Proxy resident live lâu, có thể gia hạn ?

lankhueballer

New member
#Proxy cư dân #Residence cho phép

Một cư dân ủy quyền là một người sống ở Nhật Bản thay mặt cho một quốc gia nước ngoài không thể cư trú tại Nhật Bản.Cư dân proxy phải là công dân Nhật Bản hoặc thường trú nhân, và họ phải ít nhất 20 tuổi.Cư dân ủy quyền có thể thay mặt họ gia hạn giấy phép cư trú của quốc gia nước ngoài.

Để gia hạn giấy phép cư trú của cư dân ủy quyền, quốc gia nước ngoài phải nộp các tài liệu sau đây cho các cơ quan nhập cư:

* Một bản sao hộ chiếu của quốc gia nước ngoài
* Một bản sao của thẻ cư trú của người dân proxy
* Một mẫu đơn đã hoàn thành để gia hạn giấy phép cư trú
* Một bức ảnh gần đây của quốc gia nước ngoài
* Phí cần thiết

Các cơ quan nhập cư sẽ xem xét các tài liệu và quyết định có nên gia hạn giấy phép cư trú hay không.Nếu gia hạn được phê duyệt, quốc gia nước ngoài sẽ nhận được thẻ cư trú mới.

Thời gian gia hạn cho giấy phép cư trú của cư dân proxy thường là năm năm.Tuy nhiên, các cơ quan nhập cư có thể cấp thời gian gia hạn ngắn hơn hoặc dài hơn tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Nếu nước ngoài muốn tiếp tục sống ở Nhật Bản sau khi giấy phép cư trú hết hạn, họ phải xin giấy phép cư trú mới trước khi giấy phép hiện tại của họ hết hạn.

### 5 hashtag ở dạng#

* #Proxyresident
* #ResIdenerPermit
* #sự đổi mới
* #ResidenceCard
* #IMMigration
=======================================
#Proxy Resident #Residence Permit #Renewal #Residence Card #IMMigration ### Proxy Resident Live long, can I renew?

A proxy resident is a person who lives in Japan on behalf of a foreign national who is unable to reside in Japan themselves. The proxy resident must be a Japanese citizen or permanent resident, and they must be at least 20 years old. The proxy resident can renew the foreign national's residence permit on their behalf.

To renew a proxy resident's residence permit, the foreign national must submit the following documents to the immigration authorities:

* A copy of the foreign national's passport
* A copy of the proxy resident's residence card
* A completed application form for a residence permit renewal
* A recent photograph of the foreign national
* The required fee

The immigration authorities will review the documents and decide whether to renew the residence permit. If the renewal is approved, the foreign national will receive a new residence card.

The renewal period for a proxy resident's residence permit is usually five years. However, the immigration authorities may grant a shorter or longer renewal period depending on the circumstances.

If the foreign national wishes to continue living in Japan after their residence permit expires, they must apply for a new residence permit before their current permit expires.

### 5 Hashtags in the form of #

* #Proxyresident
* #ResidencePermit
* #Renewal
* #ResidenceCard
* #IMMigration
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top