11 điều bạn có thể làm khi Điện thoại ở Chế độ Máy Bay

vietngaesther

New member
## 11 những điều bạn có thể làm khi điện thoại của bạn ở chế độ máy bay

Chế độ máy bay của điện thoại của bạn là một tính năng tiện dụng có thể tiết kiệm thời lượng pin và ngăn bạn bị phân tâm bởi các thông báo trong khi bạn đang ở trên máy bay.Nhưng bạn thực sự có thể làm gì với điện thoại của mình khi nó ở chế độ máy bay?

Đây là 11 điều bạn có thể làm:

1. ** Nghe nhạc. ** Bạn vẫn có thể nghe nhạc trên điện thoại của mình ngay cả khi nó ở chế độ máy bay.Chỉ cần đảm bảo rằng âm nhạc của bạn được tải xuống thiết bị của bạn trước khi bạn bật chế độ máy bay.
2. ** Xem video. ** Bạn cũng có thể xem video trên điện thoại của mình ở chế độ máy bay.Một lần nữa, hãy đảm bảo rằng các video được tải xuống thiết bị của bạn trước khi bạn bật chế độ máy bay.
3. ** Chơi trò chơi. ** Bạn vẫn có thể chơi trò chơi trên điện thoại của mình ở chế độ máy bay.Chỉ cần lưu ý rằng một số trò chơi có thể yêu cầu kết nối internet, vì vậy hãy kiểm tra các yêu cầu của trò chơi trước khi bạn bắt đầu chơi.
4. ** Sử dụng bản đồ ngoại tuyến. ** Nếu bạn có bản đồ ngoại tuyến được tải xuống điện thoại, bạn vẫn có thể sử dụng chúng để điều hướng ngay cả khi bạn ở chế độ máy bay.Đây là một cách tuyệt vời để tìm đường quanh một thành phố hoặc thị trấn mới mà không phải lo lắng về việc bị lạc.
5. ** Đọc sách. ** Bạn có thể đọc sách trên điện thoại của mình ở chế độ máy bay.Chỉ cần đảm bảo rằng các cuốn sách được tải xuống thiết bị của bạn trước khi bạn bật chế độ máy bay.
6. ** Sử dụng điện thoại của bạn làm đèn pin. ** Bạn có thể sử dụng đèn pin của điện thoại ở chế độ máy bay.Đây là một cách tuyệt vời để tìm đường của bạn trong bóng tối hoặc nhìn thấy một cái gì đó trong một căn phòng thiếu sáng.
7. ** Đặt báo thức và bộ hẹn giờ. ** Bạn vẫn có thể đặt báo thức và bộ hẹn giờ trên điện thoại của mình ở chế độ máy bay.Đây là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ các cuộc hẹn hoặc sự kiện quan trọng.
8. ** Sử dụng điện thoại của bạn làm máy tính. ** Bạn vẫn có thể sử dụng máy tính điện thoại của mình ở chế độ máy bay.Đây là một cách tuyệt vời để nhanh chóng thực hiện các tính toán hoặc kiểm tra câu trả lời cho một bài toán.
9. ** Ghi chú. ** Bạn vẫn có thể ghi chú trên điện thoại của mình ở chế độ máy bay.Đây là một cách tuyệt vời để ghi lại các ý tưởng hoặc để theo dõi những điều bạn cần nhớ.
10. ** Sử dụng điện thoại của bạn làm điều khiển từ xa. ** Bạn có thể sử dụng điện thoại của mình làm điều khiển từ xa cho một số thiết bị nhất định, chẳng hạn như TV hoặc trình phát nhạc của bạn.Đây là một cách tuyệt vời để kiểm soát các thiết bị của bạn mà không cần phải đứng dậy khỏi chỗ ngồi của bạn.
11. ** Sử dụng điện thoại của bạn làm máy ảnh. ** Bạn vẫn có thể sử dụng máy ảnh điện thoại của mình ở chế độ máy bay.Đây là một cách tuyệt vời để chụp ảnh hoặc video mà không phải lo lắng về việc sử dụng hết gói dữ liệu của bạn.

Vì vậy, ở đó bạn có nó.Đây là 11 điều bạn có thể làm với điện thoại của mình khi ở chế độ máy bay.Bây giờ bạn có thể duy trì giải trí và hiệu quả ngay cả khi bạn không kết nối với Internet.

## hashtags

* #chế độ máy bay
* #phonehacks
* #giữ liên lạc
* #sự giải trí
* #năng suất
=======================================
## 11 Things You Can Do When Your Phone is in Airplane Mode

Your phone's airplane mode is a handy feature that can save battery life and prevent you from getting distracted by notifications while you're on a plane. But what can you actually do with your phone when it's in airplane mode?

Here are 11 things you can do:

1. **Listen to music.** You can still listen to music on your phone even when it's in airplane mode. Just make sure that your music is downloaded to your device before you turn on airplane mode.
2. **Watch videos.** You can also watch videos on your phone in airplane mode. Again, make sure that the videos are downloaded to your device before you turn on airplane mode.
3. **Play games.** You can still play games on your phone in airplane mode. Just be aware that some games may require an internet connection, so check the game's requirements before you start playing.
4. **Use offline maps.** If you have offline maps downloaded to your phone, you can still use them to navigate even when you're in airplane mode. This is a great way to find your way around a new city or town without having to worry about getting lost.
5. **Read books.** You can read books on your phone in airplane mode. Just make sure that the books are downloaded to your device before you turn on airplane mode.
6. **Use your phone as a flashlight.** You can use your phone's flashlight in airplane mode. This is a great way to find your way around in the dark or to see something in a dimly lit room.
7. **Set alarms and timers.** You can still set alarms and timers on your phone in airplane mode. This is a great way to make sure that you don't miss important appointments or events.
8. **Use your phone as a calculator.** You can still use your phone's calculator in airplane mode. This is a great way to quickly do calculations or to check the answer to a math problem.
9. **Take notes.** You can still take notes on your phone in airplane mode. This is a great way to jot down ideas or to keep track of things you need to remember.
10. **Use your phone as a remote control.** You can use your phone as a remote control for certain devices, such as your TV or your music player. This is a great way to control your devices without having to get up from your seat.
11. **Use your phone as a camera.** You can still use your phone's camera in airplane mode. This is a great way to take pictures or videos without having to worry about using up your data plan.

So, there you have it. These are 11 things you can do with your phone when it's in airplane mode. Now you can stay entertained and productive even when you're not connected to the internet.

## Hashtags

* #airplanemode
* #phonehacks
* #stayconnected
* #entertainment
* #productivity
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock