3 acc paypal login liên tục trên các IP khác nhau

lethanhxuanxanh

New member
#PayPal #login #IP #Account ## Cách đăng nhập vào 3 tài khoản PayPal liên tục trên các IP khác nhau

** Bước 1: Tạo tài khoản PayPal mới **

Để tạo tài khoản PayPal mới, bạn sẽ cần cung cấp địa chỉ email, mật khẩu và thông tin cá nhân khác.Bạn cũng sẽ cần xác minh tài khoản của mình bằng cách cung cấp số thẻ tín dụng.

** Bước 2: Thiết lập VPN **

VPN (Mạng riêng ảo) là một dịch vụ cho phép bạn kết nối với Internet thông qua một máy chủ an toàn.Điều này có nghĩa là lưu lượng truy cập của bạn được mã hóa và địa chỉ IP của bạn bị che dấu, điều này có thể giúp bạn bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn.

Có nhiều dịch vụ VPN khác nhau có sẵn, vì vậy bạn có thể chọn một dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.Khi bạn đã chọn dịch vụ VPN, bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt phần mềm trên máy tính của mình.

** Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn bằng VPN **

Khi bạn đã thiết lập VPN của mình, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản PayPal của mình bằng địa chỉ IP của máy chủ VPN.Điều này sẽ cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản của mình từ một địa chỉ IP khác, điều này sẽ ngăn PayPal chặn tài khoản của bạn.

** Bước 4: Lặp lại các bước 2 và 3 cho mỗi tài khoản PayPal bổ sung **

Nếu bạn có nhiều tài khoản PayPal, bạn sẽ cần lặp lại các bước 2 và 3 cho mỗi tài khoản.Điều này sẽ cho phép bạn đăng nhập vào mỗi tài khoản từ một địa chỉ IP khác nhau, điều này sẽ ngăn PayPal chặn tài khoản của bạn.

** Lưu ý: ** Điều quan trọng cần lưu ý là sử dụng VPN để đăng nhập vào nhiều tài khoản PayPal là trái với Điều khoản dịch vụ của PayPal.Nếu PayPal phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng VPN để đăng nhập vào nhiều tài khoản, họ có thể đóng tài khoản của bạn.

** 5 hashtags: **

* #PayPal
* #Đăng nhập
* #ip
* #Tài khoản
* #vpn
=======================================
#PayPal #login #IP #Account ##How to login to 3 Paypal accounts continuously on different IPs

**Step 1: Create a new PayPal account**

To create a new PayPal account, you will need to provide your email address, password, and other personal information. You will also need to verify your account by providing a credit card number.

**Step 2: Set up a VPN**

A VPN (virtual private network) is a service that allows you to connect to the internet through a secure server. This means that your traffic is encrypted and your IP address is masked, which can help you to protect your privacy and security.

There are many different VPN services available, so you can choose one that best meets your needs. Once you have chosen a VPN service, you will need to download and install the software on your computer.

**Step 3: Log in to your PayPal account using the VPN**

Once you have set up your VPN, you can log in to your PayPal account using the IP address of the VPN server. This will allow you to login to your account from a different IP address, which will prevent PayPal from blocking your account.

**Step 4: Repeat steps 2 and 3 for each additional PayPal account**

If you have multiple PayPal accounts, you will need to repeat steps 2 and 3 for each account. This will allow you to log in to each account from a different IP address, which will prevent PayPal from blocking your accounts.

**Note:** It is important to note that using a VPN to log in to multiple PayPal accounts is against PayPal's terms of service. If PayPal discovers that you are using a VPN to log in to multiple accounts, they may close your accounts.

**5 hashtags:**

* #PayPal
* #login
* #ip
* #Account
* #vpn
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock