4 lý do khiến acc paypal của bạn bị hold -kiến thức cần biết!

thientheu686

New member
#PayPal #keep #Account #payment #Funds ** 4 Lý do tại sao tài khoản PayPal của bạn bị giữ **

PayPal là một phương thức thanh toán trực tuyến phổ biến cho phép người dùng gửi và nhận tiền nhanh chóng và dễ dàng.Tuy nhiên, có một số trường hợp mà PayPal có thể giữ tài khoản của bạn vì nhiều lý do.

** 1.** ** Không đủ tiền. ** Nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản PayPal của mình để trang trải giao dịch, tài khoản của bạn có thể bị giữ cho đến khi bạn thêm nhiều tiền hơn.
2. ** Địa chỉ chưa được xác nhận. ** Nếu bạn chưa xác minh địa chỉ PayPal của mình, tài khoản của bạn có thể bị giữ cho đến khi bạn làm như vậy.Bạn có thể xác minh địa chỉ của mình bằng cách cung cấp một bản sao của ID do chính phủ cấp và hóa đơn tiện ích với tên và địa chỉ của bạn trên đó.
3. ** Doanh nghiệp chưa được xác nhận. ** Nếu bạn sử dụng PayPal để bán hàng hóa hoặc dịch vụ, tài khoản của bạn có thể bị giữ cho đến khi bạn xác minh doanh nghiệp của mình.Bạn có thể xác minh doanh nghiệp của mình bằng cách cung cấp một bản sao giấy phép kinh doanh và số ID thuế của bạn.
4. ** Hoạt động gian lận. ** Nếu PayPal nghi ngờ rằng bạn đang tham gia vào hoạt động gian lận, tài khoản của bạn có thể bị giữ lại.PayPal có thể giữ tài khoản của bạn trong tối đa 180 ngày.

Nếu tài khoản PayPal của bạn bị giữ, bạn sẽ nhận được email từ PayPal giải thích lý do tại sao tài khoản của bạn bị giữ.Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal của mình và nhấp vào tab "Tài khoản".

Nếu bạn tin rằng tài khoản của bạn đã bị giữ lỗi, bạn có thể liên hệ với Hỗ trợ khách hàng PayPal để được hỗ trợ.

** Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn tránh bị giữ tài khoản PayPal: **

*** Đảm bảo rằng bạn có đủ tiền trong tài khoản PayPal của mình để trang trải các giao dịch của mình. **
*** Xác minh địa chỉ PayPal và thông tin kinh doanh của bạn. **
*** Nhận thức về chính sách của PayPal về hoạt động gian lận. **
*** Nếu bạn tin rằng tài khoản của bạn đã bị giữ lại, hãy liên hệ với Hỗ trợ khách hàng PayPal để được hỗ trợ. **

** 5 hashtags: **

* #PayPal
* #giữ
* #Tài khoản
* #sự chi trả
* #Funds
=======================================
#PayPal #hold #Account #payment #Funds **4 Reasons Why Your Paypal Account Is Held on Hold**

PayPal is a popular online payment method that allows users to send and receive money quickly and easily. However, there are some instances where PayPal may hold your account on hold for various reasons.

**1. ** **Insufficient funds.** If you don't have enough money in your PayPal account to cover a transaction, your account may be held on hold until you add more funds.
2. **Unconfirmed address.** If you haven't verified your PayPal address, your account may be held on hold until you do so. You can verify your address by providing a copy of your government-issued ID and a utility bill with your name and address on it.
3. **Unconfirmed business.** If you use PayPal to sell goods or services, your account may be held on hold until you verify your business. You can verify your business by providing a copy of your business license and a tax ID number.
4. **Fraudulent activity.** If PayPal suspects that you're engaging in fraudulent activity, your account may be held on hold. PayPal may hold your account on hold for up to 180 days.

If your PayPal account is held on hold, you'll receive an email from PayPal explaining why your account is being held. You can also check the status of your account by logging into your PayPal account and clicking on the "Account" tab.

If you believe that your account has been held on hold in error, you can contact PayPal customer support for assistance.

**Here are some tips to help you avoid having your PayPal account held on hold:**

* **Make sure you have enough funds in your PayPal account to cover your transactions.**
* **Verify your PayPal address and business information.**
* **Be aware of PayPal's policies on fraudulent activity.**
* **If you believe that your account has been held on hold in error, contact PayPal customer support for assistance.**

**5 Hashtags:**

* #PayPal
* #hold
* #Account
* #payment
* #Funds
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock