4 cách giúp học sinh chăm chú hơn khi học Online

tienduc98

New member
## 4 cách để giúp học sinh chú ý hơn khi học trực tuyến

Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều trường chuyển sang học tập trực tuyến, và điều này đã đưa ra một số thách thức cho giáo viên.Một trong những thách thức lớn nhất là giữ cho sinh viên tham gia và chú ý.Học sinh có thể khó tập trung vào công việc của họ khi họ không ở trong môi trường lớp học truyền thống.Tuy nhiên, có một số điều mà giáo viên có thể làm để giúp học sinh chú ý khi học trực tuyến.

** 1.** ** Tạo ra một môi trường học tập tích cực. ** Học sinh có nhiều khả năng chú ý khi họ cảm thấy thoải mái và được hỗ trợ.Giáo viên có thể tạo ra một môi trường học tập tích cực bằng cách chào đón và khuyến khích, và bằng cách cung cấp cho học sinh cơ hội tương tác với nhau.

** 2.** ** Sử dụng các hoạt động hấp dẫn. ** Học sinh có nhiều khả năng chú ý hơn khi họ tham gia vào các hoạt động thú vị và thách thức.Giáo viên có thể sử dụng nhiều hoạt động để giữ cho học sinh tham gia, chẳng hạn như trò chơi, thảo luận và dự án.

** 3.** ** Cung cấp các kỳ nghỉ thường xuyên. ** Điều quan trọng là cho sinh viên nghỉ thường xuyên trong suốt cả ngày để giúp họ luôn tươi mới và tập trung.Nghỉ có thể được sử dụng để kéo dài, uống nước hoặc đi bộ ngắn.

**4.** ** Giám sát sự tham gia của học sinh. ** Giáo viên nên theo dõi sự tham gia của học sinh trong suốt cả ngày để đảm bảo rằng học sinh đang thực hiện nhiệm vụ.Giáo viên có thể làm điều này bằng cách kiểm tra với học sinh thường xuyên, đặt câu hỏi và quan sát hành vi của họ.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, giáo viên có thể giúp học sinh chú ý hơn khi học trực tuyến.

** Hashtags: **

* #Học trực tuyến
* #Học từ xa
* #sự tham gia của sinh viên
* #classroomman Quản lý
* #TeachingTips
=======================================
## 4 Ways to Help Students Get More Attentive When Learning Online

The COVID-19 pandemic has forced many schools to move to online learning, and this has presented a number of challenges for teachers. One of the biggest challenges is keeping students engaged and attentive. It can be difficult for students to stay focused on their work when they're not in a traditional classroom setting. However, there are a number of things that teachers can do to help students stay attentive when learning online.

**1. ** **Create a positive learning environment.** Students are more likely to be attentive when they feel comfortable and supported. Teachers can create a positive learning environment by being welcoming and encouraging, and by providing students with opportunities to interact with each other.

**2. ** **Use engaging activities.** Students are more likely to stay attentive when they're engaged in activities that are interesting and challenging. Teachers can use a variety of activities to keep students engaged, such as games, discussions, and projects.

**3. ** **Provide frequent breaks.** It's important to give students frequent breaks throughout the day to help them stay fresh and focused. Breaks can be used for stretching, getting a drink of water, or taking a short walk.

**4. ** **Monitor student engagement.** Teachers should monitor student engagement throughout the day to make sure that students are staying on task. Teachers can do this by checking in with students regularly, asking questions, and observing their behavior.

By following these tips, teachers can help students stay more attentive when learning online.

**Hashtags:**

* #onlinelearning
* #distancelearning
* #studentengagement
* #classroommanagement
* #TeachingTips
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock