w python 3 print to:

lekieuthanh.yen

New member
### Cách in trong Python 3

In là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào và Python cũng không ngoại lệ.Hàm `print ()` được sử dụng để xuất văn bản vào bảng điều khiển.

Cú pháp cho hàm `print ()` như sau:

`` `
in (giá trị, ..., sep = '', end = '\ n', file = sys.stdout, flush = false)
`` `

Đối số `giá trị` có thể là bất kỳ đối tượng Python nào và nó sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi trước khi được in.Đối số `sep` chỉ định bộ phân cách nên được sử dụng giữa các giá trị.Giá trị mặc định là một không gian duy nhất.

Đối số `end` chỉ định ký tự nên được in sau giá trị cuối cùng.Giá trị mặc định là một ký tự mới.

Đối số `file` chỉ định tệp mà đầu ra nên được ghi.Giá trị mặc định là `sys.stdout`, đề cập đến luồng đầu ra tiêu chuẩn.

Đối số `Flush` chỉ định xem đầu ra có nên được xóa vào tệp ngay lập tức hay không.Giá trị mặc định là `false '.

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng hàm `print ()` để in một thông báo đơn giản:

`` `
In ("Xin chào, Thế giới!")
`` `

Điều này sẽ in đầu ra sau vào bảng điều khiển:

`` `
Chào thế giới!
`` `

Bạn cũng có thể sử dụng hàm `print ()` để in nhiều giá trị trên cùng một dòng, bằng cách tách chúng bằng đối số `sep`.Ví dụ:

`` `
in ("1", "2", "3", sep = ",")
`` `

Điều này sẽ in đầu ra sau vào bảng điều khiển:

`` `
1, 2, 3
`` `

Bạn cũng có thể sử dụng đối số `end` để in một ký tự mới sau giá trị cuối cùng.Ví dụ:

`` `
in ("1", "2", "3", end = "\ n")
`` `

Điều này sẽ in đầu ra sau vào bảng điều khiển:

`` `
1
2
3
`` `

### hashtags

* #Python
* #Programming
* #Tutorial
* #in
* #console
=======================================
### How to Print in Python 3

Printing is one of the most basic tasks in any programming language, and Python is no exception. The `print()` function is used to output text to the console.

The syntax for the `print()` function is as follows:

```
print(value, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
```

The `value` argument can be any Python object, and it will be converted to a string before being printed. The `sep` argument specifies the separator that should be used between values. The default value is a single space.

The `end` argument specifies the character that should be printed after the last value. The default value is a newline character.

The `file` argument specifies the file to which the output should be written. The default value is `sys.stdout`, which refers to the standard output stream.

The `flush` argument specifies whether the output should be flushed to the file immediately. The default value is `False`.

Here is an example of using the `print()` function to print a simple message:

```
print("Hello, world!")
```

This will print the following output to the console:

```
Hello, world!
```

You can also use the `print()` function to print multiple values on the same line, by separating them with the `sep` argument. For example:

```
print("1", "2", "3", sep=", ")
```

This will print the following output to the console:

```
1, 2, 3
```

You can also use the `end` argument to print a newline character after the last value. For example:

```
print("1", "2", "3", end="\n")
```

This will print the following output to the console:

```
1
2
3
```

### Hashtags

* #Python
* #Programming
* #Tutorial
* #print
* #console
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top