Cách kiểm tra proxy có hoạt động với Telnet

ngobaophinhan

New member
### Cách kiểm tra xem proxy có hoạt động với telnet không

1. ** Máy chủ proxy là gì? **

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ.Khi khách hàng gửi yêu cầu đến máy chủ, máy chủ proxy chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ đích và sau đó trả lại phản hồi cho máy khách.Điều này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất, bảo mật và/hoặc quyền riêng tư.

2. ** Cách kiểm tra xem proxy có hoạt động với telnet không? **

Để kiểm tra xem proxy có hoạt động với telnet không, bạn có thể sử dụng các bước sau:

1. Mở máy khách Telnet.
2. Kết nối với máy chủ proxy bằng lệnh sau:

`` `
Telnet <proxy_server_ip_address> <proxy_server_port>
`` `

3. Nếu kết nối thành công, bạn sẽ thấy một thông báo tương tự như sau:

`` `
Thử <proxy_server_ip_address> ...
Được kết nối với <proxy_server_ip_address>.
Nhân vật thoát là '^]'.
`` `

4. Để thoát phiên Telnet, loại `ctrl-]`.

5. Nếu kết nối không thành công, bạn sẽ thấy một thông báo tương tự như sau:

`` `
Kết nối từ chối
`` `

Điều này có nghĩa là máy chủ proxy không hoạt động hoặc bạn không sử dụng đúng cổng.

### 5 hashtag ở dạng#

* #Ủy quyền
* #telnet
* #NetWorking
* #bảo vệ
* #sự riêng tư
=======================================
### How to check if a proxy is active with telnet

1. **What is a proxy server?**

A proxy server is a server that acts as an intermediary between a client and a server. When a client sends a request to a server, the proxy server forwards the request to the destination server and then returns the response to the client. This can be used to improve performance, security, and/or privacy.

2. **How to check if a proxy is active with telnet?**

To check if a proxy is active with telnet, you can use the following steps:

1. Open a telnet client.
2. Connect to the proxy server using the following command:

```
telnet <proxy_server_ip_address> <proxy_server_port>
```

3. If the connection is successful, you will see a message similar to the following:

```
Trying <proxy_server_ip_address>...
Connected to <proxy_server_ip_address>.
Escape character is '^]'.
```

4. To exit the telnet session, type `Ctrl-]`.

5. If the connection is not successful, you will see a message similar to the following:

```
Connection refused
```

This means that the proxy server is not active or that you are not using the correct port.

### 5 hashtags in the form of #

* #Proxy
* #telnet
* #NetWorking
* #security
* #privacy
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top