pythonanywhere

thuhientran

New member
#Pythonanywhere #cloud #web Phát triển #hosting #Programming ###

Pythonanywhere là một môi trường phát triển Python dựa trên đám mây cho phép bạn viết, chạy và triển khai mã Python trực tuyến.Nó hoàn hảo cho các nhà phát triển muốn bắt đầu với Python một cách nhanh chóng và dễ dàng, mà không phải lo lắng về việc thiết lập và duy trì môi trường phát triển của chính họ.

Với Pythonanywhere, bạn có thể:

* Viết mã Python vào trình soạn thảo dựa trên web
* Chạy mã của bạn trong môi trường dựa trên đám mây
* Triển khai mã của bạn đến một trang web trực tiếp
* Chia sẻ mã của bạn với những người khác

Pythonanywhere là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển ở mọi cấp độ, từ người mới bắt đầu đến các chuyên gia.Thật dễ dàng để sử dụng, giá cả phải chăng và mạnh mẽ.

** Giá cả **

Pythonanywhere cung cấp một loạt các kế hoạch giá phù hợp với nhu cầu của bạn.Kế hoạch cơ bản là miễn phí và nó bao gồm 200MB dung lượng lưu trữ, băng thông 1GB và một lõi CPU.Các kế hoạch được trả tiền bắt đầu ở mức 5 đô la/tháng và cung cấp nhiều hơn, băng thông và lõi CPU.

**Đặc trưng**

Pythonanywhere cung cấp một số tính năng làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển Python, bao gồm:

* Trình chỉnh sửa dựa trên web với cú pháp làm nổi bật và hoàn thành mã
* Một trình giả lập thiết bị đầu cuối để chạy các lệnh
* Một trình gỡ lỗi để gỡ lỗi mã của bạn
* Trình quản lý tệp để quản lý các tệp của bạn
* Một công cụ triển khai để triển khai mã của bạn đến một trang web trực tiếp

**Bắt đầu**

Bắt đầu với Pythonanywhere thật dễ dàng.Chỉ cần đăng ký một tài khoản miễn phí và tạo một dự án mới.Sau đó, bạn có thể bắt đầu viết và chạy mã Python của mình.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Pythonanywhere.

### hashtags

* #Python
* #Đám mây
* #phát triển web
* #hosting
* #Programming
=======================================
#Pythonanywhere #cloud #web Development #hosting #Programming ### PythonAnywhere: A Cloud-Based Python Development Environment

PythonAnywhere is a cloud-based Python development environment that allows you to write, run, and deploy Python code online. It's perfect for developers who want to get started with Python quickly and easily, without having to worry about setting up and maintaining their own development environment.

With PythonAnywhere, you can:

* Write Python code in a web-based editor
* Run your code in a cloud-based environment
* Deploy your code to a live website
* Share your code with others

PythonAnywhere is a great option for developers of all levels, from beginners to experts. It's easy to use, affordable, and powerful.

**Pricing**

PythonAnywhere offers a variety of pricing plans to suit your needs. The basic plan is free, and it includes 200MB of storage, 1GB of bandwidth, and one CPU core. The paid plans start at $5/month and offer more storage, bandwidth, and CPU cores.

**Features**

PythonAnywhere offers a number of features that make it a great choice for Python developers, including:

* A web-based editor with syntax highlighting and code completion
* A terminal emulator for running commands
* A debugger for debugging your code
* A file manager for managing your files
* A deployment tool for deploying your code to a live website

**Getting Started**

Getting started with PythonAnywhere is easy. Just sign up for a free account and create a new project. Then, you can start writing and running your Python code.

For more information, see the PythonAnywhere documentation.

### Hashtags

* #Python
* #cloud
* #web Development
* #hosting
* #Programming
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock