[HELP] Không fake được IP trên VPS Vultr = proxy

bluefrog529

New member
#Vultr #Vps #Proxy #IP #vpn ### Cách giả mạo IP trên VPS Vultr

Vultr là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ VPS phổ biến cung cấp một loạt các tính năng và kế hoạch.Tuy nhiên, một điều mà Vultr không cung cấp là khả năng giả địa chỉ IP của bạn.Đây có thể là một vấn đề đối với một số người dùng cần xuất hiện ở một quốc gia khác để truy cập vào một số trang web hoặc dịch vụ nhất định.

Có một vài cách khác nhau để giả địa chỉ IP của bạn trên VPTR VPS.Một cách là sử dụng VPN.VPN là một dịch vụ mã hóa lưu lượng của bạn và định tuyến nó qua một máy chủ ở một vị trí khác.Điều này có thể làm cho nó xuất hiện với thế giới bên ngoài mà bạn đang ở một quốc gia khác.

Một cách khác để giả địa chỉ IP của bạn trên VPTR VPS là sử dụng máy chủ proxy.Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một người trung gian giữa máy tính của bạn và Internet.Khi bạn kết nối với máy chủ proxy, lưu lượng của bạn được định tuyến qua máy chủ proxy trước khi nó được gửi đến Internet.Điều này có thể làm cho nó xuất hiện với thế giới bên ngoài rằng bạn đang đặt tại địa chỉ IP của máy chủ proxy.

Cuối cùng, bạn cũng có thể giả địa chỉ IP của mình trên VPTR VPS bằng cách sử dụng trình duyệt TOR.TOR là một trình duyệt miễn phí và nguồn mở, điều khiển lưu lượng truy cập của bạn thông qua một mạng các máy chủ chạy tình nguyện.Điều này gây khó khăn cho các trang web để theo dõi địa chỉ IP của bạn.

Trong ba phương thức được liệt kê ở trên, sử dụng VPN là cách đáng tin cậy và an toàn nhất để giả địa chỉ IP của bạn trên VPTR VPS.Tuy nhiên, nếu bạn không cần bảo mật và quyền riêng tư của VPN, bạn cũng có thể sử dụng máy chủ proxy hoặc trình duyệt TOR.

### 5 hashtag ở dạng#

* #Vultr
* #Vps
* #Ủy quyền
* #Ip
* #vpn
=======================================
#Vultr #Vps #Proxy #IP #vpn ### How to fake IP on VPS Vultr

Vultr is a popular VPS hosting provider that offers a wide range of features and plans. However, one thing that Vultr does not offer is the ability to fake your IP address. This can be a problem for some users who need to appear to be located in a different country in order to access certain websites or services.

There are a few different ways to fake your IP address on a Vultr VPS. One way is to use a VPN. A VPN is a service that encrypts your traffic and routes it through a server in a different location. This can make it appear to the outside world that you are located in a different country.

Another way to fake your IP address on a Vultr VPS is to use a proxy server. A proxy server is a server that acts as a middleman between your computer and the internet. When you connect to a proxy server, your traffic is routed through the proxy server before it is sent to the internet. This can make it appear to the outside world that you are located at the IP address of the proxy server.

Finally, you can also fake your IP address on a Vultr VPS by using a Tor browser. Tor is a free and open-source browser that routes your traffic through a network of volunteer-run servers. This makes it difficult for websites to track your IP address.

Of the three methods listed above, using a VPN is the most reliable and secure way to fake your IP address on a Vultr VPS. However, if you do not need the security and privacy of a VPN, you can also use a proxy server or a Tor browser.

### 5 hashtags in the form of #

* #Vultr
* #Vps
* #Proxy
* #IP
* #vpn
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top