AI CẦN KEY PRIVATE THÌ IB MÌNH QUA FB NHÉ, THÔI QUAY LẠI CHỦ ĐỀ LÀ CON KEY NÀY

greengoose373

New member
### Bất cứ ai cần quan trọng riêng tư, tôi thông qua FB ###

** Đừng quay lại chủ đề, đây có phải là quan trọng riêng không? **

Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa riêng, vui lòng không đăng nó trong phần bình luận.Đây là vì sự an toàn của riêng bạn.Bất cứ ai có thể truy cập phần bình luận đều có thể xem khóa riêng của bạn và họ có thể sử dụng nó để đánh cắp tiền của bạn.

Nếu bạn cần chia sẻ khóa riêng của mình với ai đó, xin vui lòng làm như vậy một cách riêng tư.Bạn có thể gửi nó cho họ qua email hoặc bạn có thể sử dụng một ứng dụng nhắn tin an toàn.

** Dưới đây là một số mẹo để giữ an toàn khi sử dụng tiền điện tử: **

*** Không bao giờ chia sẻ khóa riêng của bạn với bất kỳ ai. ** Đây là quy tắc quan trọng nhất của bảo mật tiền điện tử.Khóa riêng của bạn là cách duy nhất để truy cập vào tiền của bạn, vì vậy nếu người khác có nó, họ có thể đánh cắp tiền của bạn.
*** Sử dụng mật khẩu mạnh cho ví tiền điện tử của bạn. ** Mật khẩu của bạn phải dài ít nhất 12 ký tự và chứa hỗn hợp các chữ cái, số và ký hiệu.
*** Giữ ví tiền điện tử của bạn ngoại tuyến. ** Nếu ví tiền điện tử của bạn trực tuyến, nó dễ bị tấn công.Nếu bạn có thể, hãy lưu trữ ví tiền điện tử của bạn ngoại tuyến trên ví phần cứng hoặc ví giấy.
*** Hãy cẩn thận với những trò gian lận lừa đảo. ** lừa đảo lừa đảo được thiết kế để lừa bạn cho đi khóa riêng của bạn.Hãy cảnh giác với các email, trang web và các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội yêu cầu khóa riêng của bạn.

** Nếu bạn không bao giờ không chắc chắn về việc điều gì đó có an toàn hay không, xin đừng ngần ngại yêu cầu giúp đỡ. ** Có nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn giữ an toàn khi sử dụng tiền điện tử.

### hashtags ###

* #cryptocurrency
* #bảo vệ
* #PrivateKey
* #Phishing
* #sự an toàn
=======================================
### Anyone who needs key private, IB me through FB ###

**Stop going back to the topic, is this key private?**

If you are looking for a private key, please do not post it in the comments section. This is for your own safety. Anyone who can access the comments section can see your private key, and they could use it to steal your funds.

If you need to share your private key with someone, please do so privately. You can send it to them via email, or you can use a secure messaging app.

**Here are some tips for staying safe when using cryptocurrency:**

* **Never share your private key with anyone.** This is the most important rule of cryptocurrency security. Your private key is the only way to access your funds, so if someone else has it, they can steal your money.
* **Use a strong password for your cryptocurrency wallet.** Your password should be at least 12 characters long and contain a mix of letters, numbers, and symbols.
* **Keep your cryptocurrency wallet offline.** If your cryptocurrency wallet is online, it is vulnerable to attack. If you can, store your cryptocurrency wallet offline on a hardware wallet or a paper wallet.
* **Be careful of phishing scams.** Phishing scams are designed to trick you into giving away your private key. Be wary of emails, websites, and social media posts that ask for your private key.

**If you are ever unsure about whether or not something is safe, please do not hesitate to ask for help.** There are many resources available to help you stay safe when using cryptocurrency.

### Hashtags ###

* #cryptocurrency
* #security
* #PrivateKey
* #Phishing
* #Safety
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top