x python2

ngotuyetlam

New member
** Python 2 vs Python 3: Sự khác biệt là gì? **

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm phát triển web, khoa học dữ liệu và học máy.Có hai phiên bản chính của Python: Python 2 và Python 3.

** Sự khác biệt giữa Python 2 và Python 3 là gì? **

Sự khác biệt đáng kể nhất giữa Python 2 và Python 3 là cách họ xử lý các chuỗi.Trong Python 2, các chuỗi được biểu diễn bằng cách sử dụng loại `str`, là chuỗi byte.Điều này có nghĩa là mỗi ký tự trong một chuỗi được biểu thị bằng một byte duy nhất.Trong Python 3, các chuỗi được biểu diễn bằng cách sử dụng loại `str`, là chuỗi unicode.Điều này có nghĩa là mỗi ký tự trong một chuỗi có thể được biểu diễn bằng nhiều byte.

Một sự khác biệt khác giữa Python 2 và Python 3 là cách họ xử lý sự phân chia.Trong Python 2, bộ phận được thực hiện bằng toán tử `/`.Nhà điều hành này trả về kết quả dấu phẩy động của bộ phận.Trong Python 3, bộ phận được thực hiện bằng toán tử `//`.Nhà điều hành này trả về kết quả số nguyên của bộ phận.

Cuối cùng, Python 3 có một số tính năng mới không có sẵn trong Python 2. Các tính năng này bao gồm:

* Một loại mới được gọi là `byte`, được sử dụng để đại diện cho chuỗi byte.
* Một loại mới được gọi là `bytearray`, được sử dụng để biểu diễn các chuỗi byte có thể thay đổi.
* Một loại mới gọi là `phức tạp`, được sử dụng để biểu diễn các số phức.
* Một hàm mới gọi là `sort ()`, có thể được sử dụng để sắp xếp một danh sách theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

** Bạn nên sử dụng phiên bản Python nào? **

Nếu bạn đang bắt đầu một dự án mới, bạn nên sử dụng Python 3. Python 3 là tương lai của Python và đó là phiên bản đang được phát triển tích cực.Tuy nhiên, nếu bạn có một dự án hiện có được viết bằng Python 2, bạn có thể muốn tiếp tục sử dụng Python 2 cho đến khi bạn sẵn sàng nâng cấp.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Python 2 vs Python 3: A so sánh] (https://realpython.com/python-2-vs-3/)
* [Hướng dẫn Python] (https://docs.python.org/3/tutorial/)
* [Thư viện tiêu chuẩn Python] (https://docs.python.org/3/l Library/)

** Hashtags: **

* #Python
* #python2
* #python3
* #Programming
* #SoftWaredevelopment
=======================================
**Python 2 vs Python 3: What's the Difference?**

Python is a popular programming language that is used for a wide variety of tasks, including web development, data science, and machine learning. There are two major versions of Python: Python 2 and Python 3.

**What are the differences between Python 2 and Python 3?**

The most significant difference between Python 2 and Python 3 is the way that they handle strings. In Python 2, strings are represented using the `str` type, which is a byte string. This means that each character in a string is represented by a single byte. In Python 3, strings are represented using the `str` type, which is a Unicode string. This means that each character in a string can be represented by multiple bytes.

Another difference between Python 2 and Python 3 is the way that they handle division. In Python 2, division is performed using the `/` operator. This operator returns the floating-point result of the division. In Python 3, division is performed using the `//` operator. This operator returns the integer result of the division.

Finally, Python 3 has a number of new features that are not available in Python 2. These features include:

* A new type called `bytes`, which is used to represent byte strings.
* A new type called `bytearray`, which is used to represent mutable byte strings.
* A new type called `complex`, which is used to represent complex numbers.
* A new function called `sorted()`, which can be used to sort a list in either ascending or descending order.

**Which version of Python should you use?**

If you are starting a new project, it is recommended that you use Python 3. Python 3 is the future of Python, and it is the version that is being actively developed. However, if you have an existing project that is written in Python 2, you may want to continue to use Python 2 until you are ready to upgrade.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Python 2 vs Python 3: A Comparison](https://realpython.com/python-2-vs-3/)
* [The Python Tutorial](https://docs.python.org/3/tutorial/)
* [The Python Standard Library](https://docs.python.org/3/library/)

**Hashtags:**

* #Python
* #python2
* #python3
* #Programming
* #SoftWaredevelopment
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top