w pythonie trzeba deklarować zmienne

nguyensu146

New member
** #Python #Variables #Declaration #gán **

## Cách khai báo các biến trong Python

Trong Python, bạn khai báo các biến bằng cách sử dụng từ khóa `var`.Ví dụ:

`` `Python
Tên = "John"
Tuổi = 20
`` `

Điều này tuyên bố hai biến, `name` và` Age` và gán cho chúng các giá trị lần lượt là "John" và `20`.

Bạn cũng có thể khai báo nhiều biến trên cùng một dòng, được phân tách bằng dấu phẩy:

`` `Python
Tên, Tuổi = "John", 20
`` `

## gán biến

Khi bạn đã khai báo một biến, bạn có thể gán cho nó một giá trị bằng toán tử `=`.Ví dụ:

`` `Python
Tên = "John"
Tuổi = 20
`` `

Điều này gán giá trị `" john "` cho biến `name` và giá trị` 20` cho biến `Age`.

Bạn cũng có thể gán nhiều giá trị cho nhiều biến trên cùng một dòng, được phân tách bằng dấu phẩy:

`` `Python
Tên, Tuổi = "John", 20
`` `

## loại biến

Trong Python, các biến có thể thuộc các loại khác nhau.Các loại phổ biến nhất là:

*** Chuỗi: ** Một chuỗi là một chuỗi các ký tự.Ví dụ: `" John "` là một chuỗi.
*** Số nguyên: ** Một số nguyên là một số toàn bộ.Ví dụ, `20` là một số nguyên.
*** Float: ** Float là một số có điểm thập phân.Ví dụ: `3.14` là một chiếc phao.

Bạn có thể tìm ra loại biến bằng cách sử dụng hàm `type ()`.Ví dụ:

`` `Python
Tên = "John"
in (loại (tên))
# <class 'str'>

Tuổi = 20
in (loại (tuổi))
# <class 'int'>

Pi = 3.14
in (loại (pi))
# <class 'float'>
`` `

## Phần kết luận

Tuyên bố và gán các biến là một phần cơ bản của lập trình trong Python.Bằng cách hiểu cách làm điều này, bạn có thể bắt đầu viết các chương trình Python của riêng bạn.

## Tài nguyên bổ sung

* [Hướng dẫn Python: Biến] (https://www.w3schools.com/python/python_variables.asp)
* [Tài liệu Python: Biến] (https://docs.python.org/3/tutorial/datcate.html#variabled)
=======================================
**#python #Variables #Declaration #assignment**

## How to declare variables in Python

In Python, you declare variables by using the `var` keyword. For example:

```python
name = "John"
age = 20
```

This declares two variables, `name` and `age`, and assigns them the values `"John"` and `20` respectively.

You can also declare multiple variables on the same line, separated by commas:

```python
name, age = "John", 20
```

## Variable assignment

Once you have declared a variable, you can assign it a value using the `=` operator. For example:

```python
name = "John"
age = 20
```

This assigns the value `"John"` to the variable `name` and the value `20` to the variable `age`.

You can also assign multiple values to multiple variables on the same line, separated by commas:

```python
name, age = "John", 20
```

## Variable types

In Python, variables can be of different types. The most common types are:

* **String:** A string is a sequence of characters. For example, `"John"` is a string.
* **Integer:** An integer is a whole number. For example, `20` is an integer.
* **Float:** A float is a number with a decimal point. For example, `3.14` is a float.

You can find out the type of a variable using the `type()` function. For example:

```python
name = "John"
print(type(name))
# <class 'str'>

age = 20
print(type(age))
# <class 'int'>

pi = 3.14
print(type(pi))
# <class 'float'>
```

## Conclusion

Declaring and assigning variables is a fundamental part of programming in Python. By understanding how to do this, you can start to write your own Python programs.

## Additional resources

* [Python Tutorial: Variables](https://www.w3schools.com/python/python_variables.asp)
* [Python Documentation: Variables](https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#variables)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top