class and object in java

thanhkieu583

New member
#Java #Hướng hướng đối tượng-lập trình #Class #object #Encapsulation ## Lớp và đối tượng trong Java

Trong Java, một lớp là một bản thiết kế để tạo các đối tượng.Một đối tượng là một thể hiện của một lớp.Các lớp và đối tượng là hai khối xây dựng chính của lập trình hướng đối tượng (OOP).

## Định nghĩa lớp

Một định nghĩa lớp bắt đầu với từ khóa `class` theo sau là tên lớp.Tên lớp phải là một cụm danh từ hoặc danh từ.Ví dụ: mã sau xác định một lớp gọi là `person`:

`` `java
người lớp công khai {
}
`` `

## Tạo đối tượng

Một đối tượng được tạo bằng cách sử dụng từ khóa `new`.Mã sau đây tạo ra một đối tượng mới của lớp `person`:

`` `java
Người người = người mới ();
`` `

## Thuộc tính đối tượng

Các thuộc tính của một lớp được xác định bên trong cơ thể lớp.Một thuộc tính là một biến thuộc về một đối tượng.Ví dụ: mã sau xác định một thuộc tính có tên là `name` cho lớp` person`:

`` `java
người lớp công khai {
Tên chuỗi riêng;
}
`` `

## Phương thức đối tượng

Các phương pháp của một lớp được xác định bên trong cơ thể lớp.Một phương thức là một hàm thuộc về một đối tượng.Ví dụ: mã sau xác định một phương thức gọi là `getName ()` cho lớp `person`:

`` `java
người lớp công khai {
Tên chuỗi riêng;

chuỗi công khai getName () {
trả lại cái này .name;
}
}
`` `

## Đóng gói

Đóng gói là một nguyên tắc của OOP che giấu các chi tiết triển khai của một lớp từ người dùng của nó.Điều này có nghĩa là người dùng của một lớp chỉ cần biết về các phương thức công khai của lớp và họ không cần biết về các thuộc tính và phương thức riêng của lớp.

Đóng gói rất quan trọng vì nó giúp bảo vệ dữ liệu của một lớp khỏi được sửa đổi bởi người dùng trái phép.Nó cũng giúp giữ cho quy tắc của một lớp sạch và có tổ chức.

## Bản tóm tắt

Các lớp học và đối tượng là hai khối xây dựng chính của OOP.Một lớp là một bản thiết kế để tạo các đối tượng và một đối tượng là một thể hiện của một lớp.Các lớp và đối tượng có thể có các thuộc tính và phương thức.Đóng gói là một nguyên tắc của OOP che giấu các chi tiết triển khai của một lớp từ người dùng của nó.

## hashtags

* #Java
* #Lập trình hướng đối tượng
* #lớp học
* #sự vật
* #Encapsulation
=======================================
#Java #object-oriented-programming #Class #object #Encapsulation ## Class and Object in Java

In Java, a class is a blueprint for creating objects. An object is an instance of a class. Classes and objects are the two main building blocks of object-oriented programming (OOP).

## Class definition

A class definition starts with the keyword `class` followed by the class name. The class name should be a noun or noun phrase. For example, the following code defines a class called `Person`:

```java
public class Person {
}
```

## Object creation

An object is created by using the `new` keyword. The following code creates a new object of the `Person` class:

```java
Person person = new Person();
```

## Object attributes

The attributes of a class are defined inside the class body. An attribute is a variable that belongs to an object. For example, the following code defines an attribute called `name` for the `Person` class:

```java
public class Person {
private String name;
}
```

## Object methods

The methods of a class are defined inside the class body. A method is a function that belongs to an object. For example, the following code defines a method called `getName()` for the `Person` class:

```java
public class Person {
private String name;

public String getName() {
return this.name;
}
}
```

## Encapsulation

Encapsulation is a principle of OOP that hides the implementation details of a class from its users. This means that the users of a class only need to know about the public methods of the class, and they don't need to know about the private attributes and methods of the class.

Encapsulation is important because it helps to protect the data of a class from being modified by unauthorized users. It also helps to keep the code of a class clean and organized.

## Summary

Classes and objects are the two main building blocks of OOP. A class is a blueprint for creating objects, and an object is an instance of a class. Classes and objects can have attributes and methods. Encapsulation is a principle of OOP that hides the implementation details of a class from its users.

## Hashtags

* #Java
* #object-oriented-programming
* #Class
* #object
* #Encapsulation
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock