1 paypal có thể nhận tiền từ 2 nguồn site khác nhau không các bờ rồ

uyennhatracer

New member
#PayPal #Ec Commerce #Payments #Business #Money ### Cách thiết lập PayPal để nhận tiền từ 2 nguồn khác nhau

PayPal là một phương thức thanh toán phổ biến cho các doanh nghiệp trực tuyến và thật dễ dàng để thiết lập.Nhưng nếu bạn muốn nhận tiền từ hai nguồn khác nhau thì sao?Ví dụ: bạn có thể có một trang web và một cửa hàng Etsy và bạn muốn có thể chấp nhận thanh toán từ cả hai nơi.

Đây là cách thiết lập PayPal để nhận tiền từ hai nguồn khác nhau:

1. ** Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn. **
2. Nhấp vào tab ** Cài đặt **.
3. Nhấp vào ** Thanh toán **.
4. Nhấp vào ** Thêm tài khoản ngân hàng **.
5. Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
6. Nhấp vào ** Thêm **.
7. Nhấp vào ** Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ **.
8. Nhập thông tin thẻ của bạn.
9. Nhấp vào ** Thêm **.

Bây giờ bạn đã thiết lập tất cả!Bạn có thể bắt đầu nhận thanh toán từ hai nguồn khác nhau.

** Lưu ý: ** Bạn chỉ có thể có một tài khoản ngân hàng chính được liên kết với tài khoản PayPal của bạn.Tuy nhiên, bạn có thể có nhiều tài khoản ngân hàng thứ cấp và thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được liên kết.

### Lợi ích của việc sử dụng paypal để nhận tiền từ 2 nguồn khác nhau

Có một vài lợi ích khi sử dụng PayPal để nhận tiền từ hai nguồn khác nhau.

*** Thuận tiện: ** PayPal là một cách thuận tiện để nhận thanh toán.Bạn có thể chấp nhận thanh toán từ bất cứ nơi nào trên thế giới và khách hàng của bạn không phải tạo tài khoản PayPal để thanh toán cho bạn.
*** Bảo mật: ** PayPal là một cách an toàn để nhận thanh toán.Thông tin tài chính của khách hàng của bạn được bảo vệ và bạn có thể yên tâm rằng tiền của bạn an toàn.
*** Tính linh hoạt: ** PayPal cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán, vì vậy khách hàng của bạn có thể trả tiền cho bạn theo cách thuận tiện nhất cho họ.

### Phần kết luận

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách thuận tiện, an toàn và linh hoạt để nhận tiền từ hai nguồn khác nhau, PayPal là một lựa chọn tuyệt vời.Thật dễ dàng để thiết lập và bạn có thể bắt đầu chấp nhận thanh toán ngay lập tức.

### hashtags

* #PayPal
* #Commerce
* #Payments
* #việc kinh doanh
* #Tiền bạc
=======================================
#PayPal #ecommerce #Payments #Business #Money ### How to set up PayPal to receive money from 2 different sources

PayPal is a popular payment method for online businesses, and it's easy to set up. But what if you want to receive money from two different sources? For example, you might have a website and an Etsy shop, and you want to be able to accept payments from both places.

Here's how to set up PayPal to receive money from two different sources:

1. **Log in to your PayPal account.**
2. Click the **Settings** tab.
3. Click **Payments**.
4. Click **Add a bank account**.
5. Enter your bank account information.
6. Click **Add**.
7. Click **Add a credit or debit card**.
8. Enter your card information.
9. Click **Add**.

Now you're all set! You can start receiving payments from two different sources.

**Note:** You can only have one primary bank account linked to your PayPal account. However, you can have multiple secondary bank accounts and credit or debit cards linked.

### Benefits of using PayPal to receive money from 2 different sources

There are a few benefits to using PayPal to receive money from two different sources.

* **Convenience:** PayPal is a convenient way to receive payments. You can accept payments from anywhere in the world, and your customers don't have to create a PayPal account to pay you.
* **Security:** PayPal is a secure way to receive payments. Your customers' financial information is protected, and you can rest assured that your money is safe.
* **Flexibility:** PayPal offers a variety of payment options, so your customers can pay you in the way that's most convenient for them.

### Conclusion

If you're looking for a convenient, secure, and flexible way to receive money from two different sources, PayPal is a great option. It's easy to set up, and you can start accepting payments right away.

### Hashtags

* #PayPal
* #ecommerce
* #Payments
* #Business
* #Money
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock