Proxy trên điện thoại di động - cấu hình và các ứng dụng hỗ trợ

lengocphucduy

New member
## Proxy trên điện thoại di động - Các ứng dụng cấu hình và hỗ trợ

** Proxy là gì? **

Proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ.Khi máy khách yêu cầu tài nguyên từ máy chủ, proxy chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ và sau đó chuyển tiếp phản hồi trở lại máy khách.Điều này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất, bảo mật hoặc quyền riêng tư.

** Tại sao tôi lại sử dụng proxy trên điện thoại di động của mình? **

Có một vài lý do tại sao bạn có thể muốn sử dụng proxy trên điện thoại di động của mình.

*** Để cải thiện hiệu suất: ** Proxy có thể lưu trữ các tài nguyên được truy cập thường xuyên, có thể cải thiện hiệu suất bằng cách giảm thời gian cần thiết để tải các tài nguyên đó.
*** Để cải thiện bảo mật: ** Một proxy có thể được sử dụng để lọc lưu lượng truy cập và chặn các trang web độc hại.Điều này có thể giúp bảo vệ điện thoại của bạn khỏi phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác.
*** Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn: ** Một proxy có thể ẩn địa chỉ IP của bạn, điều này có thể khiến các trang web khó khăn hơn để theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn.

** Làm cách nào để thiết lập proxy trên điện thoại di động của tôi? **

Quá trình thiết lập proxy trên điện thoại di động của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại điện thoại bạn có và hệ điều hành bạn đang sử dụng.Tuy nhiên, các bước chung như sau:

1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại của bạn.
2. Nhấn vào "Mạng & Internet" hoặc "Wi-Fi".
3. Nhấn vào tên của mạng Wi-Fi mà bạn được kết nối.
4. Nhấn vào "Nâng cao" hoặc "Thêm".
5. Nhấn vào "Proxy".
6. Nhập địa chỉ IP và cổng của máy chủ proxy bạn muốn sử dụng.
7. Nhấn vào "Lưu".

** Một số ứng dụng proxy tốt nhất cho điện thoại di động là gì? **

Có một số ứng dụng proxy khác nhau có sẵn cho điện thoại di động.Một số tùy chọn phổ biến nhất bao gồm:

*** Proxydroid: ** Proxydroid là một ứng dụng proxy miễn phí và nguồn mở có sẵn cho các thiết bị Android.Nó hỗ trợ một loạt các giao thức, bao gồm HTTP, HTTPS, SOCKS4 và SOCKS5.
*** TunnelBear: ** TunnelBear là một ứng dụng proxy trả phí có sẵn cho các thiết bị Android và iOS.Nó cung cấp nhiều tính năng khác nhau, bao gồm băng thông không giới hạn, mã hóa và công tắc tiêu diệt.
*** Hola VPN: ** Hola VPN là một ứng dụng proxy miễn phí có sẵn cho các thiết bị Android và iOS.Nó cung cấp nhiều tính năng khác nhau, bao gồm nhiều vị trí máy chủ, mã hóa và công tắc tiêu diệt.

** Hashtags: **

* #Ủy quyền
* #Mobile
* #bảo vệ
* #sự riêng tư
* #hiệu suất
=======================================
## Proxy on mobile phones - configuration and support applications

**What is a proxy?**

A proxy is a server that acts as an intermediary between a client and a server. When a client requests a resource from a server, the proxy forwards the request to the server and then forwards the response back to the client. This can be used to improve performance, security, or privacy.

**Why would I use a proxy on my mobile phone?**

There are a few reasons why you might want to use a proxy on your mobile phone.

* **To improve performance:** A proxy can cache frequently accessed resources, which can improve performance by reducing the amount of time it takes to load those resources.
* **To improve security:** A proxy can be used to filter traffic and block malicious websites. This can help to protect your phone from malware and other threats.
* **To protect your privacy:** A proxy can hide your IP address, which can make it more difficult for websites to track your online activity.

**How do I set up a proxy on my mobile phone?**

The process of setting up a proxy on your mobile phone will vary depending on the type of phone you have and the operating system you are using. However, the general steps are as follows:

1. Open the settings app on your phone.
2. Tap on "Network & internet" or "Wi-Fi".
3. Tap on the name of the Wi-Fi network you are connected to.
4. Tap on "Advanced" or "More".
5. Tap on "Proxy".
6. Enter the IP address and port of the proxy server you want to use.
7. Tap on "Save".

**What are some of the best proxy apps for mobile phones?**

There are a number of different proxy apps available for mobile phones. Some of the most popular options include:

* **ProxyDroid:** ProxyDroid is a free and open-source proxy app that is available for Android devices. It supports a variety of protocols, including HTTP, HTTPS, SOCKS4, and SOCKS5.
* **TunnelBear:** TunnelBear is a paid proxy app that is available for Android and iOS devices. It offers a variety of features, including unlimited bandwidth, encryption, and a kill switch.
* **Hola VPN:** Hola VPN is a free proxy app that is available for Android and iOS devices. It offers a variety of features, including multiple server locations, encryption, and a kill switch.

**Hashtags:**

* #Proxy
* #Mobile
* #security
* #privacy
* #performance
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock