Hướng dẫn chi tiết cài đặt, cấu hình proxy trên iOS, Android

phuongngachen

New member
## Hướng dẫn chi tiết để cài đặt và định cấu hình proxy trên iOS và Android

### 1. Cài đặt ứng dụng proxy

Bước đầu tiên là cài đặt ứng dụng proxy trên thiết bị của bạn.Có nhiều ứng dụng proxy khác nhau có sẵn, vì vậy bạn có thể chọn một ứng dụng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.Một số tùy chọn phổ biến bao gồm:

*** Proxyman ** cho iOS
*** Proxy droid ** cho Android

Khi bạn đã cài đặt ứng dụng, hãy mở và làm theo hướng dẫn để thiết lập proxy của bạn.

### 2. Định cấu hình proxy

Khi bạn đã thiết lập proxy của mình, bạn cần định cấu hình nó trên thiết bị của mình.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng ** cài đặt ** trên thiết bị của bạn và truy cập ** mạng & internet **.

Trên iOS, nhấn ** Wi-Fi ** và sau đó chọn mạng bạn được kết nối.Nhấn ** Định cấu hình ** và sau đó nhấn ** Hướng dẫn sử dụng **.Nhập địa chỉ IP và cổng của máy chủ proxy của bạn vào các trường ** máy chủ ** và ** ** tương ứng.Nhấn ** Lưu **.

Trên Android, nhấn ** Wi-Fi ** và sau đó chọn mạng bạn được kết nối.Nhấn ** nâng cao ** và sau đó nhấn ** proxy **.Chọn ** Hướng dẫn sử dụng ** và nhập địa chỉ IP và cổng của máy chủ proxy của bạn trong các trường ** máy chủ ** và ** **, tương ứng.Nhấn ** Lưu **.

### 3. Kiểm tra proxy

Khi bạn đã cấu hình proxy của mình, bạn có thể kiểm tra nó để đảm bảo nó hoạt động tốt.Để làm điều này, hãy mở một trình duyệt web và truy cập một trang web bị chặn trong khu vực của bạn.Nếu bạn có thể truy cập trang web, thì proxy của bạn đang hoạt động đúng.

### 4. Sử dụng proxy

Bây giờ bạn đã cấu hình proxy của mình, bạn có thể sử dụng nó để truy cập các trang web và nội dung bị chặn.Để làm điều này, chỉ cần mở một trình duyệt web và nhập URL của trang web bạn muốn truy cập.Proxy sẽ tự động định tuyến lưu lượng truy cập của bạn thông qua máy chủ proxy, cho phép bạn truy cập trang web.

### 5. Mẹo sử dụng proxy

*** Nhận thức được các rủi ro. ** Sử dụng proxy có thể gặp rủi ro, vì lưu lượng truy cập của bạn đang được chuyển qua máy chủ của bên thứ ba.Điều này có nghĩa là quyền riêng tư và bảo mật của bạn có thể bị xâm phạm.
*** Chọn một nhà cung cấp proxy có uy tín. ** Có nhiều nhà cung cấp proxy khác nhau có sẵn, vì vậy điều quan trọng là chọn một nhà cung cấp có uy tín và đáng tin cậy.
*** Sử dụng proxy an toàn. ** Một proxy an toàn sẽ mã hóa lưu lượng của bạn, khiến các bên thứ ba khó khăn hơn trong việc chặn nó.
*** Nhận thức về các hạn chế. ** Proxy có thể chậm, vì chúng thêm một lớp xử lý thêm vào lưu lượng truy cập của bạn.Chúng cũng có thể bị chặn bởi một số trang web.

### 5 hashtag ở dạng#

* #Ủy quyền
* #Proxy-Configuration
* #iOS
* #Android
* #sự riêng tư
=======================================
## Detailed instructions for installing and configuring proxies on iOS and Android

### 1. Install the proxy app

The first step is to install a proxy app on your device. There are many different proxy apps available, so you can choose one that best suits your needs. Some popular options include:

* **Proxyman** for iOS
* **Proxy Droid** for Android

Once you have installed the app, open it and follow the instructions to set up your proxy.

### 2. Configure the proxy

Once you have set up your proxy, you need to configure it on your device. To do this, open the **Settings** app on your device and go to **Network & Internet**.

On iOS, tap **Wi-Fi** and then select the network you are connected to. Tap **Configure** and then tap **Manual**. Enter the IP address and port of your proxy server in the **Server** and **Port** fields, respectively. Tap **Save**.

On Android, tap **Wi-Fi** and then select the network you are connected to. Tap **Advanced** and then tap **Proxy**. Select **Manual** and enter the IP address and port of your proxy server in the **Host** and **Port** fields, respectively. Tap **Save**.

### 3. Test the proxy

Once you have configured your proxy, you can test it to make sure it is working properly. To do this, open a web browser and visit a website that is blocked in your region. If you are able to access the website, then your proxy is working properly.

### 4. Use the proxy

Now that you have configured your proxy, you can use it to access blocked websites and content. To do this, simply open a web browser and enter the URL of the website you want to visit. The proxy will automatically route your traffic through the proxy server, allowing you to access the website.

### 5. Tips for using proxies

* **Be aware of the risks.** Using a proxy can be risky, as your traffic is being routed through a third-party server. This means that your privacy and security may be compromised.
* **Choose a reputable proxy provider.** There are many different proxy providers available, so it is important to choose one that is reputable and trustworthy.
* **Use a secure proxy.** A secure proxy will encrypt your traffic, making it more difficult for third parties to intercept it.
* **Be aware of the limitations.** Proxies can be slow, as they add an extra layer of processing to your traffic. They can also be blocked by some websites.

### 5 hashtags in the form of #

* #Proxy
* #Proxy-configuration
* #iOS
* #Android
* #privacy
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock