Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình proxy trên Windows 10

ngodanxuan.thien

New member
Credits
319
## Hướng dẫn chi tiết để cài đặt và định cấu hình proxy trên Windows 10

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ khác.Khi máy khách yêu cầu tài nguyên từ máy chủ, máy chủ proxy chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ từ xa và sau đó trả lại phản hồi cho máy khách.Điều này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất, bảo mật và/hoặc quyền riêng tư.

** Cài đặt proxy trên Windows 10 **

Để cài đặt proxy trên Windows 10, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng ** Cài đặt **.
2. Truy cập ** Mạng & Internet **> ** Proxy **.
3. Trong ** Cài đặt proxy thủ công **, chọn ** Sử dụng hộp kiểm Máy chủ proxy **.
4. Nhập địa chỉ ** ** và ** cổng ** của máy chủ proxy.
5. (Tùy chọn) Chọn máy chủ ** Bypass Proxy cho địa chỉ cục bộ ** Hộp kiểm nếu bạn muốn bỏ qua máy chủ proxy cho các yêu cầu đến địa chỉ cục bộ.
6. Nhấp vào ** Lưu **.

** Định cấu hình proxy trên Windows 10 **

Khi bạn đã cài đặt proxy trên Windows 10, bạn có thể cần định cấu hình các ứng dụng của mình để sử dụng proxy.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng ** Cài đặt **.
2. Truy cập ** Ứng dụng **> ** Ứng dụng mặc định **.
3. Dưới ** Trình duyệt web **, chọn ứng dụng ** Microsoft Edge **.
4. Nhấp vào ** Nâng cao **.
5. Trong ** proxy **, chọn ** Sử dụng hộp kiểm Proxy Server **.
6. Nhập địa chỉ ** ** và ** cổng ** của máy chủ proxy.
7. (Tùy chọn) Chọn ** Bỏ qua Máy chủ proxy cho địa chỉ cục bộ ** Hộp kiểm nếu bạn muốn bỏ qua máy chủ proxy cho các yêu cầu đến địa chỉ cục bộ.
8. Nhấp vào ** Lưu **.

** Khắc phục sự cố proxy trên Windows 10 **

Nếu bạn gặp vấn đề với proxy trên Windows 10, đây là một số điều bạn có thể thử:

*Đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng địa chỉ ** ** và ** cổng ** cho máy chủ proxy.
* Đảm bảo rằng máy chủ proxy đang chạy và có thể truy cập.
* Hãy thử vô hiệu hóa máy chủ proxy và xem liệu điều đó có khắc phục được sự cố không.
* Hãy thử một máy chủ proxy khác.
* Nếu bạn đang sử dụng VPN, hãy thử vô hiệu hóa nó và xem liệu điều đó có khắc phục được vấn đề không.

## hashtags

* #Ủy quyền
* #các cửa sổ
* #NetWorking
* #bảo vệ
* #sự riêng tư
=======================================
## Detailed Instructions for Installing and Configuring a Proxy on Windows 10

A proxy server is a server that acts as an intermediary between a client and another server. When a client requests a resource from a server, the proxy server forwards the request to the remote server and then returns the response to the client. This can be used to improve performance, security, and/or privacy.

**Installing a proxy on Windows 10**

To install a proxy on Windows 10, follow these steps:

1. Open the **Settings** app.
2. Go to **Network & Internet** > **Proxy**.
3. Under **Manual proxy setup**, select the **Use a proxy server** checkbox.
4. Enter the **Address** and **Port** of the proxy server.
5. (Optional) Select the **Bypass proxy server for local addresses** checkbox if you want to bypass the proxy server for requests to local addresses.
6. Click **Save**.

**Configuring a proxy on Windows 10**

Once you have installed a proxy on Windows 10, you may need to configure your applications to use the proxy. To do this, follow these steps:

1. Open the **Settings** app.
2. Go to **Apps** > **Default apps**.
3. Under **Web browser**, select the **Microsoft Edge** app.
4. Click **Advanced**.
5. Under **Proxy**, select the **Use a proxy server** checkbox.
6. Enter the **Address** and **Port** of the proxy server.
7. (Optional) Select the **Bypass proxy server for local addresses** checkbox if you want to bypass the proxy server for requests to local addresses.
8. Click **Save**.

**Troubleshooting proxy issues on Windows 10**

If you are having problems with a proxy on Windows 10, here are some things you can try:

* Make sure that you have entered the correct **Address** and **Port** for the proxy server.
* Make sure that the proxy server is running and accessible.
* Try disabling the proxy server and see if that fixes the problem.
* Try a different proxy server.
* If you are using a VPN, try disabling it and see if that fixes the problem.

## Hashtags

* #Proxy
* #Windows
* #NetWorking
* #security
* #privacy
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top