ARCA ra mắt tích cực Quỹ năng suất kỹ thuật số

tinyzebra598

New member
## ARCA ## Quỹ năng suất kỹ thuật số ## Tích cực ra mắt

#sự đầu tư
#công nghệ
#Quỹ
#Etf

** ARCA đã tích cực ra mắt Quỹ năng suất kỹ thuật số **

Quỹ năng suất kỹ thuật số ARCA (NYSEARCA: DTEC) là một quỹ giao dịch trao đổi mới (ETF) nhằm tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số năng suất kỹ thuật số toàn cầu MVIS.Chỉ số bao gồm các công ty là các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực năng suất kỹ thuật số, bao gồm các công ty phần mềm, công ty điện toán đám mây và các công ty Internet.

Quỹ được tích cực quản lý bởi Arca Asset Management, một công ty con của ARCA Investments.Mục tiêu đầu tư của quỹ là cung cấp sự tăng giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào các công ty dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của ngành năng suất kỹ thuật số.

Quỹ có tổng tỷ lệ chi phí là 0,50%.Nó hiện đang giao dịch ở mức 25,00 đô la mỗi cổ phiếu và có vốn hóa thị trường là 100 triệu đô la.

Quỹ đã hoạt động chưa đầy một năm, do đó không có nhiều dữ liệu hiệu suất lịch sử có sẵn.Tuy nhiên, quỹ đã vượt trội hơn chỉ số S & P 500 trong ba tháng qua.

Quỹ năng suất kỹ thuật số ARCA là một lựa chọn đầu tư mới và sáng tạo cho các nhà đầu tư đang tìm cách tiếp xúc với lĩnh vực năng suất kỹ thuật số ngày càng tăng.Quỹ có tỷ lệ chi phí thấp và hồ sơ theo dõi mạnh mẽ, làm cho nó trở thành một bổ sung tiềm năng cho bất kỳ danh mục đầu tư của nhà đầu tư nào.
=======================================
## ARCA ## Digital Productivity Fund ## Actively Launched

#Investment
#technology
#Fund
#Etf

**ARCA Actively Launched Digital Productivity Fund**

The ARCA Digital Productivity Fund (NYSEARCA:DTEC) is a new exchange-traded fund (ETF) that seeks to track the performance of the MVIS Global Digital Productivity Index. The index is comprised of companies that are leaders in the digital productivity sector, including software companies, cloud computing companies, and internet companies.

The fund is actively managed by ARCA Asset Management, a subsidiary of ARCA Investments. The fund's investment objective is to provide long-term capital appreciation by investing in companies that are expected to benefit from the growth of the digital productivity sector.

The fund has a total expense ratio of 0.50%. It is currently trading at $25.00 per share and has a market capitalization of $100 million.

The fund has been in operation for less than a year, so there is not much historical performance data available. However, the fund has outperformed the S&P 500 Index over the past three months.

The ARCA Digital Productivity Fund is a new and innovative investment option for investors who are looking to gain exposure to the growing digital productivity sector. The fund has a low expense ratio and a strong track record, making it a potential addition to any investor's portfolio.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top