Share Uncover Seller Insights: Automate Amazon Seller Data Extraction

Gologin

Active member

Uncover Seller Insights: Automate Amazon Seller Data Extraction

1715859498953.png

The Amazon Seller Scraper is a powerful tool that automates the extraction of valuable seller information from Amazon.com. It streamlines the process of gathering crucial details about various sellers on the platform, saving you time and effort.


Why You Need This Automation


Whether you're engaged in e-commerce or conducting market research on Amazon, the Amazon Seller Scraper is an invaluable asset. It expedites the retrieval of essential seller data, including:


 • Seller Links
 • Seller Names
 • About Information
 • Star Ratings
 • Recent Reviews
 • Comprehensive Seller Details

This tool is particularly beneficial for individuals and businesses seeking to efficiently analyze seller data without resorting to manual effort.


How to Get Started 1. Download: Download the Amazon Seller Scraper from the marketplace (link, if available) .
 2. Input Seller URLs: Paste the URLs of the Amazon sellers you want to analyze into the designated "URLs of Amazon Sellers" field within the scraper's interface.
 3. Start Scraping: Click the "Start Scraping" button to initiate the extraction process.

What You Need (Input Data):


 • URLs of Amazon Sellers

What You Get (Extracted Data):


 • Seller Link
 • Seller Name
 • About Information
 • Rating (in stars)
 • Last 5 Reviews
 • Detailed Seller Information

Frequently Asked Questions (FAQs)


 • Can I use the extracted data for commercial purposes?

Yes, the Amazon Seller Scraper allows for the extraction of publicly available data from Amazon seller pages, making it suitable for commercial analysis and research.


 • Does the scraper collect any private seller information?

No, this scraper focuses solely on retrieving publicly available data from Amazon seller pages and does not collect any personal or sensitive information.


 • Is there a limit to the number of seller pages I can scrape at once?

The tool can handle a reasonable quantity of seller pages. However, excessive scraping may affect performance. Users should be mindful of their scraping volume to ensure optimal results.


Disclaimer: Please ensure your scraping practices comply with Amazon's Terms of Service.


Vietnamese​


Công cụ Scraper Thông tin Người bán trên Amazon: Tự động Thu thập Dữ liệu chi tiếtAmazon Seller Scraper là một công cụ mạnh mẽ giúp tự động trích xuất thông tin giá trị về người bán từ Amazon.com. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách tự động thu thập các chi tiết quan trọng về nhiều người bán khác nhau trên nền tảng này.


Tại sao bạn cần công cụ tự động này?Cho dù bạn đang tham gia thương mại điện tử hay tiến hành nghiên cứu thị trường trên Amazon, Amazon Seller Scraper đều là một công cụ hữu ích. Nó giúp bạn nhanh chóng lấy được dữ liệu người bán cần thiết, bao gồm:


 • Liên kết người bán
 • Tên người bán
 • Giới thiệu thông tin
 • Đánh giá bằng sao
 • Đánh giá gần đây
 • Thông tin chi tiết về người bán

Công cụ này đặc biệt hữu ích cho các cá nhân và doanh nghiệp muốn phân tích dữ liệu người bán một cách hiệu quả mà không cần tốn nhiều công sức thủ công.


Bắt đầu như thế nào?


 1. Tải xuống: Tải xuống Amazon Seller Scraper từ thị trường (link, nếu có) thông qua tiện ích Extension.
 2. Nhập URL người bán: Dán URL của người bán trên Amazon mà bạn muốn phân tích vào trường "URL người bán trên Amazon" được chỉ định trong giao diện của công cụ scraper.
 3. Bắt đầu Scraper: Nhấp vào nút "Bắt đầu Scraper" để bắt đầu quá trình trích xuất dữ liệu.

Những gì bạn cần (Dữ liệu đầu vào):


 • URL của người bán trên Amazon

Những gì bạn nhận được (Dữ liệu được trích xuất):


 • Liên kết người bán
 • Tên người bán
 • Giới thiệu thông tin
 • Đánh giá (bằng sao)
 • 5 đánh giá gần đây
 • Thông tin chi tiết về người bán

Câu hỏi thường gặp (FAQ)


 • Tôi có thể sử dụng dữ liệu được trích xuất cho mục đích thương mại không?

Có, Amazon Seller Scraper cho phép trích xuất dữ liệu công khai từ các trang người bán trên Amazon, giúp ích cho việc phân tích và nghiên cứu thương mại.


 • Công cụ scraper có thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của người bán không?

Không, công cụ scraper này chỉ tập trung vào việc lấy dữ liệu công khai từ các trang người bán trên Amazon và không thu thập bất kỳ thông tin
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock