[HELP] Cách tạo VPN/Proxy bằng VPS Amazon Windows

angrybird716

New member
#vpn #Proxy #Vps #Amazon #Windows ## Cách tạo VPN/Proxy với VPS trên Windows Amazon

Mạng riêng ảo (VPN) là một mạng riêng cho phép bạn kết nối an toàn với một mạng khác qua Internet.Điều này có thể hữu ích để truy cập các trang web hoặc dịch vụ bị hạn chế hoặc bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi duyệt web.

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy tính của bạn và Internet.Điều này có thể hữu ích để cải thiện quyền riêng tư và bảo mật của bạn hoặc để truy cập các trang web bị chặn.

Bạn có thể tạo VPN hoặc proxy với VPS trên Windows Amazon bằng cách làm theo các bước sau:

1. ** Tạo VPS trên Amazon AWS. ** Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập trang web Amazon AWS và nhấp vào nút "Khởi chạy máy chủ riêng ảo".
2. ** Chọn phân phối Linux cho VPS của bạn. ** Tôi khuyên bạn nên sử dụng Ubuntu, vì nó là một phân phối phổ biến và được hỗ trợ tốt.
3. ** Định cấu hình VPS của bạn. ** Bạn sẽ cần đặt mật khẩu cho VPS của mình và bạn cũng có thể muốn cài đặt một số cập nhật bảo mật.
4. ** Cài đặt phần mềm OpenVPN. ** OpenVPN là phần mềm VPN miễn phí và nguồn mở mà bạn có thể sử dụng để tạo đường hầm VPN giữa VPS và máy tính của bạn.
5. ** Định cấu hình phần mềm OpenVPN. ** Bạn sẽ cần tạo tệp cấu hình cho đường hầm VPN của mình.Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách thực hiện việc này trên trang web OpenVPN.
6. ** Kết nối với đường hầm VPN của bạn. ** Khi bạn đã cấu hình phần mềm OpenVPN, bạn có thể kết nối với đường hầm VPN của mình bằng cách sử dụng phần mềm máy khách OpenVPN.Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách thực hiện việc này trên trang web OpenVPN.

Khi bạn đã kết nối với đường hầm VPN của mình, bạn sẽ có thể truy cập Internet thông qua VPS của mình.Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể truy cập các trang web hoặc dịch vụ bị hạn chế và bạn cũng sẽ được bảo vệ khỏi ISP của bạn và các bên thứ ba khác.

Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích:

* [Cách thiết lập máy chủ VPN trên Ubuntu] (https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-p
* [Cách thiết lập một máy chủ proxy trên Ubuntu] (https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-p-u-proxy-server-on-upuntu-20-04)
* [Tài liệu OpenVPN] (https://openvpn.net/documentation/)

## hashtags

* #vpn
* #Ủy quyền
* #Vps
* #Amazon
* #các cửa sổ
=======================================
#vpn #Proxy #Vps #Amazon #Windows ##How to create a VPN/proxy with a VPS on Amazon Windows

A virtual private network (VPN) is a private network that allows you to securely connect to another network over the Internet. This can be useful for accessing restricted websites or services, or for protecting your privacy when browsing the web.

A proxy server is a server that acts as an intermediary between your computer and the internet. This can be useful for improving your privacy and security, or for accessing blocked websites.

You can create a VPN or proxy with a VPS on Amazon Windows by following these steps:

1. **Create a VPS on Amazon AWS.** You can do this by going to the Amazon AWS website and clicking on the "Launch a Virtual Private Server" button.
2. **Select a Linux distribution for your VPS.** I recommend using Ubuntu, as it is a popular and well-supported distribution.
3. **Configure your VPS.** You will need to set a password for your VPS, and you may also want to install some security updates.
4. **Install the OpenVPN software.** OpenVPN is a free and open-source VPN software that you can use to create a VPN tunnel between your VPS and your computer.
5. **Configure the OpenVPN software.** You will need to create a configuration file for your VPN tunnel. You can find instructions on how to do this on the OpenVPN website.
6. **Connect to your VPN tunnel.** Once you have configured the OpenVPN software, you can connect to your VPN tunnel by using the OpenVPN client software. You can find instructions on how to do this on the OpenVPN website.

Once you have connected to your VPN tunnel, you will be able to access the internet through your VPS. This means that you will be able to access restricted websites or services, and you will also be protected from your ISP and other third parties.

Here are some additional resources that you may find helpful:

* [How to Set Up a VPN Server on Ubuntu](https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-a-vpn-server-on-ubuntu-20-04)
* [How to Set Up a Proxy Server on Ubuntu](https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-a-proxy-server-on-ubuntu-20-04)
* [OpenVPN Documentation](https://openvpn.net/documentation/)

## Hashtags

* #vpn
* #Proxy
* #Vps
* #Amazon
* #Windows
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top