12 word phrase blockchain

ngongochai.binh

New member
Credits
514
#BlockChain #cryptocurrency #technology #Finance #Investment #Business #InNOVATION #DECENTION #SECUSTER #Future

## Blockchain là gì?

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán được sử dụng để duy trì danh sách các hồ sơ phát triển liên tục, được gọi là các khối.Mỗi khối chứa một hàm băm mật mã của khối trước, dấu thời gian và dữ liệu giao dịch.Blockchains thường được quản lý bởi một mạng ngang hàng để tuân thủ một giao thức để giao tiếp giữa các nút và xác thực các khối mới.Sau khi được ghi lại, dữ liệu trong bất kỳ khối nào cũng không thể thay đổi hồi tố mà không thay đổi tất cả các khối tiếp theo, đòi hỏi sự thông đồng của đa số mạng.

## Blockchain hoạt động như thế nào?

Blockchains thường được quản lý bởi một mạng ngang hàng để tuân thủ một giao thức để giao tiếp giữa các nút và xác thực các khối mới.

Các khối mới được thêm vào chuỗi khi phần lớn mạng đồng ý rằng chúng hợp lệ.Điều này được thực hiện thông qua một quy trình gọi là ** đồng thuận **, đảm bảo rằng tất cả các nút đều đồng ý về thứ tự giao dịch và trạng thái của blockchain.

Có nhiều thuật toán đồng thuận khác nhau, nhưng phổ biến nhất là ** Proof-of-Work ** (POW).POW yêu cầu các công cụ khai thác để giải một câu đố khó tính toán để thêm một khối mới vào chuỗi.Quá trình này sử dụng rất nhiều năng lượng, nhưng nó giúp bảo mật mạng chống lại các cuộc tấn công.

## Lợi ích của blockchain là gì?

Blockchains cung cấp một số lợi ích tiềm năng so với cơ sở dữ liệu truyền thống, bao gồm:

*** tính bất biến: ** Sau khi dữ liệu được ghi lại trên blockchain, nó không thể được thay đổi mà không thay đổi tất cả các khối tiếp theo.Điều này làm cho blockchain trở thành một cách rất an toàn để lưu trữ dữ liệu.
*** Tính minh bạch: ** Tất cả các giao dịch trên blockchain đều được công khai và có thể được xem bởi bất kỳ ai.Điều này gây khó khăn cho gian lận hoặc tham nhũng xảy ra.
*** Phân cấp: ** Blockchains không được kiểm soát bởi bất kỳ thực thể nào.Điều này làm cho họ chống lại sự kiểm duyệt và tấn công hơn.
*** Khả năng mở rộng: ** Blockchain có thể được thu nhỏ để xử lý một số lượng lớn các giao dịch.

## Rủi ro của blockchain là gì?

Blockchains vẫn là một công nghệ mới và có một số rủi ro liên quan đến chúng, bao gồm:

*** Độ phức tạp: ** Blockchain có thể phức tạp để hiểu và sử dụng.Điều này có thể làm cho họ khó khăn cho các doanh nghiệp để áp dụng.
*** Bảo mật: ** Blockchains không miễn dịch để tấn công.Nếu một hacker có thể giành quyền kiểm soát một số lượng lớn các nút, chúng có khả năng thay đổi dữ liệu blockchain và đánh cắp dữ liệu.
*** Quy định: ** Tình trạng pháp lý của blockchain vẫn đang phát triển.Điều này có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp sử dụng blockchain một cách tuân thủ.

## Phần kết luận

Blockchains là một công nghệ mới đầy hứa hẹn với một số lợi ích tiềm năng.Tuy nhiên, cũng có một số rủi ro liên quan đến chúng.Điều quan trọng là phải cân nhắc các lợi ích và rủi ro một cách cẩn thận trước khi quyết định có nên sử dụng blockchain cho một ứng dụng cụ thể hay không.

## hashtags

* #BlockChain
* #cryptocurrency
* #công nghệ
* #Tài chính
* #sự đầu tư
* #việc kinh doanh
* #sự đổi mới
* #Decentralization
* #bảo vệ
* #Tương lai
=======================================
#BlockChain #cryptocurrency #technology #Finance #Investment #Business #InNOVATION #Decentralization #security #Future

## What is Blockchain?

Blockchain is a distributed database that is used to maintain a continuously growing list of records, called blocks. Each block contains a cryptographic hash of the previous block, a timestamp, and transaction data. Blockchains are typically managed by a peer-to-peer network collectively adhering to a protocol for inter-node communication and validating new blocks. Once recorded, the data in any given block cannot be altered retroactively without the alteration of all subsequent blocks, which requires collusion of the network majority.

## How does Blockchain work?

Blockchains are typically managed by a peer-to-peer network collectively adhering to a protocol for inter-node communication and validating new blocks.

New blocks are added to the chain when a majority of the network agrees that they are valid. This is done through a process called **consensus**, which ensures that all nodes agree on the order of transactions and the state of the blockchain.

There are many different consensus algorithms, but the most common is **proof-of-work** (PoW). PoW requires miners to solve a computationally difficult puzzle in order to add a new block to the chain. This process uses a lot of energy, but it helps to secure the network against attacks.

## What are the benefits of Blockchain?

Blockchains offer a number of potential benefits over traditional databases, including:

* **Immutability:** Once data is recorded on the blockchain, it cannot be altered without the alteration of all subsequent blocks. This makes blockchains a very secure way to store data.
* **Transparency:** All transactions on the blockchain are public and can be viewed by anyone. This makes it difficult for fraud or corruption to occur.
* **Decentralization:** Blockchains are not controlled by any single entity. This makes them more resistant to censorship and attack.
* **Scalability:** Blockchains can be scaled to handle a large number of transactions.

## What are the risks of Blockchain?

Blockchains are still a new technology and there are a number of risks associated with them, including:

* **Complexity:** Blockchains can be complex to understand and use. This can make them difficult for businesses to adopt.
* **Security:** Blockchains are not immune to attack. If a hacker is able to gain control of a large number of nodes, they could potentially alter the blockchain and steal data.
* **Regulation:** The legal status of blockchains is still evolving. This could make it difficult for businesses to use blockchains in a compliant manner.

## Conclusion

Blockchains are a promising new technology with a number of potential benefits. However, there are also a number of risks associated with them. It is important to weigh the benefits and risks carefully before deciding whether to use blockchains for a particular application.

## Hashtags

* #BlockChain
* #cryptocurrency
* #technology
* #Finance
* #Investment
* #Business
* #InNOVATION
* #Decentralization
* #security
* #Future
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top