50% lượng vỏ iPhone sản xuất ở một nhà máy tại Ấn Độ không đạt chuẩn

bangtammullet

New member
** 50% trường hợp iPhone được sản xuất trong một nhà máy Ấn Độ không đáp ứng các tiêu chuẩn **

#iphone #apple #india #Factory #quality

Một báo cáo gần đây của một nhóm quyền lao động cho thấy 50% các trường hợp iPhone được sản xuất trong một nhà máy ở Ấn Độ không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Apple.Báo cáo, được phát hành bởi Ủy ban Ấn Độ Hà Lan (ICN), cho thấy nhà máy, thuộc sở hữu của Foxconn, sử dụng các công nhân được trả ít nhất là 1,60 đô la mỗi giờ và làm việc trong điều kiện nguy hiểm.

Báo cáo cũng cho thấy nhà máy không đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của Apple.Nhà máy được đặt tại Tamil Nadu, một tiểu bang ở miền nam Ấn Độ là nơi có một số ô nhiễm không khí tồi tệ nhất trên thế giới.Báo cáo cho thấy nhà máy đang giải phóng các hóa chất độc hại vào không khí, điều này gây hại cho sức khỏe của người lao động và cư dân trong khu vực.

Apple đã trả lời báo cáo bằng cách nói rằng họ cam kết đảm bảo rằng các sản phẩm của nó được sản xuất một cách an toàn và đạo đức.Công ty nói rằng họ đang làm việc với nhà máy để giải quyết các vấn đề được nêu trong báo cáo.

Báo cáo của ICN là mới nhất trong một loạt các báo cáo đã gây lo ngại về các điều kiện làm việc trong các nhà máy sản xuất các sản phẩm của Apple.Vào năm 2012, một báo cáo của Hiệp hội Lao động Công bằng cho thấy các công nhân tại một nhà máy Foxconn ở Trung Quốc đã làm việc 60 giờ tuần và bị lạm dụng bằng lời nói và các mối đe dọa bạo lực.Vào năm 2014, một báo cáo của tờ New York Times đã phát hiện ra rằng các công nhân tại một nhà máy Pegatron ở Trung Quốc đã được trả ít nhất là 1,20 đô la mỗi giờ và buộc phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm.

Apple đã bị sa thải vì sự phụ thuộc vào các nhà máy ở các nước đang phát triển, nơi người lao động thường được trả lương thấp và làm việc trong điều kiện nguy hiểm.Công ty đã nói rằng họ cam kết cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của mình, nhưng nó đã bị chỉ trích vì không làm nhiều hơn để giải quyết vấn đề.

Báo cáo của ICN là một lời nhắc nhở rằng việc sản xuất các sản phẩm của Apple có chi phí cho người lao động ở các nước đang phát triển.Apple cần làm nhiều hơn để đảm bảo rằng các sản phẩm của mình được sản xuất một cách an toàn và đạo đức.
=======================================
**50% of iPhone cases produced in an Indian factory do not meet standards**

#iphone #apple #india #Factory #quality

A recent report by a labor rights group found that 50% of iPhone cases produced in a factory in India do not meet Apple's quality standards. The report, which was released by the India Committee of the Netherlands (ICN), found that the factory, which is owned by Foxconn, employs workers who are paid as little as $1.60 per hour and work in dangerous conditions.

The report also found that the factory is not meeting Apple's environmental standards. The factory is located in Tamil Nadu, a state in southern India that is home to some of the worst air pollution in the world. The report found that the factory is releasing toxic chemicals into the air, which is harming the health of workers and residents in the area.

Apple has responded to the report by saying that it is committed to ensuring that its products are produced in a safe and ethical manner. The company said that it is working with the factory to address the issues raised in the report.

The ICN's report is the latest in a series of reports that have raised concerns about the working conditions in factories that produce Apple products. In 2012, a report by the Fair Labor Association found that workers at a Foxconn factory in China were working 60-hour weeks and were subjected to verbal abuse and threats of violence. In 2014, a report by the New York Times found that workers at a Pegatron factory in China were paid as little as $1.20 per hour and were forced to work in dangerous conditions.

Apple has come under fire for its reliance on factories in developing countries, where workers are often paid low wages and work in dangerous conditions. The company has said that it is committed to improving working conditions in its supply chain, but it has been criticized for not doing more to address the problem.

The ICN's report is a reminder that the production of Apple products comes at a cost to workers in developing countries. Apple needs to do more to ensure that its products are produced in a safe and ethical manner.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top