top 8 lựa chọn cho các nhà cung cấp dropshipping eBay ở Mỹ **

Dropshipping là một mô hình kinh doanh trong đó bạn bán sản phẩm mà không phải mang theo bất kỳ hàng tồn kho nào.Khi một khách hàng đặt hàng trên cửa hàng của bạn, bạn chỉ cần chuyển tiếp đơn đặt hàng cho nhà cung cấp của bạn, người sau đó vận chuyển sản phẩm trực tiếp đến khách hàng.Đây có thể là một cách tuyệt vời để bắt đầu một doanh nghiệp trực tuyến với ít đầu tư trả trước.

Nếu bạn đang tìm kiếm các nhà cung cấp Dropshipping ebay tốt nhất ở Hoa Kỳ, bạn đã đến đúng nơi.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét tám nhà cung cấp hàng đầu, dựa trên các yếu tố như lựa chọn sản phẩm, giá cả, tốc độ vận chuyển và dịch vụ khách hàng.

** 1.Salehoo **

Salehoo là một thư mục dropshipping kết nối các doanh nghiệp với các nhà cung cấp trên khắp thế giới.Công ty có một cơ sở dữ liệu lớn của các nhà cung cấp và nó cung cấp nhiều tính năng khác nhau để giúp bạn tìm đúng sản phẩm để bán.Salehoo cũng cung cấp một bản dùng thử miễn phí, vì vậy bạn có thể kiểm tra nền tảng trước khi bạn cam kết đăng ký trả phí.

** 2.AliExpress **

Aliexpress là một trang web thương mại điện tử Trung Quốc cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá thấp.Trang web này là một lựa chọn phổ biến cho Dropshipping, vì nó cung cấp nhiều lựa chọn sản phẩm và giá cả cạnh tranh.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Aliexpress không phải là một nền tảng dropshipping, vì vậy bạn sẽ cần tự mình xử lý quy trình thực hiện đơn hàng.

** 3.Oberlo **

Oberlo là một ứng dụng Dropshipping tích hợp với Shopify.Ứng dụng cho phép bạn nhập sản phẩm từ AliExpress trực tiếp vào cửa hàng Shopify của bạn.Oberlo cũng xử lý quy trình thực hiện đơn hàng, vì vậy bạn có thể tập trung vào tiếp thị và bán hàng.

**4.Săng **

Spocket là một nền tảng dropshipping kết nối các doanh nghiệp với các nhà cung cấp có trụ sở tại Hoa Kỳ.Nền tảng này cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau và nó cung cấp tốc độ vận chuyển nhanh.Spocket cũng cung cấp một bản dùng thử miễn phí, vì vậy bạn có thể kiểm tra nền tảng trước khi bạn cam kết đăng ký trả phí.

** 5.Cj dropshipping **

CJ Dropshipping là một công ty dropshipping cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm tìm nguồn cung ứng sản phẩm, thực hiện đơn hàng và dịch vụ khách hàng.Công ty có một mạng lưới lớn các nhà cung cấp, và nó cung cấp giá cạnh tranh.CJ Dropshipping cũng cung cấp một bản dùng thử miễn phí, vì vậy bạn có thể kiểm tra nền tảng trước khi bạn cam kết đăng ký trả phí.

** 6.Doba **

DOBA là một nền tảng dropshipping kết nối các doanh nghiệp với các nhà cung cấp trên khắp thế giới.Nền tảng này cung cấp nhiều tính năng khác nhau để giúp bạn tìm đúng sản phẩm để bán, bao gồm công cụ tìm kiếm sản phẩm, khuyến nghị sản phẩm và xếp hạng nhà cung cấp.DOBA cũng cung cấp một bản dùng thử miễn phí, vì vậy bạn có thể kiểm tra nền tảng trước khi bạn cam kết đăng ký trả phí.

** 7.Modalyst **

Modalyst là một nền tảng dropshipping kết nối các doanh nghiệp với các nhà thiết kế và thương hiệu độc lập.Nền tảng này cung cấp nhiều tính năng khác nhau để giúp bạn tìm đúng sản phẩm để bán, bao gồm công cụ tìm kiếm sản phẩm, khuyến nghị sản phẩm và xếp hạng nhà cung cấp.Modalyst cũng cung cấp một bản dùng thử miễn phí, vì vậy bạn có thể kiểm tra nền tảng trước khi bạn cam kết đăng ký trả phí.

**số 8.Dropship Central **

Dropship Central là một nền tảng Dropshipping cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm tìm nguồn cung ứng sản phẩm, thực hiện đơn hàng và dịch vụ khách hàng.Nền tảng này có một mạng lưới lớn các nhà cung cấp, và nó cung cấp giá cạnh tranh.Dropship Central cũng cung cấp một bản dùng thử miễn phí, vì vậy bạn có thể kiểm tra nền tảng trước khi bạn cam kết đăng ký trả phí.

** Hashtags: **

#Dropshipping #ebay #DropShippingsuppLiers #USA #OnlineBusiness
=======================================
**Top 8 Picks for eBay Dropshipping Suppliers in USA**

Dropshipping is a business model in which you sell products without having to carry any inventory. When a customer places an order on your store, you simply forward the order to your supplier, who then ships the product directly to the customer. This can be a great way to start an online business with little upfront investment.

If you're looking for the best eBay dropshipping suppliers in the USA, you've come to the right place. In this article, we'll take a look at eight of the top suppliers, based on factors such as product selection, pricing, shipping speed, and customer service.

**1. SaleHoo**

SaleHoo is a dropshipping directory that connects businesses with suppliers around the world. The company has a large database of suppliers, and it offers a variety of features to help you find the right products to sell. SaleHoo also offers a free trial, so you can test out the platform before you commit to a paid subscription.

**2. AliExpress**

AliExpress is a Chinese e-commerce website that offers a wide variety of products at low prices. The site is a popular choice for dropshipping, as it offers a large selection of products and competitive prices. However, it's important to note that AliExpress is not a dropshipping platform, so you'll need to handle the order fulfillment process yourself.

**3. Oberlo**

Oberlo is a dropshipping app that integrates with Shopify. The app allows you to import products from AliExpress directly into your Shopify store. Oberlo also handles the order fulfillment process, so you can focus on marketing and sales.

**4. Spocket**

Spocket is a dropshipping platform that connects businesses with US-based suppliers. The platform offers a wide variety of products, and it provides fast shipping speeds. Spocket also offers a free trial, so you can test out the platform before you commit to a paid subscription.

**5. CJ Dropshipping**

CJ Dropshipping is a dropshipping company that offers a variety of services, including product sourcing, order fulfillment, and customer service. The company has a large network of suppliers, and it offers competitive prices. CJ Dropshipping also offers a free trial, so you can test out the platform before you commit to a paid subscription.

**6. Doba**

Doba is a dropshipping platform that connects businesses with suppliers around the world. The platform offers a variety of features to help you find the right products to sell, including a product search engine, product recommendations, and supplier ratings. Doba also offers a free trial, so you can test out the platform before you commit to a paid subscription.

**7. Modalyst**

Modalyst is a dropshipping platform that connects businesses with independent designers and brands. The platform offers a variety of features to help you find the right products to sell, including a product search engine, product recommendations, and supplier ratings. Modalyst also offers a free trial, so you can test out the platform before you commit to a paid subscription.

**8. Dropship Central**

Dropship Central is a dropshipping platform that offers a variety of services, including product sourcing, order fulfillment, and customer service. The platform has a large network of suppliers, and it offers competitive prices. Dropship Central also offers a free trial, so you can test out the platform before you commit to a paid subscription.

**Hashtags:**

#Dropshipping #ebay #DropShippingsuppLiers #USA #OnlineBusiness
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock