1 thẻ visa có thể very được mấy tài khoản paypal vậy mọi người

hieuvanawful

New member
Biết rằng PayPal là một phương thức thanh toán trực tuyến rất thuận tiện.Nhưng bạn có biết rằng bạn có thể liên kết thẻ Visa của mình với tài khoản PayPal của mình không?Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng thẻ Visa của mình để mua hàng trực tuyến mà không phải nhập chi tiết thẻ của bạn mỗi lần.

** Cách liên kết thẻ Visa của bạn với tài khoản PayPal của bạn **

1. ** Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn. **
2. ** Nhấp vào tab ** ví **. **
3. ** Nhấp vào ** Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ **. **
4. ** Nhập chi tiết thẻ Visa của bạn. **
5. ** Nhấp vào ** Thêm thẻ **. **

** Thẻ Visa của bạn bây giờ sẽ được liên kết với tài khoản PayPal của bạn. ** Bây giờ bạn có thể sử dụng thẻ Visa của mình để mua hàng trực tuyến bằng PayPal.

** Lợi ích của việc liên kết thẻ Visa của bạn với tài khoản PayPal của bạn **

*** Thuận tiện: ** Bạn không cần phải nhập chi tiết thẻ của mình mỗi khi bạn mua hàng trực tuyến.
*** Bảo mật: ** Chi tiết thẻ của bạn được bảo vệ bởi các biện pháp bảo mật của PayPal.
*** Tốc độ: ** Bạn có thể mua hàng trực tuyến một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng PayPal.

** Câu hỏi thường gặp **

** Q: Tôi có thể sử dụng thẻ Visa của mình để rút tiền từ tài khoản PayPal của mình không? **

Trả lời: Không, bạn không thể sử dụng thẻ Visa của mình để rút tiền từ tài khoản PayPal của bạn.Bạn chỉ có thể sử dụng thẻ Visa của mình để mua hàng trực tuyến.

** Q: Tôi có thể sử dụng thẻ Visa của mình để thanh toán cho số dư PayPal của mình không? **

Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng thẻ Visa của mình để thanh toán cho số dư PayPal của bạn.

** Q: Tôi có thể sử dụng thẻ Visa của mình để chuyển tiền sang tài khoản PayPal khác không? **

Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng thẻ Visa của mình để chuyển tiền sang tài khoản PayPal khác.

** 5 hashtag ở dạng #**

* #PayPal
* #Hộ chiếu
* #thẻ tín dụng
* #OnlinePayment
* #sự tiện lợi
=======================================
knows that PayPal is a very convenient online payment method. But do you know that you can link your Visa card to your PayPal account? This means that you can use your Visa card to make purchases online without having to enter your card details each time.

**How to link your Visa card to your PayPal account**

1. **Log in to your PayPal account.**
2. **Click on the **Wallet** tab.**
3. **Click on **Add a credit or debit card**.**
4. **Enter your Visa card details.**
5. **Click on **Add card**.**

**Your Visa card will now be linked to your PayPal account.** You can now use your Visa card to make purchases online using PayPal.

**Benefits of linking your Visa card to your PayPal account**

* **Convenience:** You don't have to enter your card details each time you make a purchase online.
* **Security:** Your card details are protected by PayPal's security measures.
* **Speed:** You can make purchases online quickly and easily using PayPal.

**FAQs**

**Q: Can I use my Visa card to withdraw money from my PayPal account?**

A: No, you cannot use your Visa card to withdraw money from your PayPal account. You can only use your Visa card to make purchases online.

**Q: Can I use my Visa card to pay for my PayPal balance?**

A: Yes, you can use your Visa card to pay for your PayPal balance.

**Q: Can I use my Visa card to transfer money to another PayPal account?**

A: Yes, you can use your Visa card to transfer money to another PayPal account.

**5 hashtags in the form of #**

* #PayPal
* #Visa
* #creditcard
* #OnlinePayment
* #Convenience
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock