Hướng dẫn chi tiết cấu hình SSH tunnel làm proxy socks

nguyenphuonglamkhe

New member
Credits
233
#SSH #Tunnel #Proxy #Socks #vpn

## Hướng dẫn chi tiết về cấu hình đường hầm SSH dưới dạng vớ proxy

SSH Tunneling là một cách để tạo kết nối an toàn giữa hai máy tính qua mạng không an toàn.Điều này có thể hữu ích để truy cập các máy chủ hoặc dịch vụ từ xa hoặc để bỏ qua tường lửa.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách định cấu hình đường hầm SSH để hoạt động như một máy chủ SOCKS Proxy.Điều này sẽ cho phép bạn sử dụng bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ SOCKS proxy để kết nối với Internet thông qua máy chủ SSH của bạn.

### Điều kiện tiên quyết

Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Một máy tính có quyền truy cập SSH vào máy chủ từ xa.
* Công cụ dòng lệnh `ssh`.
* Tiện ích `SOCKSIFY`.

### Các bước

Để định cấu hình đường hầm SSH dưới dạng máy chủ SOCKS Proxy, hãy làm theo các bước sau:

1. Trên máy chủ từ xa, hãy tạo một tài khoản người dùng mới cho đường hầm.
2. Cung cấp cho các đặc quyền SUDO tài khoản người dùng mới.
3. Cài đặt tiện ích `SOCKSIFY` trên máy chủ từ xa.
4. Mở tệp `/etc/ssh/sshd_config` và thêm các dòng sau vào cuối tệp:

`` `
Khớp với người dùng <Susername>
ProxyCommand SOCKSIFY -S Localhost: 1080 %h %p
`` `

Thay thế `<susername>` bằng tên người dùng của tài khoản người dùng bạn đã tạo cho đường hầm.

5. Khởi động lại máy chủ SSH.

6. Trên máy tính cục bộ, mở cửa sổ thiết bị đầu cuối và nhập lệnh sau:

`` `
SSH -D LocalHost: 1080 <Tên người dùng>@<Remote_Server>
`` `

Thay thế `<susername>` bằng tên người dùng của tài khoản người dùng bạn đã tạo cho đường hầm và thay thế `<simote_server>` bằng tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của máy chủ từ xa.

7. Sau khi đường hầm SSH được kết nối, bạn có thể định cấu hình bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ tất proxy để sử dụng địa chỉ cục bộ `localhost: 1080` làm máy chủ proxy của nó.

### ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về cách bạn có thể sử dụng đường hầm SSH làm máy chủ SOCKS Proxy:

* Để truy cập một trang web bị chặn bởi tường lửa của bạn, bạn có thể sử dụng trình duyệt web hỗ trợ SOCKS proxy và đặt máy chủ proxy thành `localhost: 1080`.
* Để kết nối với máy chủ từ xa qua SSH, bạn có thể sử dụng lệnh `ssh` với tùy chọn` -d` để chỉ định máy chủ proxy cục bộ.Ví dụ: để kết nối với máy chủ từ xa `example.com` qua SSH, bạn sẽ nhập lệnh sau:

`` `
SSH -D Localhost: 1080 -P 22 user@example.com
`` `

* Để sử dụng máy khách VPN hỗ trợ SOCKS proxy, bạn có thể đặt máy chủ proxy thành `localhost: 1080`.

### Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách định cấu hình đường hầm SSH để hoạt động như một máy chủ SOCKS Proxy.Điều này có thể hữu ích để truy cập các máy chủ hoặc dịch vụ từ xa hoặc để bỏ qua tường lửa.

### hashtags

* #SSH
* #Đường hầm
* #Ủy quyền
* #Socks
* #vpn
=======================================
#SSH #Tunnel #Proxy #Socks #vpn

## Detailed Instructions on SSH Tunnel Configuration as Proxy Socks

SSH tunneling is a way to create a secure connection between two computers over an insecure network. This can be useful for accessing remote servers or services, or for bypassing firewalls.

In this tutorial, we will show you how to configure an SSH tunnel to act as a proxy socks server. This will allow you to use any application that supports SOCKS proxying to connect to the internet through your SSH server.

### Prerequisites

To follow this tutorial, you will need the following:

* A computer with SSH access to a remote server.
* The `ssh` command-line tool.
* The `socksify` utility.

### Steps

To configure an SSH tunnel as a proxy socks server, follow these steps:

1. On the remote server, create a new user account for the tunnel.
2. Give the new user account sudo privileges.
3. Install the `socksify` utility on the remote server.
4. Open the `/etc/ssh/sshd_config` file and add the following lines to the end of the file:

```
Match User <username>
ProxyCommand socksify -s localhost:1080 %h %p
```

Replace `<username>` with the username of the user account you created for the tunnel.

5. Restart the SSH server.

6. On the local computer, open a terminal window and type the following command:

```
ssh -D localhost:1080 <username>@<remote_server>
```

Replace `<username>` with the username of the user account you created for the tunnel, and replace `<remote_server>` with the hostname or IP address of the remote server.

7. Once the SSH tunnel is connected, you can configure any application that supports SOCKS proxying to use the local address `localhost:1080` as its proxy server.

### Examples

Here are some examples of how you can use an SSH tunnel as a proxy socks server:

* To access a website that is blocked by your firewall, you can use a web browser that supports SOCKS proxying and set the proxy server to `localhost:1080`.
* To connect to a remote server over SSH, you can use the `ssh` command with the `-D` option to specify the local proxy server. For example, to connect to the remote server `example.com` over SSH, you would type the following command:

```
ssh -D localhost:1080 -p 22 user@example.com
```

* To use a VPN client that supports SOCKS proxying, you can set the proxy server to `localhost:1080`.

### Conclusion

In this tutorial, we showed you how to configure an SSH tunnel to act as a proxy socks server. This can be useful for accessing remote servers or services, or for bypassing firewalls.

### Hashtags

* #SSH
* #Tunnel
* #Proxy
* #Socks
* #vpn
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top