Viết proxy server đơn giản bằng Python/NodeJS từ đầu

## Viết một máy chủ proxy đơn giản với python/node.js ngay từ đầu

### Giới thiệu

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ khác.Khi máy khách yêu cầu tài nguyên từ máy chủ, máy chủ proxy chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ từ xa và sau đó trả lại phản hồi cho máy khách.Điều này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất, bảo mật hoặc cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên bị hạn chế.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách viết một máy chủ proxy đơn giản với Python hoặc Node.js.Chúng tôi sẽ bắt đầu với sự hiểu biết cơ bản về cách các máy chủ proxy hoạt động và sau đó chúng tôi sẽ xây dựng một máy chủ proxy có thể xử lý các yêu cầu HTTP.

### Khong biet?

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ khác.Khi máy khách yêu cầu tài nguyên từ máy chủ, máy chủ proxy chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ từ xa và sau đó trả lại phản hồi cho máy khách.Điều này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất, bảo mật hoặc cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên bị hạn chế.

Có nhiều loại máy chủ proxy khác nhau, mỗi loại có các tính năng và khả năng riêng.Một số loại máy chủ proxy phổ biến nhất bao gồm:

*** Máy chủ proxy HTTP: ** Các máy chủ proxy này xử lý các yêu cầu HTTP.Chúng là loại máy chủ proxy phổ biến nhất và được sử dụng để cải thiện hiệu suất và bảo mật.
*** SOCKS Máy chủ proxy: ** Các máy chủ proxy này xử lý các kết nối TCP.Chúng thường được sử dụng để cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên bị hạn chế bởi tường lửa.
*** Máy chủ proxy ứng dụng: ** Các máy chủ proxy này xử lý các ứng dụng cụ thể.Chúng được sử dụng để cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng không có sẵn trên mạng của khách hàng.

### Tại sao sử dụng máy chủ proxy?

Có nhiều lý do tại sao bạn có thể muốn sử dụng máy chủ proxy.Một số lý do phổ biến nhất bao gồm:

*** Để cải thiện hiệu suất: ** Máy chủ proxy có thể cải thiện hiệu suất bằng cách lưu trữ các tài nguyên được yêu cầu thường xuyên và bằng cách giảm số lượng chuyến đi khứ hồi giữa máy khách và máy chủ từ xa.
*** Để cải thiện bảo mật: ** Máy chủ proxy có thể cải thiện bảo mật bằng cách lọc lưu lượng độc hại và bằng cách thực thi các chính sách kiểm soát truy cập.
*** Để cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên bị hạn chế: ** Máy chủ proxy có thể cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên bị hạn chế bởi tường lửa hoặc vị trí địa lý.

### Cách viết máy chủ proxy với Python

Để viết một máy chủ proxy với Python, bạn có thể sử dụng thư viện `Yêu cầu`.Thư viện `Yêu cầu` cung cấp giao diện đơn giản và dễ sử dụng để thực hiện các yêu cầu HTTP.

Để tạo máy chủ proxy, bạn có thể sử dụng các bước sau:

1. Tạo một tệp Python mới.
2. Nhập thư viện `Yêu cầu`.
3. Xác định một chức năng để xử lý các yêu cầu HTTP.
4. Bắt đầu một máy chủ web.
5. Nghe các yêu cầu HTTP.
6. Chuyển tiếp yêu cầu HTTP đến máy chủ từ xa.
7. Trả lại phản hồi từ máy chủ từ xa cho máy khách.

Dưới đây là một ví dụ về máy chủ proxy được viết bằng Python:

`` `Python
Nhập yêu cầu

DEF Tay cầm_Request (Yêu cầu):
"" "Xử lý một yêu cầu HTTP.

Args:
Yêu cầu: Đối tượng yêu cầu HTTP.

