Top 8 trình soạn thảo Python tốt nhất

lyvytrucdao

New member
#Python #editor #ide #Programming #development ## Top 8 biên tập viên Python tốt nhất cho năm 2023

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Thật dễ dàng để học, đa năng và mạnh mẽ.Nhưng với rất nhiều biên tập viên Python khác nhau có sẵn, có thể khó khăn để biết cái nào phù hợp với bạn.

Để giúp bạn đưa ra quyết định, chúng tôi đã đưa ra một danh sách 8 biên tập viên Python hàng đầu cho năm 2023. Chúng tôi đã xem xét các yếu tố như tính năng, hiệu suất và giá cả để đưa ra một danh sách bao gồm các biên tập viên cho cả người mới bắt đầu và kinh nghiệmnhà phát triển.

Vì vậy, cho dù bạn chỉ mới bắt đầu với Python hay bạn là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, hãy đọc các đề xuất của chúng tôi cho các biên tập viên Python tốt nhất trên thị trường.

## 1. Pycharm

Pycharm là một IDE Python được phát triển bởi Jetbrains.Đây là một trong những biên tập viên Python phổ biến nhất trên thị trường và vì lý do chính đáng.Pycharm cung cấp một loạt các tính năng làm cho nó lý tưởng cho cả người mới bắt đầu và các nhà phát triển có kinh nghiệm.

Một số tính năng làm cho Pycharm nổi bật bao gồm:

*** Hoàn thành mã: ** Pycharm cung cấp các đề xuất hoàn thành mã khi bạn nhập, điều này có thể giúp bạn tăng tốc quá trình phát triển.
*** Lining: ** Pycharm có thể kiểm tra mã của bạn về lỗi và các vấn đề tiềm ẩn, điều này có thể giúp bạn bắt lỗi sớm.
*** Gỡ lỗi: ** Pycharm bao gồm một trình gỡ lỗi mạnh mẽ có thể giúp bạn theo dõi và khắc phục sự cố trong mã của bạn.
*** Kiểm tra đơn vị: ** Pycharm có thể giúp bạn viết và chạy các bài kiểm tra đơn vị cho mã của bạn, điều này có thể giúp bạn đảm bảo rằng mã của bạn hoạt động như mong đợi.

Pycharm có sẵn cho Windows, Mac và Linux.Nó có một phiên bản cộng đồng miễn phí và một phiên bản chuyên nghiệp trả phí.Phiên bản chuyên nghiệp bao gồm các tính năng bổ sung như hỗ trợ phát triển từ xa và các công cụ gỡ lỗi tiên tiến hơn.

## 2. Mã Visual Studio

Visual Studio Code là một trình chỉnh sửa mã nguồn miễn phí và nguồn mở được phát triển bởi Microsoft.Đó là một trình soạn thảo mạnh mẽ và đa năng có thể được sử dụng cho một loạt các ngôn ngữ lập trình, bao gồm cả Python.

Visual Studio Code có rất nhiều tính năng chung với pycharm, bao gồm hoàn thành mã, lót, gỡ lỗi và kiểm tra đơn vị.Tuy nhiên, Visual Studio Code có giao diện người dùng khác mà một số nhà phát triển có thể thích.

Visual Studio Code có sẵn cho Windows, Mac và Linux.

## 3. Notebook Jupyter

Jupyter Notebook là một môi trường phát triển tương tác dựa trên web (IDE) cho phép bạn viết và chạy mã trong trình duyệt.Jupyter Notebook là phổ biến cho khoa học dữ liệu và học máy, nhưng nó có thể được sử dụng cho bất kỳ loại phát triển Python nào.

Jupyter Notebook có một tính năng độc đáo cho phép bạn trộn mã, văn bản và trực quan hóa trong cùng một tài liệu.Điều này làm cho nó trở thành một công cụ tuyệt vời để khám phá dữ liệu và phát triển các ý tưởng mới.

Jupyter Notebook là miễn phí và nguồn mở.Nó có sẵn cho Windows, Mac và Linux.

## 4. Nguyên tử

Atom là một trình soạn thảo văn bản miễn phí và nguồn mở được phát triển bởi GitHub.Đây là một trình soạn thảo nhẹ và có thể tùy chỉnh có thể được sử dụng cho một loạt các ngôn ngữ lập trình, bao gồm cả Python.

