2d matrix in java

## Ma trận 2D trong Java

Ma trận 2D là một mảng các số hình chữ nhật, trong đó mỗi phần tử được đề cập bởi chỉ mục hàng và cột của nó.Trong Java, một ma trận 2D có thể được biểu diễn bằng một mảng hai chiều.Ví dụ: mã sau tạo ma trận 3x3:

`` `java
int [] [] ma trận = new int [3] [3];
`` `

Chỉ mục đầu tiên của mảng đại diện cho hàng và chỉ mục thứ hai đại diện cho cột.Vì vậy, phần tử ở giao điểm của hàng 0 và cột 0 là ma trận [0] [0].

Để truy cập một phần tử của ma trận 2D, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

`` `java
Ma trận [hàng] [cột]
`` `

Ví dụ: mã sau in phần tử ở giao điểm của hàng 0 và cột 0:

`` `java
System.out.println (ma trận [0] [0]);
`` `

### Tạo ma trận 2D

Có một số cách để tạo một ma trận 2D trong Java.Một cách là sử dụng từ khóa `mới`.Ví dụ: mã sau đây tạo ra ma trận 3x3 của số không:

`` `java
int [] [] ma trận = new int [3] [3];
`` `

Một cách khác để tạo ma trận 2D là sử dụng lớp `mảng`.Ví dụ: mã sau đây tạo ra ma trận 3x3 của các mã:

`` `java
int [] [] ma trận = new int [3] [3];
Mảng.fill (ma trận, 1);
`` `

### Traversing một ma trận 2D

Để vượt qua ma trận 2D, bạn có thể sử dụng một vòng lặp cho vòng lặp.Ví dụ: mã sau in tất cả các phần tử của ma trận 3x3:

`` `java
for (int i = 0; i <matrix.length; i ++) {
for (int j = 0; j <matrix .length; j ++) {
System.out.println (ma trận [j]);
}
}
`` `

### Sắp xếp một ma trận 2D

Để sắp xếp ma trận 2D, bạn có thể sử dụng lớp `mảng`.Ví dụ: mã sau sắp xếp ma trận 3x3 theo thứ tự tăng dần theo cột đầu tiên:

`` `java
Mảng.sort (ma trận, (a, b) -> integer.compare (a [0], b [0]));
`` `

### Ma trận 2D trong hashtags java

* #2D ma trận
* #Java
* #mảng
* #cấu trúc dữ liệu
* #Sorting
=======================================
## 2D Matrix in Java

A 2D matrix is a rectangular array of numbers, where each element is referred to by its row and column index. In Java, a 2D matrix can be represented using a two-dimensional array. For example, the following code creates a 3x3 matrix:

```java
int[][] matrix = new int[3][3];
```

The first index of the array represents the row, and the second index represents the column. So, the element at the intersection of row 0 and column 0 is matrix[0][0].

To access an element of a 2D matrix, you can use the following syntax:

```java
matrix[row][column]
```

For example, the following code prints the element at the intersection of row 0 and column 0:

```java
System.out.println(matrix[0][0]);
```

### Creating a 2D Matrix

There are several ways to create a 2D matrix in Java. One way is to use the `new` keyword. For example, the following code creates a 3x3 matrix of zeros:

```java
int[][] matrix = new int[3][3];
```

Another way to create a 2D matrix is to use the `Arrays` class. For example, the following code creates a 3x3 matrix of ones:

```java
int[][] matrix = new int[3][3];
Arrays.fill(matrix, 1);
```

### Traversing a 2D Matrix

To traverse a 2D matrix, you can use a nested for loop. For example, the following code prints all the elements of a 3x3 matrix:

```java
for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
for (int j = 0; j < matrix.length; j++) {
System.out.println(matrix[j]);
}
}
```

### Sorting a 2D Matrix

To sort a 2D matrix, you can use the `Arrays` class. For example, the following code sorts a 3x3 matrix in ascending order by the first column:

```java
Arrays.sort(matrix, (a, b) -> Integer.compare(a[0], b[0]));
```

### 2D Matrix in Java Hashtags

* #2D matrix
* #Java
* #array
* #data structure
* #Sorting
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top