1 info viet nam đã reg Paypal lâu rồi không dùng và đã quên pass mail, bây giờ reg mới được không

thanhthe149

New member
#forgot #Email #Regr #infovietnam #LongPal ** Cách đặt lại mật khẩu regr của bạn nếu bạn quên nó **

Nếu bạn đã quên mật khẩu regr của mình, đừng lo lắng, bạn có thể đặt lại nó một cách dễ dàng.Đây là cách:

1. Chuyển đến trang đăng nhập regr và nhấp vào ** Quên mật khẩu của bạn? **
2. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào ** Gửi **.
3. Bạn sẽ nhận được một email có liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.Nhấp vào liên kết và nhập mật khẩu mới.
4. Mật khẩu của bạn đã được đặt lại và bây giờ bạn có thể đăng nhập để regr.

**Lời khuyên:**

* Nếu bạn không nhận được email có liên kết để đặt lại mật khẩu, hãy kiểm tra thư mục thư rác của bạn.
* Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng mật khẩu mạnh mà bạn sẽ không quên.
* Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc đặt lại mật khẩu, hãy liên hệ với hỗ trợ RER RER.

** Hashtags: **

#forgotpassword #ResetPassword #Regr #infovietnam #LongPal
=======================================
#forgot #Email #Regr #infovietnam #LongPal **How to reset your REGR password if you forgot it**

If you have forgotten your REGR password, don't worry, you can reset it easily. Here's how:

1. Go to the REGR login page and click **Forgot your password?**
2. Enter your email address and click **Send**.
3. You will receive an email with a link to reset your password. Click the link and enter a new password.
4. Your password has been reset and you can now log in to REGR.

**Tips:**

* If you don't receive the email with the link to reset your password, check your spam folder.
* Make sure you use a strong password that you won't forget.
* If you're still having trouble resetting your password, contact REGR support.

**Hashtags:**

#forgotpassword #ResetPassword #Regr #infovietnam #LongPal
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top