0.0f java

namhungtranvu

New member
** 0,0f trong java **

0,0F là một hằng số điểm nổi trong Java đại diện cho giá trị dương nhỏ nhất có thể được biểu thị.Nó bằng 1.401298464E-45.

0,0F được sử dụng để biểu diễn các giá trị rất nhỏ nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất có thể được biểu thị bằng số điểm nổi độ chính xác kép.Ví dụ: mã sau sẽ in giá trị 0,0F:

`` `java
System.out.println (0,0f);
`` `

Đầu ra:

`` `
0,0
`` `

0,0F cũng có thể được sử dụng để biểu diễn các giá trị rất gần với 0.Ví dụ: mã sau sẽ in giá trị 0,000000000000000001:

`` `java
System.out.println (0,00000000000000000001F);
`` `

Đầu ra:

`` `
0,0
`` `

** Hashtags: **

* #Java
* #Điểm nổi
* #constants
* #giá trị nhỏ nhất
* #độ chính xác
=======================================
**0.0F in Java**

0.0F is a floating-point constant in Java that represents the smallest positive value that can be represented. It is equal to 1.401298464e-45.

0.0F is used to represent very small values that are smaller than the smallest value that can be represented by a double-precision floating-point number. For example, the following code will print the value of 0.0F:

```java
System.out.println(0.0F);
```

Output:

```
0.0
```

0.0F can also be used to represent values that are very close to zero. For example, the following code will print the value of 0.00000000000000000001:

```java
System.out.println(0.00000000000000000001F);
```

Output:

```
0.0
```

**Hashtags:**

* #Java
* #floating-point
* #constants
* #smallest-value
* #precision
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top