Atom có một số lượng lớn các tiện ích mở rộng do cộng đồng phát triển có thể thêm các tính năng và chức năng mới.Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển muốn tùy chỉnh biên tập viên của họ theo nhu cầu của riêng họ.

Atom có sẵn cho Windows, Mac và Linux.

## 5. Văn bản siêu phàm

Text Sublime là một trình soạn thảo văn bản thương mại được biết đến với tốc độ và hiệu suất.Đó là một lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển Python, những người cần một biên tập viên mạnh mẽ và nhẹ.

Văn bản siêu phàm có rất nhiều tính năng chung với các biên tập viên Python khác, bao gồm hoàn thành mã, lót, gỡ lỗi và kiểm tra đơn vị.Tuy nhiên, văn bản siêu phàm là duy nhất ở chỗ nó cho phép bạn tùy chỉnh các khóa và ngoại hình của trình soạn thảo.

Văn bản siêu phàm có sẵn cho Windows, Mac và Linux.

## 6. Spyder

Spyder là một Python IDE miễn phí và nguồn mở được phát triển bởi Dự án Spyder.Nó được thiết kế dành riêng cho khoa học khoa học và khoa học dữ liệu.
=======================================
#Python #editor #ide #Programming #development ##Top 8 Best Python Editors for 2023

Python is one of the most popular programming languages in the world, and for good reason. It's easy to learn, versatile, and powerful. But with so many different Python editors available, it can be tough to know which one is right for you.

To help you make a decision, we've put together a list of the top 8 Python editors for 2023. We've considered factors such as features, performance, and price to come up with a list that includes editors for both beginners and experienced developers.

So whether you're just starting out with Python or you're a seasoned pro, read on for our recommendations for the best Python editors on the market.

## 1. PyCharm

PyCharm is a Python IDE developed by JetBrains. It's one of the most popular Python editors on the market, and for good reason. PyCharm offers a wide range of features that make it ideal for both beginners and experienced developers.

Some of the features that make PyCharm stand out include:

* **Code completion:** PyCharm provides code completion suggestions as you type, which can help you to speed up your development process.
* **Linting:** PyCharm can check your code for errors and potential problems, which can help you to catch bugs early on.
* **Debugging:** PyCharm includes a powerful debugger that can help you to track down and fix problems in your code.
* **Unit testing:** PyCharm can help you to write and run unit tests for your code, which can help you to ensure that your code is working as expected.

PyCharm is available for Windows, Mac, and Linux. It has a free community edition and a paid professional edition. The professional edition includes additional features such as support for remote development and more advanced debugging tools.

## 2. Visual Studio Code

Visual Studio Code is a free and open-source code editor developed by Microsoft. It's a powerful and versatile editor that can be used for a wide range of programming languages, including Python.

Visual Studio Code has a lot of features in common with PyCharm, including code completion, linting, debugging, and unit testing. However, Visual Studio Code has a different user interface that some developers may prefer.

Visual Studio Code is available for Windows, Mac, and Linux.

## 3. Jupyter Notebook

Jupyter Notebook is a web-based interactive development environment (IDE) that allows you to write and run code in a browser. Jupyter Notebook is popular for data science and machine learning, but it can be used for any type of Python development.

Jupyter Notebook has a unique feature that allows you to mix code, text, and visualizations in the same document. This makes it a great tool for exploring data and developing new ideas.

Jupyter Notebook is free and open-source. It's available for Windows, Mac, and Linux.

## 4. Atom

Atom is a free and open-source text editor developed by GitHub. It's a lightweight and customizable editor that can be used for a wide range of programming languages, including Python.

Atom has a large number of community-developed extensions that can add new features and functionality. This makes it a great choice for developers who want to customize their editor to their own needs.

Atom is available for Windows, Mac, and Linux.

## 5. Sublime Text

Sublime Text is a commercial text editor that's known for its speed and performance. It's a popular choice for Python developers who need a powerful and lightweight editor.

Sublime Text has a lot of features in common with other Python editors, including code completion, linting, debugging, and unit testing. However, Sublime Text is unique in that it allows you to customize the editor's keybindings and appearance.

Sublime Text is available for Windows, Mac, and Linux.

## 6. Spyder

Spyder is a free and open-source Python IDE developed by the Spyder Project. It's designed specifically for scientific computing and data science.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top