Trả lại:
Đối tượng phản hồi HTTP.
"" "

# Nhận phương thức yêu cầu và đường dẫn.
Phương thức = request.method
path = request.path

# Thực hiện yêu cầu đến máy chủ từ xa.
Trả lời = requests.request (Phương thức, đường dẫn)

# Trả lại phản hồi cho khách hàng.
Trả lời phản hồi

def main ():
"" "Bắt đầu máy chủ proxy." ""

# Bắt đầu một máy chủ web.
server = http.server.httpserver (('', 8080), tay cầm_request)

# Nghe các yêu cầu HTTP.
server.serve_forever ()

Nếu __name__ == '__main__':
chủ yếu()
`` `

### Cách viết máy chủ proxy bằng node.js

Để viết một máy chủ proxy với node.js, bạn có thể sử dụng mô -đun `http`.Mô-đun `HTTP` cung cấp giao diện đơn giản và dễ sử dụng để tạo máy chủ HTTP.

Để tạo máy chủ proxy, bạn có thể sử dụng các bước sau:

1. Tạo một nút mới.js
=======================================
## Write a Simple Proxy Server with Python/Node.js from the Beginning

### Introduction

A proxy server is a server that acts as an intermediary between a client and another server. When a client requests a resource from a server, the proxy server forwards the request to the remote server and then returns the response to the client. This can be used to improve performance, security, or to provide access to resources that are otherwise restricted.

In this tutorial, we will show you how to write a simple proxy server with Python or Node.js. We will start with a basic understanding of how proxy servers work, and then we will build a proxy server that can handle HTTP requests.

### What is a Proxy Server?

A proxy server is a server that acts as an intermediary between a client and another server. When a client requests a resource from a server, the proxy server forwards the request to the remote server and then returns the response to the client. This can be used to improve performance, security, or to provide access to resources that are otherwise restricted.

There are many different types of proxy servers, each with its own set of features and capabilities. Some of the most common types of proxy servers include:

* **HTTP proxy servers:** These proxy servers handle HTTP requests. They are the most common type of proxy server and are used to improve performance and security.
* **SOCKS proxy servers:** These proxy servers handle TCP connections. They are often used to provide access to resources that are restricted by firewalls.
* **Application proxy servers:** These proxy servers handle specific applications. They are used to provide access to applications that are not available on the client's network.

### Why Use a Proxy Server?

There are many reasons why you might want to use a proxy server. Some of the most common reasons include:

* **To improve performance:** A proxy server can improve performance by caching frequently requested resources and by reducing the number of round-trips between the client and the remote server.
* **To improve security:** A proxy server can improve security by filtering malicious traffic and by enforcing access control policies.
* **To provide access to restricted resources:** A proxy server can provide access to resources that are otherwise restricted by firewalls or by geographic location.

### How to Write a Proxy Server with Python

To write a proxy server with Python, you can use the `requests` library. The `requests` library provides a simple and easy-to-use interface for making HTTP requests.

To create a proxy server, you can use the following steps:

1. Create a new Python file.
2. Import the `requests` library.
3. Define a function to handle HTTP requests.
4. Start a web server.
5. Listen for HTTP requests.
6. Forward HTTP requests to the remote server.
7. Return the response from the remote server to the client.

Here is an example of a proxy server written in Python:

```python
import requests

def handle_request(request):
"""Handles an HTTP request.

Args:
request: The HTTP request object.

Returns:
The HTTP response object.
"""

# Get the request method and path.
method = request.method
path = request.path

# Make a request to the remote server.
response = requests.request(method, path)

# Return the response to the client.
return response

def main():
"""Starts the proxy server."""

# Start a web server.
server = http.server.HTTPServer(('', 8080), handle_request)

# Listen for HTTP requests.
server.serve_forever()

if __name__ == '__main__':
main()
```

### How to Write a Proxy Server with Node.js

To write a proxy server with Node.js, you can use the `http` module. The `http` module provides a simple and easy-to-use interface for creating HTTP servers.

To create a proxy server, you can use the following steps:

1. Create a new Node.js
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock