bubble sort in java

silverdog383

New member
## Sắp xếp bong bóng trong java

Sắp xếp bong bóng là một thuật toán sắp xếp đơn giản hoạt động bằng cách so sánh liên tục các yếu tố liền kề và hoán đổi chúng nếu chúng không đúng thứ tự.Nó là một thuật toán không hiệu quả, nhưng nó rất dễ thực hiện.

### Thuật toán

Thuật toán sắp xếp bong bóng hoạt động bằng cách lặp đi lặp lại qua mảng, so sánh từng phần tử với phần tử bên cạnh nó.Nếu phần tử lớn hơn yếu tố tiếp theo, chúng sẽ được hoán đổi.Quá trình này được lặp lại cho đến khi không cần giao dịch hoán đổi, điều này chỉ ra rằng mảng được sắp xếp.

Sau đây là mã giả cho thuật toán sắp xếp bong bóng:

`` `
for (int i = 0; i <n - 1; i ++) {
for (int j = 0; j <n - i - 1; j ++) {
if (mảng [j]> mảng [j + 1]) {
hoán đổi (mảng [j], mảng [j + 1]);
}
}
}
`` `

### Độ phức tạp thời gian

Độ phức tạp về thời gian của thuật toán sắp xếp bong bóng là O (n^2), trong đó n là số lượng các phần tử trong mảng.Điều này có nghĩa là thời gian chạy của thuật toán sẽ có bậc hai về kích thước của đầu vào.

### Độ phức tạp không gian

Độ phức tạp không gian của thuật toán loại bong bóng là O (1).Điều này có nghĩa là thuật toán không yêu cầu bất kỳ khoảng trống bổ sung nào ngoài mảng đầu vào.

### Các ứng dụng

Thuật toán sắp xếp bong bóng không phải là một thuật toán sắp xếp rất hiệu quả, nhưng nó vẫn được sử dụng trong một số ứng dụng.Ví dụ, đôi khi nó được sử dụng để sắp xếp các mảng nhỏ hoặc sắp xếp các mảng đã được sắp xếp hầu hết.

### Người giới thiệu

* [Sắp xếp bong bóng - Wikipedia] (https://en.wikipedia.org/wiki/bubble_sort)
* [Sắp xếp bong bóng-Javatpoint] (https://www.javatpoint.com/bubble-sort-in-java)

## hashtags

* #Bubble-sort
* #Sorting
* #Algorithms
* #Java
* #Programming
=======================================
## Bubble Sort in Java

Bubble sort is a simple sorting algorithm that works by repeatedly comparing adjacent elements and swapping them if they are in the wrong order. It is an inefficient algorithm, but it is easy to implement.

### Algorithm

The bubble sort algorithm works by repeatedly iterating through the array, comparing each element with the element next to it. If the element is greater than the next element, they are swapped. This process is repeated until no swaps are necessary, which indicates that the array is sorted.

The following is the pseudocode for the bubble sort algorithm:

```
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
if (array[j] > array[j + 1]) {
swap(array[j], array[j + 1]);
}
}
}
```

### Time Complexity

The time complexity of the bubble sort algorithm is O(n^2), where n is the number of elements in the array. This means that the algorithm's runtime will be quadratic in the size of the input.

### Space Complexity

The space complexity of the bubble sort algorithm is O(1). This means that the algorithm does not require any additional space beyond the input array.

### Applications

The bubble sort algorithm is not a very efficient sorting algorithm, but it is still used in some applications. For example, it is sometimes used to sort small arrays or to sort arrays that are already mostly sorted.

### References

* [Bubble Sort - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Bubble_sort)
* [Bubble Sort - Javatpoint](https://www.javatpoint.com/bubble-sort-in-java)

## Hashtags

* #Bubble-sort
* #Sorting
* #Algorithms
* #Java
* #Programming
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top