50 luật sư hình thành liên minh bảo vệ pháp lý blockchain

** 50 Luật sư thành lập Liên minh Bảo vệ Pháp lý Blockchain **

[Hình ảnh của 50 luật sư đứng trong một vòng tròn, nắm tay nhau.]

** Trong một động thái để bảo vệ ngành công nghiệp blockchain đang phát triển khỏi các thách thức pháp lý, 50 luật sư từ khắp nơi trên thế giới đã thành lập Liên minh Bảo vệ Pháp lý Blockchain (BLPA).và để ủng hộ sự phát triển có trách nhiệm của công nghệ.

"Ngành công nghiệp blockchain vẫn đang trong giai đoạn đầu và có rất nhiều ẩn số hợp pháp", David M. Schwarz, đồng sáng lập của BLPA nói."Chúng tôi đã thành lập liên minh này để giúp lấp đầy khoảng trống đó và để đảm bảo rằng các công ty blockchain có thể hoạt động với sự tự tin."

BLPA sẽ cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý cho các thành viên của mình, bao gồm:

*** Tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến blockchain **
*** Đại diện trong tranh chấp pháp lý **
*** Những nỗ lực vận động hành lang thay mặt cho ngành công nghiệp blockchain **
*** Chương trình giáo dục và đào tạo cho các chuyên gia blockchain **

Liên minh cũng đang lên kế hoạch ra mắt một viện nghiên cứu pháp lý để nghiên cứu ý nghĩa pháp lý của công nghệ blockchain.

"BLPA cam kết thúc đẩy sự phát triển có trách nhiệm của công nghệ blockchain," Schwarz nói."Chúng tôi tin rằng công nghệ này có khả năng cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp và chúng tôi muốn giúp đảm bảo rằng nó được sử dụng cho tốt."

BLPA mở cửa cho tất cả các luật sư quan tâm đến việc thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain.Để tìm hiểu thêm về Liên minh, hãy truy cập trang web của mình tại www.blockchainlegalprotection.org.

** Hashtags: **

* #BlockChain
* #legaltech
* #sự đổi mới
* #công nghệ
* #pháp luật
=======================================
**50 Lawyers Form Blockchain Legal Protection Alliance**

[Image of 50 lawyers standing in a circle, holding hands.]

**In a move to protect the growing blockchain industry from legal challenges, 50 lawyers from around the world have formed the Blockchain Legal Protection Alliance (BLPA).** The alliance's mission is to provide legal guidance and support to blockchain companies and developers, and to advocate for the responsible development of the technology.

"The blockchain industry is still in its early stages, and there are a lot of legal unknowns," said BLPA co-founder David M. Schwarz. "We formed this alliance to help fill that void and to ensure that blockchain companies can operate with confidence."

The BLPA will provide a variety of legal services to its members, including:

* **Legal advice on blockchain-related issues**
* **Representation in legal disputes**
* **Lobbying efforts on behalf of the blockchain industry**
* **Education and training programs for blockchain professionals**

The alliance is also planning to launch a legal research institute to study the legal implications of blockchain technology.

"The BLPA is committed to promoting the responsible development of blockchain technology," said Schwarz. "We believe that this technology has the potential to revolutionize many industries, and we want to help ensure that it is used for good."

The BLPA is open to all lawyers who are interested in promoting the development of the blockchain industry. To learn more about the alliance, visit its website at www.blockchainlegalprotection.org.

**Hashtags:**

* #BlockChain
* #legaltech
* #InNOVATION
* #technology
* #law
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock