Bypass các trang web chặn proxy

yenphuongharris

New member
Credits
222
#Proxy #Block #bypass #vpn #google ** Cách bỏ qua các trang web chặn proxy **

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ.Khi bạn sử dụng máy chủ proxy, các yêu cầu của bạn sẽ được gửi qua máy chủ proxy trước khi được gửi đến máy chủ đích.Điều này có thể được sử dụng để ẩn địa chỉ IP của bạn và bỏ qua kiểm duyệt hoặc lọc nội dung.

Tuy nhiên, một số trang web có thể phát hiện khi bạn đang sử dụng máy chủ proxy và chặn truy cập của bạn.Nếu bạn gặp phải một trang web bị chặn bởi một proxy, có một vài cách bạn có thể bỏ qua khối.

** 1.Sử dụng một máy chủ proxy khác. **

Nếu bạn đang sử dụng một máy chủ proxy công khai, có thể trang web đã đưa vào danh sách đen máy chủ đó.Hãy thử sử dụng một máy chủ proxy khác để xem bạn có thể bỏ qua khối không.

** 2.Sử dụng VPN. **

VPN (mạng riêng ảo) là một cách an toàn hơn để bỏ qua chặn proxy so với sử dụng máy chủ proxy.Một VPN mã hóa lưu lượng truy cập của bạn, vì vậy trang web không thể thấy rằng bạn đang sử dụng proxy.

** 3.Sử dụng trình duyệt tor. **

Trình duyệt Tor là một trình duyệt web miễn phí và nguồn mở, định tuyến lưu lượng truy cập của bạn thông qua một mạng các máy chủ chạy tình nguyện.Điều này làm cho các trang web khó khăn hơn để theo dõi hoạt động của bạn và chặn truy cập của bạn.

**4.Sử dụng bộ nhớ cache web. **

Nếu trước đây bạn đã truy cập trang web bị chặn, bạn có thể thử sử dụng bộ đệm web để truy cập phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache của trang web.Điều này sẽ bỏ qua việc chặn proxy vì trang web sẽ không thể thấy rằng bạn đang sử dụng proxy.

** 5.Liên hệ với quản trị viên trang web. **

Nếu bạn không thể bỏ qua việc chặn proxy, bạn có thể thử liên hệ với quản trị viên trang web và yêu cầu truy cập.Quản trị viên có thể danh sách trắng địa chỉ IP của bạn hoặc cung cấp cho bạn tên người dùng và mật khẩu cho phép bạn truy cập trang web.

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **

* #Ủy quyền
* #khối
* #Đường vòng
* #vpn
* #google
=======================================
#Proxy #Block #bypass #vpn #google **How to Bypass Proxy Blocking Websites**

A proxy server is a server that acts as an intermediary between a client and a server. When you use a proxy server, your requests are sent through the proxy server before being sent to the destination server. This can be used to hide your IP address and bypass censorship or content filtering.

However, some websites are able to detect when you are using a proxy server and block your access. If you encounter a website that is blocked by a proxy, there are a few ways you can bypass the block.

**1. Use a different proxy server.**

If you are using a public proxy server, it is possible that the website has blacklisted that server. Try using a different proxy server to see if you can bypass the block.

**2. Use a VPN.**

A VPN (virtual private network) is a more secure way to bypass proxy blocking than using a proxy server. A VPN encrypts your traffic, so the website cannot see that you are using a proxy.

**3. Use a Tor browser.**

The Tor browser is a free and open-source web browser that routes your traffic through a network of volunteer-run servers. This makes it more difficult for websites to track your activity and block your access.

**4. Use a web cache.**

If you have previously visited the website that is blocked, you can try using a web cache to access the cached version of the website. This will bypass the proxy blocking because the website will not be able to see that you are using a proxy.

**5. Contact the website administrator.**

If you are unable to bypass the proxy blocking, you can try contacting the website administrator and requesting access. The administrator may be able to whitelist your IP address or provide you with a username and password that will allow you to access the website.

**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**

* #Proxy
* #Block
* #bypass
* #vpn
* #google
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top