x python y 2 print x+y

binhthuan733

New member
### Cách in tổng của hai số trong Python

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách in tổng của hai số trong Python.Chúng tôi sẽ đề cập đến các chủ đề sau:

* Khởi tạo hai biến với số
* Sử dụng toán tử `+` để thêm hai số
* In tổng của hai số

Bắt đầu nào!

#### Khởi tạo hai biến có số

Bước đầu tiên là khởi tạo hai biến với số.Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng mã sau:

`` `Python
x = 5
y = 2
`` `

Bây giờ, các biến `x` và` y` đều được gán các giá trị `5` và` 2`, tương ứng.

#### Sử dụng toán tử `+` để thêm hai số

Bước tiếp theo là sử dụng toán tử `+` để thêm hai số.Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng mã sau:

`` `Python
z = x + y
`` `

Mã này sẽ gán giá trị của `x` cộng với` y` cho biến `z`.Trong trường hợp này, giá trị của `z` sẽ là` 7`.

#### in tổng của hai số

Bước cuối cùng là in tổng của hai số.Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng mã sau:

`` `Python
in (z)
`` `

Mã này sẽ in giá trị của `z`, là` 7`.

Dưới đây là mã hoàn chỉnh để in tổng của hai số trong Python:

`` `Python
x = 5
y = 2
z = x + y
in (z)
`` `

Đầu ra:

`` `
7
`` `

#### Tài nguyên bổ sung

* [Hướng dẫn Python] (https://www.learnpython.org/)
* [Tài liệu Python] (https://docs.python.org/3/)

### hashtags

* #Python
* #Programming
* #Tutorial
* #người bắt đầu
* #Mã hóa
=======================================
### How to Print the Sum of Two Numbers in Python

In this tutorial, you will learn how to print the sum of two numbers in Python. We will cover the following topics:

* Initializing two variables with numbers
* Using the `+` operator to add the two numbers
* Printing the sum of the two numbers

Let's get started!

#### Initializing Two Variables with Numbers

The first step is to initialize two variables with numbers. We can do this using the following code:

```python
x = 5
y = 2
```

Now, the variables `x` and `y` are both assigned the values `5` and `2`, respectively.

#### Using the `+` Operator to Add the Two Numbers

The next step is to use the `+` operator to add the two numbers. We can do this using the following code:

```python
z = x + y
```

This code will assign the value of `x` plus `y` to the variable `z`. In this case, the value of `z` will be `7`.

#### Printing the Sum of the Two Numbers

The final step is to print the sum of the two numbers. We can do this using the following code:

```python
print(z)
```

This code will print the value of `z`, which is `7`.

Here is the complete code for printing the sum of two numbers in Python:

```python
x = 5
y = 2
z = x + y
print(z)
```

Output:

```
7
```

#### Additional Resources

* [Python Tutorial](https://www.learnpython.org/)
* [Python Documentation](https://docs.python.org/3/)

### Hashtags

* #Python
* #Programming
* #Tutorial
* #Beginner
* #Coding
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top