Proxy là gì? Giải thích các thuật ngữ liên quan đến proxy

viquyenlekha

New member
## Proxy là gì?

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ khác.Khi khách hàng yêu cầu tài nguyên từ máy chủ, máy chủ proxy chuyển tiếp yêu cầu thay mặt cho máy khách.Sau đó, máy chủ proxy có thể lưu trữ phản hồi từ máy chủ, để nếu cùng một máy khách yêu cầu cùng một tài nguyên, máy chủ proxy có thể trả về phản hồi được lưu trữ mà không phải chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ gốc.

Máy chủ proxy có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

*** Bộ nhớ đệm: ** Máy chủ proxy có thể lưu trữ các phản hồi từ các máy chủ được truy cập thường xuyên, có thể cải thiện hiệu suất cho máy khách.
*** Bảo mật: ** Máy chủ proxy có thể được sử dụng để lọc lưu lượng truy cập và chặn truy cập vào các trang web hoặc nội dung nhất định.
*** Quyền riêng tư: ** Máy chủ proxy có thể được sử dụng để ẩn địa chỉ IP và vị trí của khách hàng, có thể cung cấp một số mức độ riêng tư.

## các loại proxy

Có hai loại proxy chính:

*** Proxy trong suốt: ** Proxy trong suốt là proxy không sửa đổi các yêu cầu hoặc phản hồi của khách hàng.Điều này có nghĩa là máy khách và máy chủ không biết rằng yêu cầu đang được chuyển tiếp thông qua máy chủ proxy.
*** proxy ẩn danh: ** proxy ẩn danh sửa đổi các yêu cầu hoặc phản hồi của khách hàng theo cách gây khó khăn cho máy chủ để xác định máy khách.Điều này có thể cung cấp nhiều quyền riêng tư hơn cho khách hàng, nhưng nó cũng có thể khiến khách hàng gặp khó khăn hơn trong việc truy cập một số trang web hoặc nội dung nhất định.

## Thuật ngữ proxy

Có một số thuật ngữ thường được sử dụng liên quan đến proxy.Các thuật ngữ này bao gồm:

*** Máy chủ proxy: ** Một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ khác.
*** Khách hàng: ** Máy tính hoặc thiết bị đang yêu cầu tài nguyên từ máy chủ.
*** Máy chủ: ** Máy tính hoặc thiết bị đang cung cấp tài nguyên cho máy khách.
*** Bộ nhớ đệm: ** Quá trình lưu trữ một bản sao của tài nguyên trên máy chủ proxy để có thể truy cập nhanh hơn trong tương lai.
*** Bảo mật: ** Quá trình bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.
*** Quyền riêng tư: ** Quyền kiểm soát việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.

## Phần kết luận

Máy chủ Proxy có thể là một công cụ hữu ích để cải thiện hiệu suất, bảo mật và quyền riêng tư.Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu các loại proxy khác nhau và thuật ngữ liên quan đến chúng trước khi sử dụng máy chủ proxy.

## hashtags

* #Ủy quyền
* #máy chủ proxy
* #Caching
* #bảo vệ
* #sự riêng tư
=======================================
## What is a proxy?

A proxy server is a server that acts as an intermediary between a client and another server. When a client requests a resource from a server, the proxy server forwards the request on behalf of the client. The proxy server may then cache the response from the server, so that if the same client requests the same resource again, the proxy server can return the cached response without having to forward the request to the original server.

Proxy servers can be used for a variety of purposes, including:

* **Caching:** Proxy servers can cache the responses from frequently accessed servers, which can improve performance for clients.
* **Security:** Proxy servers can be used to filter traffic and block access to certain websites or content.
* **Privacy:** Proxy servers can be used to hide the client's IP address and location, which can provide some degree of privacy.

## Types of proxies

There are two main types of proxies:

* **Transparent proxies:** Transparent proxies are proxies that do not modify the client's requests or responses. This means that the client and the server are unaware that the request is being forwarded through a proxy server.
* **Anonymous proxies:** Anonymous proxies modify the client's requests or responses in a way that makes it difficult for the server to identify the client. This can provide more privacy for the client, but it can also make it more difficult for the client to access certain websites or content.

## Proxy terminology

There are a number of terms that are commonly used in relation to proxies. These terms include:

* **Proxy server:** A server that acts as an intermediary between a client and another server.
* **Client:** The computer or device that is requesting a resource from a server.
* **Server:** The computer or device that is providing a resource to a client.
* **Caching:** The process of storing a copy of a resource on a proxy server so that it can be accessed more quickly in the future.
* **Security:** The process of protecting data from unauthorized access, use, or disclosure.
* **Privacy:** The right to control the collection, use, and disclosure of personal information.

## Conclusion

Proxy servers can be a useful tool for improving performance, security, and privacy. However, it is important to understand the different types of proxies and the terminology associated with them before using a proxy server.

## Hashtags

* #Proxy
* #ProxyServer
* #Caching
* #security
* #privacy
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top