Cần mua ít Paypal ú để mua sắm ( sai box )

#PayPal #Shopping #payment #error #Wrong Box ** Cách khắc phục "Cần mua ít PayPal Us để mua sắm"

Nếu bạn đang thấy thông báo lỗi "cần mua ít PayPal chúng tôi để mua sắm", điều đó có nghĩa là bạn không có đủ tiền trong tài khoản PayPal của mình để trang trải chi phí của mặt hàng bạn đang cố gắng mua.Để khắc phục lỗi này, bạn có thể thêm nhiều tiền hơn vào tài khoản PayPal của mình hoặc chọn một phương thức thanh toán khác.

** Thêm nhiều tiền vào tài khoản PayPal của bạn **

Để thêm nhiều tiền vào tài khoản PayPal của bạn, bạn có thể:

*** Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn. **
*** Nhấp vào tab "Ví". **
*** Nhấp vào nút "Thêm tiền". **
*** Nhập số tiền bạn muốn thêm. **
* **Chọn một Phương thức thanh toán.**
*** Nhấp vào nút "Thêm tiền". **

** Chọn một phương thức thanh toán khác **

Nếu bạn không muốn thêm nhiều tiền vào tài khoản PayPal của mình, bạn có thể chọn một phương thức thanh toán khác.Một số phương thức thanh toán phổ biến nhất bao gồm:

* **Thẻ tín dụng**
* **Thẻ ghi nợ**
* **Tài khoản ngân hàng**
*** Số dư PayPal **

Để chọn một phương thức thanh toán khác, chỉ cần chọn nó từ danh sách các tùy chọn khi bạn đang kiểm tra.

**Những mẹo xử lí sự cố**

Nếu bạn vẫn đang thấy thông báo lỗi "Cần mua ít PayPal chúng tôi để mua sắm" sau khi thêm nhiều tiền vào tài khoản của bạn hoặc chọn một phương thức thanh toán khác, bạn có thể thử các mẹo khắc phục sự cố sau:

*** Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng PayPal. **
*** Hãy thử xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt. **
*** Hãy thử đăng xuất khỏi tài khoản PayPal của bạn và đăng nhập lại. **
*** Liên hệ với Hỗ trợ khách hàng PayPal để được giúp đỡ. **

** Câu hỏi thường gặp **

** Q: Thông báo lỗi "cần mua ít paypal chúng tôi để mua sắm" có nghĩa là gì? **

Trả lời: Thông báo lỗi này có nghĩa là bạn không có đủ tiền trong tài khoản PayPal của mình để trang trải chi phí của mặt hàng bạn đang cố gắng mua.

** Q: Làm thế nào tôi có thể sửa lỗi "Cần mua ít PayPal chúng tôi để mua sắm"? **

Trả lời: Bạn có thể sửa lỗi này bằng cách thêm nhiều tiền vào tài khoản PayPal của bạn hoặc chọn một phương thức thanh toán khác.

** Q: Tôi đã thêm nhiều tiền hơn vào tài khoản PayPal của mình, nhưng tôi vẫn thấy thông báo lỗi.Tôi có thể làm gì?**

Trả lời: Nếu bạn vẫn đang xem thông báo lỗi sau khi thêm nhiều tiền vào tài khoản của mình, bạn có thể thử xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt, đăng xuất khỏi tài khoản PayPal của bạn và đăng nhập lại hoặc liên hệ với hỗ trợ khách hàng PayPal để được trợ giúp.

** Q: Tôi đang cố gắng sử dụng một phương thức thanh toán khác, nhưng tôi vẫn thấy thông báo lỗi.Tôi có thể làm gì?**

Trả lời: Nếu bạn vẫn đang xem thông báo lỗi sau khi chọn một phương thức thanh toán khác, bạn có thể thử xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt, đăng xuất khỏi tài khoản PayPal của bạn và đăng nhập lại hoặc liên hệ với hỗ trợ khách hàng PayPal để được trợ giúp.

** Q: Tôi đã thử tất cả các mẹo khắc phục sự cố, nhưng tôi vẫn thấy thông báo lỗi.Tôi có thể làm gì?**

Trả lời: Nếu bạn đã thử tất cả các mẹo khắc phục sự cố và bạn vẫn đang thấy thông báo lỗi, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ khách hàng PayPal để được trợ giúp.

** hashtags **

* #PayPal
* #mua sắm
* #sự chi trả
* #lỗi
* #Wrong hộp
=======================================
#PayPal #Shopping #payment #error #Wrong box **How to Fix the "Need to buy less PayPal US to shop" Error**

If you're seeing the error message "Need to buy less PayPal US to shop", it means that you don't have enough money in your PayPal account to cover the cost of the item you're trying to buy. To fix this error, you can either add more money to your PayPal account or choose a different payment method.

**Adding more money to your PayPal account**

To add more money to your PayPal account, you can:

* **Log in to your PayPal account.**
* **Click the "Wallet" tab.**
* **Click the "Add Money" button.**
* **Enter the amount of money you want to add.**
* **Select a payment method.**
* **Click the "Add Money" button.**

**Choosing a different payment method**

If you don't want to add more money to your PayPal account, you can choose a different payment method. Some of the most popular payment methods include:

* **Credit card**
* **Debit card**
* **Bank account**
* **Paypal balance**

To choose a different payment method, simply select it from the list of options when you're checking out.

**Troubleshooting tips**

If you're still seeing the error message "Need to buy less PayPal US to shop" after adding more money to your account or choosing a different payment method, you can try the following troubleshooting tips:

* **Make sure you're using the latest version of the PayPal app.**
* **Try clearing your browser's cache and cookies.**
* **Try logging out of your PayPal account and logging back in.**
* **Contact PayPal customer support for help.**

**FAQ**

**Q: What does the error message "Need to buy less PayPal US to shop" mean?**

A: This error message means that you don't have enough money in your PayPal account to cover the cost of the item you're trying to buy.

**Q: How can I fix the "Need to buy less PayPal US to shop" error?**

A: You can fix this error by either adding more money to your PayPal account or choosing a different payment method.

**Q: I added more money to my PayPal account, but I'm still seeing the error message. What can I do?**

A: If you're still seeing the error message after adding more money to your account, you can try clearing your browser's cache and cookies, logging out of your PayPal account and logging back in, or contacting PayPal customer support for help.

**Q: I'm trying to use a different payment method, but I'm still seeing the error message. What can I do?**

A: If you're still seeing the error message after choosing a different payment method, you can try clearing your browser's cache and cookies, logging out of your PayPal account and logging back in, or contacting PayPal customer support for help.

**Q: I've tried all of the troubleshooting tips, but I'm still seeing the error message. What can I do?**

A: If you've tried all of the troubleshooting tips and you're still seeing the error message, you can contact PayPal customer support for help.

**Hashtags**

* #PayPal
* #Shopping
* #payment
* #error
* #Wrong box
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock