9 ứng dụng Android này có thể đã Hack Facebook của bạn

thuyhang3

New member
#faceBook #Android #hacked #security #privacy ** 9 Ứng dụng Android có thể đã hack Facebook của bạn **

** [Hình ảnh của điện thoại thông minh với ứng dụng Facebook mở] **

Trong những tháng gần đây, một số ứng dụng Android đã bị phát hiện bị nhiễm phần mềm độc hại có thể đánh cắp thông tin đăng nhập Facebook của bạn.Các ứng dụng này đã có sẵn trên Google Play Store và được tải xuống bởi hàng triệu người dùng.

** Cách thức hoạt động của phần mềm độc hại **

Phần mềm độc hại hoạt động bằng cách gửi thông báo đến điện thoại của bạn dường như là từ Facebook.Thông báo yêu cầu bạn nhấp vào liên kết để xác minh tài khoản của bạn.Khi bạn nhấp vào liên kết, bạn được đưa đến trang đăng nhập Facebook giả.Nếu bạn nhập thông tin đăng nhập của mình, chúng sẽ được gửi đến những kẻ tấn công.

** Các ứng dụng bị ảnh hưởng **

Các ứng dụng sau đây đã được tìm thấy bị nhiễm phần mềm độc hại:

* [Camera hài hước] (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funnycamera.photoeditor)
* [VPN miễn phí] (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.free.vpn.unblock)
* [Trình đọc mã QR] (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qrcode.reader)
* [Mật khẩu WiFi] (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wifi.password)
* [Đèn pin] (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flashlight.free.torch)

** Phải làm gì nếu bạn bị ảnh hưởng **

Nếu bạn đã cài đặt bất kỳ ứng dụng bị ảnh hưởng nào, bạn nên gỡ cài đặt chúng ngay lập tức.Bạn cũng nên thay đổi mật khẩu Facebook của mình và bật xác thực hai yếu tố.

** Cách bảo vệ bản thân trong tương lai **

Để bảo vệ bản thân khỏi loại tấn công này, bạn chỉ nên tải xuống các ứng dụng từ cửa hàng Google Play chính thức.Bạn cũng nên cảnh giác với bất kỳ thông báo nào yêu cầu bạn xác minh tài khoản của mình.Nếu bạn không chắc chắn liệu một thông báo có hợp pháp hay không, bạn luôn có thể kiểm tra trang web hoặc ứng dụng Facebook.

** hashtags **

* #faceBook
* #Android
* #hacked
* #bảo vệ
* #sự riêng tư
=======================================
#faceBook #Android #hacked #security #privacy **9 Android apps may have hacked your Facebook**

**[Image of a smartphone with the Facebook app open]**

In recent months, several Android apps have been found to be infected with malware that could steal your Facebook login credentials. These apps were available on the Google Play Store, and were downloaded by millions of users.

**How the malware works**

The malware works by sending a notification to your phone that appears to be from Facebook. The notification asks you to click a link to verify your account. When you click the link, you are taken to a fake Facebook login page. If you enter your login credentials, they are sent to the attackers.

**The affected apps**

The following apps have been found to be infected with the malware:

* [Funny Camera](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funnycamera.photoeditor)
* [Free VPN](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.free.vpn.unblock)
* [QR Code Reader](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qrcode.reader)
* [WiFi Password](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wifi.password)
* [Flashlight](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flashlight.free.torch)

**What to do if you're affected**

If you've installed any of the affected apps, you should uninstall them immediately. You should also change your Facebook password and enable two-factor authentication.

**How to protect yourself in the future**

To protect yourself from this type of attack, you should only download apps from the official Google Play Store. You should also be wary of any notifications that ask you to verify your account. If you're not sure whether a notification is legitimate, you can always check the Facebook website or app.

**Hashtags**

* #faceBook
* #Android
* #hacked
* #security
* #privacy
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock