67's blockchain entrepreneurs club zug

leanxuan.hoa

New member
** Câu lạc bộ doanh nhân blockchain của 67

Câu lạc bộ doanh nhân blockchain của 67 Zug là một cộng đồng gồm các doanh nhân, nhà đầu tư và những người đam mê, những người đam mê tương lai của công nghệ blockchain.Câu lạc bộ được thành lập vào năm 2017 bởi doanh nhân và nhà đầu tư Christian Wenger, người đã nhìn thấy tiềm năng của blockchain để cách mạng hóa cách chúng ta sống và làm việc.

Câu lạc bộ tổ chức các cuộc gặp gỡ và sự kiện thường xuyên nơi các thành viên có thể kết nối mạng, tìm hiểu về những phát triển mới nhất trong công nghệ blockchain và chia sẻ ý tưởng của họ.Câu lạc bộ cũng cung cấp nhiều tài nguyên và dịch vụ cho các thành viên của mình, bao gồm truy cập vào chương trình cố vấn, loạt loa và mạng lưới đầu tư tư nhân.

Câu lạc bộ doanh nhân blockchain của 67 Zug là một nguồn tài nguyên quý giá cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về công nghệ blockchain và tiềm năng của nó để tác động đến thế giới.Câu lạc bộ là một nơi tuyệt vời để gặp gỡ những người cùng chí hướng, mạng lưới và tìm hiểu về những phát triển mới nhất trong ngành.

** Hashtags: **

* #BlockChain
* #cryptocurrency
* #EntrePreneurship
* #zurich
* #sự đổi mới
=======================================
**67's Blockchain Entrepreneurs Club Zug: A Hub for Crypto Enthusiasts**

The 67's Blockchain Entrepreneurs Club Zug is a community of entrepreneurs, investors, and enthusiasts who are passionate about the future of blockchain technology. The club was founded in 2017 by serial entrepreneur and investor Christian Wenger, who saw the potential of blockchain to revolutionize the way we live and work.

The club hosts regular meetups and events where members can network, learn about the latest developments in blockchain technology, and share their ideas. The club also offers a variety of resources and services to its members, including access to a mentorship program, a speaker series, and a private investment network.

The 67's Blockchain Entrepreneurs Club Zug is a valuable resource for anyone who is interested in learning more about blockchain technology and its potential to impact the world. The club is a great place to meet like-minded people, network, and learn about the latest developments in the industry.

**Hashtags:**

* #BlockChain
* #cryptocurrency
* #EntrePreneurship
* #zurich
* #InNOVATION
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top